การอบรม LEADERSHIP FOR LEADER  อาจารย์สุทัศน์ ใหญ่อินทร์

          “พนักงานที่มีความสามารถเก่ง กับหัวหน้างานที่เก่งมันคนละเรื่องกัน” หัวหน้างานหรือผู้นำเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโต และนำพาทีมสร้างผลงานตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้ แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือ เมื่อต้องแต่งตั้งใครสักคนขึ้นมาเป็นหัวหน้า องค์กรต้องมีการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานท่านนั้นก่อนเสมอ จึงขอแบ่งเป็นสองประเด็นหลัก หนึ่งคือกรอบความคิดของการเป็นผู้นำ (Mindset) เพราะจากเดิมเป็นพนักงานจะคิดถึงแต่การบริหารผลงานตนเอง การพัฒนาตนเอง แต่เมื่อเป็นหัวหน้างานจะต้องเน้นที่การบริหารผลงานของทีมงาน การพัฒนาทีมงาน ซึ่งมีความแตกต่างกัน สองคือวิธีการบริหารงานและบริหารคน จำเป็นต้องใช้ทักษะหลายด้านพร้อมๆกัน ทั้งเก่งคน เก่งงาน เก่งคิด และต้องรู้จักบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น เหล่านี้จึงนำไปสู่ความพร้อมของการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ

ดังนั้นการเข้าอบรมหลักสูตรนี้จะช่วยสร้างพื้นฐาน สร้างความเข้าใจในบทบาทของผู้นำในหน้าที่ของหัวหน้างาน และจะเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นต่อการบริหารทีมงานตามสถานการณ์ ส่งเสริมการเห็นคุณค่าดีในตนเองและผู้อื่น เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้นำที่สามารถบริหารงานและบริหารทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

   • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้นำและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
   • เพื่อเสริมสร้างและพัฒนากรอบความคิดของการเป็นผู้นำ และก่อให้เกิดแรงบันดาลใจต่อการบริหารทีมงานอย่างสร้างสรรค์
   • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ทีมงาน การสอนงาน (coaching) เทคนิคการให้Feedback ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ในฐานะผู้นำยุคใหม่
   • เพื่อเสริมสร้างทักษะในการสร้างแรงจูงใจให้กับทีมงาน


ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับในหลักสูตรนี้

   • ได้รู้สไตล์การเป็นหัวหน้าของตนเองพร้อมทั้งจุดแข็งและจุดที่ต้องปรับเพิ่ม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ (Attitude)
   • ได้เครื่องมือและเทคนิคที่จำเป็นสำหรับผู้นำเมื่อสวมบทบาทการเป็นหัวหน้างานและสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง ตามรูปแบบสไตล์ของท่านเอง(Knowledge)
   • ได้พัฒนาทักษะและสัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงของตนเอง แบบBefore & After (Skill)


หัวข้อการอบรม

สร้างกรอบแนวคิดที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเป็นหัวหน้างาน (The Leadership Mindset)

  • บทบาทและภาวะผู้นำในยุค 4.0
  • เข้าใจสไตล์การเป็นหัวหน้าของตนเอง (Leadership Assessment)
  • สร้างความเข้าใจระดับขั้นของการบริหารงาน
   • Management vs. Leadership เพื่อเตรียมตัวเป็นหัวหน้างาน
   • GIG หน้าที่หลักสู่การเป็นหัวหน้างานที่ได้รับการยอมรับ (Leadership Skills Concept)

หัวใจของผู้นำคือ สร้างความสุขและความสัมพันธ์อันดีในทีม

  • เข้าใจภาษาเชิงบวกและการทำงานของภาษากับสมอง
  • 3D เทคนิคการสื่อสาร (The 3D Principles of Communications)
  • การวิเคราะห์และบริหารทีมงามตามสไตล์ (Analyze you subordinate)
  • สอนงาน (Coaching)
  • มอบหมายงาน (Assignment)
  • เทคนิคการให้ Constructive Feedback

การสร้างและพัฒนาทีมสู่ความสำเร็จ (Leading for success)

  • FSNP Model การพัฒนาทีมงาน
  •  เทคนิคบริหารความขัดแย้ง (Conflict management)
  • สร้างบรรยากาศ กระตุ้นและจูงใจทีม ให้เพิ่มประสิทธิภาพอย่างไร?


เทคนิควิธีการฝึกอบรม

  • กิจรรม(Activity)60%
  • การบรรยาย(Description)30 %
  • การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น(Discussion Sharing)10%


กลุ่มเป้าหมาย : หัวหน้างาน, บุคคลที่ต้องการเตรียมการเป็นหัวหน้างาน

วิทยากร อาจารย์สุทัศน์ ใหญ่อินทร์ (วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร  การบริการและภาวะผู้นำ)

Visitors: 211,672