อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

การศึกษา


ปริญญาโท :      
รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ปริญญาเอก   :  
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (กำลังศึกษา)
                        สาขารัฐประศาสนศาสตร์    
มหาวิทยาลัยบูรพา

                       สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ปริญญาตรี :      นิติศาสตร์บัณฑิต
                       สาขากฎหมายแพ่งและพาณิชย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน

ประสบการณ์เป็นวิทยากร/ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร และผู้บริหารด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ขององค์กรชั้นนำกว่า 18 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน                         
     วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพ
ผู้นำรุ่นใหม่และการพัฒนาระบบมาตรฐานงานบริการสู่ความเป็นเลิศ

ประสบการณ์ที่ผ่านมา

 • บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  (King Power Group)

       Manager - Learning & Development

 • บริษัท แมเนจเม้น โซลูชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล  จำกัด

       HR & OD Consultant

 • บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  (TOA Group)

       Human Resource Business Partner

 • บริษัท ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

       HR Specialist

หลักสูตรฝึกอบรมที่เชี่ยวชาญ

1. โปรแกรมพัฒนาบุคลิกภาพและการบริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ (Professional Service Excellence Standard)
 • หลักสูตรหัวใจนักบริการ สร้างได้   (Boost up Service Mind)
 • หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพในงานบริการสู่ความเป็นเลิศ   (Smart personality for service excellence)
 • หลักสูตรเทคนิคการสื่อสารในงานบริการสู่ความเป็นเลิศ  (Smart communication for Service Excellence)
 • หลักสูตรเทคนิคการบริการให้โดนใจและการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า (Service Excellence & Customer Complaint  Management)
 
2. โปรแกรมพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ เพื่อความสำเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืน (Building Next Generation Leader  for Business Sustainability Programs)
 • หลักสูตรภาวะผู้นำเพื่อสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูง สำหรับผู้จัดการมืออาชีพ (Excellence Leadership Development for Managers)
 • หลักสูตรผู้จัดการรุ่นใหม่ ปั้นได้  (Leadership Development for New Managers)
 • หลักสูตรภาวะผู้นำ สำหรับหัวหน้างาน  (Leading for high performance team)
 • หลักสูตรทักษะการบริหารจัดการ สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่  (Supervisory Skills for Smart Supervisor)
 • หลักสูตรการบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูงและการวางแผนทดแทนตำแหน่งงาน (Talent Management & Succession Plan)
 • หลักสูตรเทคนิคการโค้ชชิ่ง เพื่อสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูง  (Coaching for High Performance Team)
 • หลักสูตรการบริหารคน สำหรับผู้บริหารสายงาน  (HR for Non HR)
 • หลักสูตรเทคนิคการบริหารทีมงานต่างวัย  (Generation @ Work)
 • หลักสูตร ก้าวสู่การเป็นพี่เลี้ยงพนักงานใหม่มืออาชีพ   (Being an excellence Mentor)
 • หลักสูตร Inspiration การสร้างแรงจูงใจและแรงขับเคลื่อนในการทำงาน  (Inspire to change)
 
3. โปรแกรมเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (Building Core values & corporate culture Programs)
 • หลักสูตรการเสริมสร้างและปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (Build up core values for business sustainability)
 • หลักสูตรพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร (Change Agent for build up core values)
 • หลักสูตรพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรภายในองค์กรมืออาชีพ  (Train the Trainer)
>>Download Profile & Course Outline อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล <<

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 39,273