การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์และการพัฒนาบุคลากร (Strategic Performance Management and Human Resource (HR/HROD)
 
หลักสูตรการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์และการพัฒนาบุคลากร
 Strategic Performance Management and Human Resource 
(HR/HROD)

Goal Setting (KPI) & Effective Action Plan 2 Days อาจารย์ราเชน         พันธุ์เวช Classroom
การวางแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (Business Strategic Planning) อาจารย์ราเชน         พันธุ์เวช Classroom
การบริหารคนแบบมืออาชีพ (Professional Management) อาจารย์ราเชน         พันธุ์เวช  Classroom
การจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Action Plan) อาจารย์ราเชน         พั นธุ์เวช Classroom
การสะท้อนผลการทำงาน และการโค้ชเพื่อพัฒนาผลงาน อาจารย์ราเชน         พันธุ์เวช Classroom
การสร้างค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร อาจารย์ราเชน         พันธุ์เวช Classroom
การกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Goal Setting)  อาจารย์ราเชน         พันธุ์เวช Classroom
Effective Action Plan 1 Day อาจารย์ราเชน         พันธุ์เวช Classroom
การบริหารผลงานให้บรรลุเป้าหมาย อาจารย์ราเชน         พันธุ์เวช Classroom
Build up Core Values for Business Sustainability ดร.ธนเดช               ทิพยอภิชยากุล Classroom
Strategic Performance Management System SPMS & KPI ดร.ธนเดช               ทิพยอภิชยากุล Classroom, Online
Change Management in Action อาจารย์ดร.นิพัฒน์    ชัยวรมุขกุล Classroom, Online


วิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลักสูตรการบริหารผลงานและพัฒนาบุคลากร
Strategic Performance Management and Human Resource (HR/HROD)

>>Download <<

แบบฟอร์มขอรายละเอียดการจัดอบรม

Visitors: 211,672