TALENT DEVELOPMENT SKILLS SET

0                                                 
                                               
                                                  รูปแบบการจัดหลักสูตร สามารถ จัดได้
3 รูปแบบ ดังนี้


1. จัดกระบวนการเรียนรู้อย่างเดียว ม่มีการติดตามผล โครงการ (หลักสูตร 10 วัน)
1. จัดกระบวนการเรียนรู้ วิชาละ 1 วัน
เน้นฝึกฝนทักษะ ในห้องเรียนจริง ๆ
10 วัน
วัดผล ข้อสอบ Pre-Post ก่อน และ หลัง แต่ละวิชาเรียน แบบประเมินสมรรถนะ 360 องศา (รอบด้านผู้เรียน)
 
2. จัดกระบวนการเรียนรู้ สร้างโครงการ และ ติดตามผล โครงการ (หลักสูตรเข้มข้น 18 วัน)
1. จัดกระบวนการเรียนรู้ วิชาละ 1 วัน
เน้นฝึกฝนทักษะ ในห้องเรียนจริง ๆ
จับกลุ่ม ทำโครงการด้วยกัน หลังเรียนจบหลักสูตร
10 วัน
2. นำเสนอผล ความคืบหน้าของโครงการ
ตลอดระยะเวลา
4-6 เดือน ๆ ละ 1 วัน
4-6 วัน
3. นำเสนอผลลัพธ์ ผล KPI และ การพัฒนาต่อ หลังหลักสูตร
กับผู้บริหารองค์กร และ ทีมที่ปรึกษา
2 วัน
วัดผล ข้อสอบ Pre-Post ก่อน และ หลัง แต่ละวิชาเรียน แบบประเมินสมรรถนะ 360 องศา (รอบด้านผู้เรียน) ประเมินผล KPI จากโครงการที่ผู้เรียนพัฒนาขึ้นจริง ๆ
 
3. จัดกระบวนการเรียนรู้ พร้อมกับ การติดตามผล โครงการ (หลักสูตรเร่งรัด วัดจริง 12 วัน)
1. จัดกระบวนการเรียนรู้ วิชาละ ครึ่งวัน  จับกลุ่ม 3 คน ทำโครงการด้วยกัน ตั้งแต่ วันแรก
(ผู้เรียน จะต้องมีโจทย์ ก่อนที่จะเข้าหลักสูตร)
10 วัน (ครึ่งบ่าย) สัปดาห์เว้นสัปดาห์ ละ 1 วิชา
2. นำเสนอผล ความคืบหน้าของโครงการ
ครึ่งเช้าแรก ของการเรียนแต่ละวิชา
10 วัน (ครึ่งเช้า)
สัปดาห์เว้นสัปดาห์ ละ
1 ครั้ง
3. นำเสนอผลลัพธ์ ผล KPI และ การพัฒนาต่อ หลังหลักสูตร
กับผู้บริหารองค์กร และ ทีมที่ปรึกษา
2 วัน
วัดผล ข้อสอบ Pre-Post ก่อน และ หลัง แต่ละวิชาเรียน แบบประเมินสมรรถนะ 360 องศา (รอบด้านผู้เรียน) ประเมินผล KPI จากโครงการที่ผู้เรียนพัฒนาขึ้นจริง ๆ

หมายเหตุ   จำนวนผู้เข้าอบรม ไม่เกิน 30 ท่าน การออกแบบหลักสูตรที่สมบูรณ์เมื่อได้รับโจทย์จริง KPI จริง  มาวิเคราะห์ เพื่อเตรียมแผนพัฒนา 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ e-mail : info@challengeto.com    089-234-3057
 
Visitors: 53,085