การบริหารผลงานและพัฒนาคน (Performance Management and People Development)

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลักสูตรการบริหารผลงานและพัฒนาคน (Performance Management and People Development)

 

    หลักสูตร

 

การคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking)  อาจารย์ราเชน         พันธุ์เวช
Problems Solving & Decision Making การแก้ปัญหาและตัดสินใจ (1 วัน) อาจารย์ราเชน         พันธุ์เวช
Goal Setting (KPI) & Effective Action Plan 2 Days อาจารย์ราเชน         พันธุ์เวช
การวางแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (BUSINESS STRATEGIC PLANNING) อาจารย์ราเชน         พันธุ์เวช
การบริหารคนแบบมืออาชีพ (Professional Management) อาจารย์ราเชน         พันธุ์เวช 
การบริหารความขัดแย้ง Conflict Management) อาจารย์ราเชน         พันธุ์เวช
การจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Action Plan) อาจารย์ราเชน         พั นธุ์เวช
การสะท้อนผลการทำงาน และการโค้ชเพื่อพัฒนาผลงาน อาจารย์ราเชน         พันธุ์เวช
การสร้างค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร อาจารย์ราเชน         พันธุ์เวช
การกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Goal Setting)  อาจารย์ราเชน         พันธุ์เวช
Effective Action Plan 1 Day อาจารย์ราเชน         พันธุ์เวช
การบริหารผลงานให้บรรลุเป้าหมาย อาจารย์ราเชน         พันธุ์เวช
จิตสำนึกรักองค์กร Organization Awareness อาจารย์ราเชน         พันธุ์เวช
Analytical Thinking for Business Development อาจารย์ดร.นิพัฒน์    ชัยวรมุขกุล
Change Management in Action อาจารย์ดร.นิพัฒน์    ชัยวรมุขกุล
Creative Thinking @ Work  อาจารย์ดร.นิพัฒน์    ชัยวรมุขกุล
Essential Thinking Skills in LDP อาจารย์ดร.นิพัฒน์    ชัยวรมุขกุล
Strategic Thinking Gamification  in Business  อาจารย์ดร.นิพัฒน์    ชัยวรมุขกุล
>>Download <<

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 53,085