TRAINING PROGRAMการอบรมในรูปแบบโปรแกรมระยะยาว (Training Program) เป็นการฝึกอบรมบุคลากรแผนการฝึกอบรมแบบ ระยะยาว ซึ่งอาจทำกันเป็นระยะ 1 เดือน 3 เดือน  6 เดือน ถึง 1 ปี  หรือบางองค์กรวางแผนการฝึกอบรมไปในอนาคตหลายๆ ปี ที่เรียกกันว่า Training Roadmap ซึ่งจะมีแผนพัฒนาบุคลากรในองค์กรในการพัฒนาขีดความสามารถ (competency) อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม มีการติดตามผล หรือความคืบหน้าของการฝึกอบรม ซึ่งจะต้องมี การเก็บข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบ  

Visitors: 211,672