การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources)

 

    หลักสูตร

 
Smart Job Description 1 Days อาจารย์ราเชน              พันธุ์เวช
Smart Job Description 2 Days อาจารย์ราเชน              พันธุ์เวช
เทคนิคการจัดทำ Job Description สมัยใหม่ อาจารย์ธนเดช             ทิพยอภิชยากุล 
เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  เพื่อความสำเร็จขององค์กร  อาจารย์ธนเดช             ทิพยอภิชยากุล 
การบริหารผลงาน และ ประเมินผลงาน Performance Appraisal (KPI & Competency)  อาจารย์ราเชน             พันธุ์เวช
การกำหนดเส้นทางฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรบนพื้นฐานความสามารถของตำแหน่งงาน อาจารย์ธนเดช             ทิพยอภิชยากุล 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการตั้งเป้าหมายและตัวชี้วัดผลงานสู่ความสำเร็จ"  อาจารย์ธนเดช             ทิพยอภิชยากุล 
 เทคนิคการบริหารคนสำหรับผู้บริหารสายงาน (HR for Non HR)_1 วัน และ 2 วัน อาจารย์ธนเดช             ทิพยอภิชยากุล 
 เทคนิคการประเมินผลงานและ Feedback ผลงาน_1 วัน อาจารย์ธนเดช             ทิพยอภิชยากุล 
 เทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างมืออาชีพ (Effective Interviewing Techniques) อาจารย์ธนเดช             ทิพยอภิชยากุล 
>>Download <<

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 53,089