การเป็นวิทยากรภายในองค์กรและทักษะการนำเสนอ (Train The Trainer and Presentation Skill)

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการอบรมหลักสูตร  PRESENTATION 

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการอบรมหลักสูตร  TRAIN THE TRAINER 

 

หลักสูตรที่น่าสนใจเพิ่มเติม

       Persuasive and Powerful Story Telling for Leaders   *** NEW อาจารย์พากร                   อัตตนนท์
      Train The Facilitative Trainer อาจารย์พากร                   อัตตนนท์
      Professional Facilitator As Crystallyzer To Transformation  *** NEW อาจารย์พากร                   อัตตนนท์
      HIGH IMPACT Presentation Skills  อาจารย์สริต                     อธิศิลป์
      ทักษะการจัดประชุมและนำเสนอใน Virtual Meetings     *** NEW อาจารย์สริต                     อธิศิลป์
      เพิ่ม “ศักยภาพการนำเสนอ”...สู่ความสำเร็จในชีวิตและงาน อาจารย์ณัฎฐ์ฑิปัณณ์        สุวรรณธรรมา
      การเป็นวิทยากรภายในองค์กร (Train The Trainer) อาจารย์สุวัชชัย                 แก้วทรัพย์ศักดิ์
      Creative Slide Presentation  (ออกแบบ Slide Presentation) อาจารย์เบญจ์                   ไทยอาภรณ์
      ทักษะการประชุมและการนำเสนอในที่ประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Meeting) อาจารย์ณัฎฐ์ฑิปัณณ์         สุวรรณธรรมา
      เทคนิคการออกแบบโครงสร้างหลักสูตรสำหรับวิทยากรภายใน (Instructional Design  for Corporate Trainer) อาจารย์ธนเดช                  ทิพยอภิชยากุล
 การประเมินผลการอบรมหลักสูตร Train the Trainer อาจารย์สุทัศน์                    ใหญ่อินทร์
 Facilitation Skills for Training and Meeting  อาจารย์ ธีรัญญ์                  ไพโรจน์อังสุธร
>>Download <<
ภาพการอบรม

แบบฟอร์มขอรายละเอียดการจัดอบรม

Visitors: 53,082