หมวด การสื่อสาร (Communication Skills) และการประสานงาน (Coordination Skills)

         
         

          การสื่อสาร
ที่ดีถือเป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันของคนในองค์กร  การสื่อสารภายในองค์กรเป็นศูนย์กลางที่ทำให้บุคลากรรับรู้และเข้าใจในสิ่งเดียวกัน  การสื่อสารภายในองค์กรที่ดีจะช่วยสร้างความเข้าใจในนโยบายของผู้บริหาร และเชื่อมความ สัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กรให้เกิดสัมพันธภาพ (Relationship) ระหว่างคนกับคน และระหว่างสายงานกับสายงาน การสื่อสารที่ดียังช่วยให้บุคลากรปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กรในทางบวก

          การสื่อสารจึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ต้องใช้เทคนิค แนวคิดและการสร้างสรรค์ในการที่จะส่งผ่านข่าวสาร ข้อมูล การถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ ความรู้ ภูมิปัญญา ค่านิยม ความเชื่อในการเชื่อมโยงบุคคลเข้าหากัน การสื่อสารภายในองค์กรไม่ใช่เรื่องยากหรือซับซ้อน แต่เป็นกลยุทธ์ และเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งในการตัดสินความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการทำงานร่วมกันของบุคลากรในองค์กร จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทั้งผู้บริหารและบุคลากรต้องมีความรู้และทักษะเพื่อใช้ในการเสริมสร้างองค์กรให้แข็งแกร่งและต้องนำมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุดและสร้างความสำเร็จให้แก่องค์กร

อาจารย์พากร  อัตตนนท์  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการอบรมหลักสูตรการสื่อสาร

   

 

หลักสูตร การสื่อสารและการประสานงาน (Communication Skill & Coordination)

ชื่อหลักสูตร

วิทยากร

รูปแบบการอบรม

  กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อความสำเร็จ (Communication Strategies For Success)

อาจารย์พากร                 อัตตนนท์

Classroom, Online

ประสานอย่างไรให้ได้ใจและได้งาน (How To Win Hears For Coordination) 

อาจารย์พากร                 อัตตนนท์

Classroom, Online

การฟังอย่างมีประสิทธิผล (2 วัน)

อาจารย์ณัฎฐ์ฑิปัณณ์      สุวรรณธรรมา

Classroom, Online

การสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อาจารย์สุวัชชัย              แก้วทรัพย์ศักดิ์

Classroom, Online

การประชุมที่มีประสิทธิภาพ

อาจารย์สุวัชชัย              แก้วทรัพย์ศักดิ์

Classroom, Online

เทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ

อาจารย์ธนเดช               ทิพยอภิชยากุล

Classroom, Online

  เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานข้ามสายงาน เพื่อความสำเร็จในการทำงาน   อาจารย์ธนเดช               ทิพยอภิชยากุล Classroom, Online
  เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความสำเร็จในงาน   อาจารย์ธนเดช               ทิพยอภิชยากุล Classroom, Online
  เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานประสิทธิภาพสูง เพื่อความสำเร็จในการทำงาน   อาจารย์ธนเดช               ทิพยอภิชยากุล Classroom, Online
  เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้งานและได้ใจคน_1 วัน   อาจารย์ธนเดช               ทิพยอภิชยากุล Classroom, Online
  Effective Communication for The Leaders   อาจารย์อัครินทร์             ภูทองกลม  Classroom, Online
  Effective Communication for Performance Feedback & Coaching   อาจารย์อัครินทร์             ภูทองกลม  Classroom, Online
  Effective Communication for Co-Creation & Power Cluster   อาจารย์อัครินทร์             ภูทองกลม  Classroom, Online
  Collaboration with Compassionate Service   อาจารย์อัครินทร์             ภูทองกลม  Classroom, Online
  Communication for Building Trust & Conflict Transformation   อาจารย์อัครินทร์             ภูทองกลม  Classroom, Online
  Relationship Management for High Performance   อาจารย์อัครินทร์             ภูทองกลม  Classroom, Online
  Strategies for Dealing With Different People   อาจารย์อัครินทร์             ภูทองกลม  Classroom, Online
  การฟังเพื่อจับประเด็น   อาจารย์เปี่ยมศักดิ์           คุณากรประทีป Classroom, Online
  Inspirational Communication for Leader    อาจารย์ ธีรัญญ์              ไพโรจน์อังสุธร  Classroom, Online
  การสื่อสารเพื่อการทำงานร่วมกัน สำหรับผู้นำ    อาจารย์ ธีรัญญ์              ไพโรจน์อังสุธร  Classroom, Online
 การสื่อสารเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์    อาจารย์ ธีรัญญ์              ไพโรจน์อังสุธร  Classroom, Online
การเจรจาต่อรองเพื่อความสำเร็จ (Negotiation for Success)    อาจารย์อนุภาพ            พันชำนาญ Classroom, Online

 

 

 

วิทยากรด้านการสื่อสารและการประสานงาน (Communication Skill & Coordinary Skill)

>>Download <<

แบบฟอร์มขอรายละเอียดการจัดอบรม

Visitors: 211,671