การบริหารการผลิตและการเพิ่มผลผลิต (Productivity and Manufacturing Management)

การปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่องเชิงปฏิบัติการ
(Continuous Improvement Workshop)

 

หลักการและเหตุผล

          ด้วยสภาพการแข่งขันที่มากขึ้นในโลกธุรกิจปัจจุบันเราไม่สามารถพอใจกับประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลได้ตลอดไป ดังนั้นแนวคิดการปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบคุณค่าหรือสิ่งที่ดีที่สุดต่อลูกค้าจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก

          ในหลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ผ่าน Workshop เพื่อให้เห็นสภาพปัจจุบันพร้อมประยุกต์เครื่องมือตามแนวทางการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและสามารถเปรียบเทียบผลลัพธ์ก่อนและหลังการปรับปรุงได้อย่างชัดเจน

วัตถุประสงค์                   

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์เครื่องมือในการปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง

 

เนื้อหาสำคัญของหลักสูตรอบรม

 • หลักการและความสำคัญของการทำ Continuous Improvement (CI)
  • แนวคิดกำไร ขาดทุน และต้นทุนทางธุรกิจ
  • งานที่มีคุณค่าและ ไมมีคุณค่า
 • ขั้นตอนและการการทำ Continuous Improvement (CI)
  • Pre CI Event
  • CI Event
  • Post CI Event
 • การทำ Pre CI Event
  • การระบุ CI Charter
  • การกำหนด Scope
  • การกำหนดทีมงานด้วย RACI
 • การทำ CI Event
  • Value Stream Map
  • Process Flow Chart
  • Spaghetti Diagram
  • Fishbone diagram และ 5 Why Analysis
  • Line Balancing และ ECRS
  • Replenishment system ( Min-Max ,2Bins ,Kanban)
  • Mistake Proofing
  • Visual Management
  • Quick changeover
 • การทำ Post CI Event
  • รูปแบบ CI Report
  • การกำหนดแผนการติดตามงาน CI Newspaper
  • การทำ Layered Process Audit
  • การกำหนดมาตรฐานการทำงาน
  • Workshop การทำงานและวาดสภาพปัจจุบันด้วย
  • Workshop การออกแบบกระบวนการทำงานใหม่
  • Workshop การประยุกต์เครื่องมือในการปรับปรุง
 
วิทยากรผู้สอน   อาจารย์อาจอำนงค์ อภิรักษ์ภูบาล  

http://www.challengeto.com/attachments/view/?attach_id=236801
      
       
  หลักสูตร 

Lean Management

อาจารย์บุญเลิศ              คณาธนสาร

Total Productivity Management

              อาจารย์บุญเลิศ              คณาธนสาร

การพัฒนากระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ Process Improvement

        อาจารย์บุญเลิศ              คณาธนสาร

การวิเคราะห์ความคุ้มค่าการลงทุน

        อาจารย์บุญเลิศ              คณาธนสาร

 การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง

        อาจารย์บุญเลิศ              คณาธนสาร

การดำเนินกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC อย่างมีประสิทธิภาพ

         อาจารย์ไมตรี                บุญขันธ์

การเลือกใช้เครื่องมือคุณภาพและวิธีการเพิ่มผลผลิตที่เหมาะสมกับการทำงาน

         อาจารย์ไมตรี                บุญขันธ์

TQM การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร

         อาจารย์ไมตรี                 บุญขันธ์

Autonomous Maintenance (AM) การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง

         อาจารย์ไมตรี                 บุญขันธ์

การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร_OEE  

         อาจารย์ไมตรี                  บุญขันธ์

การสร้างจิตสำนึกเพื่อตอบสนองนโยบายคุณภาพขององค์กร

         อาจารย์ไมตรี                   บุญขันธ์

จิตสำนึกในคุณภาพและความเป็นเจ้าของ

         อาจารย์ไมตรี                   บุญขันธ์

การสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงานของลูกน้องสำหรับหัวหน้างาน

         อาจารย์ไมตรี                    บุญขันธ์

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย แบบ KYT

          อาจารย์ไมตรี                   บุญขันธ์

การบริหารการผลิตและกิจกรรมส่งเสริมการผลิตสำหรับหัวหน้างาน

          อาจารย์ไมตรี                    บุญขันธ์

5ส และ ไคเซ็น ในสำนักงาน

          อาจารย์ไมตรี                    บุญขันธ์

5ส และ ไคเซ็น ในโรงงาน

          อาจารย์ไมตรี                    บุญขันธ์

 Kaizen startup พัฒนาความคิด ปรับปรุงอย่างสร้างสรรค์    อาจารย์อาจอำนงค์            อภิรักษ์ภูบาล
 การปรับปรุงการทำงานตามแนวทางลีนซิกม่าระดับสายเหลือง    อาจารย์อาจอำนงค์            อภิรักษ์ภูบาล
 การผลิตแบบลีน Lean Manufacturing           อาจารย์อาจอำนงค์            อภิรักษ์ภูบาล
 เครื่องมือและวิธีการสำหรับการปรับปรุงกระบวนการ    อาจารย์อาจอำนงค์            อภิรักษ์ภูบาล
เทคนิคการลดต้นทุนและกำจัดความสูญเปล่าด้วยหลัก 3 MU     อาจารย์อาจอำนงค์           อภิรักษ์ภูบาล
แนวคิดพื้นฐานของการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบลีน     อาจารย์อาจอำนงค์           อภิรักษ์ภูบาล
>>Download <<

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 53,083