การสื่อสารและการประสานงาน (Communication and Coordination Skill)

วิทยากรด้านการสื่อสารและการประสานงาน (Communication Skill & Coordinary Skill)

         
          การสื่อสารที่ดีถือเป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันของคนในองค์กร  การสื่อสารภายในองค์กรเป็นศูนย์กลางที่ทำให้บุคลากรรับรู้และเข้าใจในสิ่งเดียวกัน  การสื่อสารภายในองค์กรที่ดีจะช่วยสร้างความเข้าใจในนโยบายของผู้บริหาร และเชื่อมความ สัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กรให้เกิดสัมพันธภาพ (Relationship) ระหว่างคนกับคน และระหว่างสายงานกับสายงาน การสื่อสารที่ดียังช่วยให้บุคลากรปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กรในทางบวก

          การสื่อสารจึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ต้องใช้เทคนิค แนวคิดและการสร้างสรรค์ในการที่จะส่งผ่านข่าวสาร ข้อมูล การถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ ความรู้ ภูมิปัญญา ค่านิยม ความเชื่อในการเชื่อมโยงบุคคลเข้าหากัน การสื่อสารภายในองค์กรไม่ใช่เรื่องยากหรือซับซ้อน แต่เป็นกลยุทธ์ และเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งในการตัดสินความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการทำงานร่วมกันของบุคลากรในองค์กร จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทั้งผู้บริหารและบุคลากรต้องมีความรู้และทักษะเพื่อใช้ในการเสริมสร้างองค์กรให้แข็งแกร่งและต้องนำมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุดและสร้างความสำเร็จให้แก่องค์กร

หลักสูตร กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อความสำเร็จ (COMMUNICATION STRATEGIES FOR SUCCESS) อาจารย์พากร  อัตตนนท์

   

      หลักสูตรที่น่าสนใจ

 

  กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อความสำเร็จ (Communication Strategies For Success)

อาจารย์พากร                 อัตตนนท์

ประสานอย่างไรให้ได้ใจและได้งาน (How To Win Hears For Coordination) 

อาจารย์พากร                 อัตตนนท์

การฟังอย่างมีประสิทธิผล (2 วัน)

อาจารย์ณัฎฐ์ฑิปัณณ์      สุวรรณธรรมา

การสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อาจารย์สุวัชชัย              แก้วทรัพย์ศักดิ์

การประชุมที่มีประสิทธิภาพ

อาจารย์สุวัชชัย              แก้วทรัพย์ศักดิ์

การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management)

อาจารย์ราเชน                พันธุ์เวช

เทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ

อาจารย์ธนเดช               ทิพยอภิชยากุล

  เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานข้ามสายงาน เพื่อความสำเร็จในการทำงาน   อาจารย์ธนเดช               ทิพยอภิชยากุล
  เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความสำเร็จในงาน   อาจารย์ธนเดช               ทิพยอภิชยากุล
  เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานประสิทธิภาพสูง เพื่อความสำเร็จในการทำงาน   อาจารย์ธนเดช               ทิพยอภิชยากุล
  เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้งานและได้ใจคน_1 วัน   อาจารย์ธนเดช               ทิพยอภิชยากุล
  Effective Communication for The Leaders   อาจารย์อัครินทร์             ภูทองกลม 
  Effective Communication for Performance Feedback & Coaching   อาจารย์อัครินทร์             ภูทองกลม 
  Effective Communication for Co-Creation & Power Cluster   อาจารย์อัครินทร์             ภูทองกลม 
  Collaboration with Compassionate Service   อาจารย์อัครินทร์             ภูทองกลม 
  Communication for Building Trust & Conflict Transformation   อาจารย์อัครินทร์             ภูทองกลม 
  Relationship Management for High Performance   อาจารย์อัครินทร์             ภูทองกลม 
  Strategies for Dealing With Different People   อาจารย์อัครินทร์             ภูทองกลม 
  การฟังเพื่อจับประเด็น   อาจารย์เปี่ยมศักดิ์           คุณากรประทีป
  Inspirational Communication for Leader    อาจารย์ ธีรัญญ์              ไพโรจน์อังสุธร 
  การสื่อสารเพื่อการทำงานร่วมกัน สำหรับผู้นำ    อาจารย์ ธีรัญญ์              ไพโรจน์อังสุธร 
 การสื่อสารเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์     อาจารย์ ธีรัญญ์              ไพโรจน์อังสุธร 
การเจรจาต่อรองเพื่อความสำเร็จ (Negotiation for Success)     อาจารย์อนุภาพ            พันชำนาญ

 

>>Download <<

แบบฟอร์มขอรายละเอียดการจัดอบรม

Visitors: 53,082