หมวด การนำเสนองาน (Presentation) และการเป็นวิทยากร (Train The Trainer) หลักสูตร
การเป็นวิทยากรในองค์กร  (Train The Trainer)  และการนำเสนอ (Presentation)

     Persuasive and Powerful Story Telling for Leaders ***NEW  อาจารย์พากร                   อัตตนนท์  Classroom
      Professional Facilitator As Crystallyzer To Transformation  *** NEW อาจารย์พากร                   อัตตนนท์ Classroom
      HIGH IMPACT Presentation Skills  อาจารย์สริต                     อธิศิลป์ Classroom, Online
      ทักษะการจัดประชุมและนำเสนอใน Virtual Meetings     *** NEW อาจารย์สริต                     อธิศิลป์ Classroom, Online
      เพิ่ม “ศักยภาพการนำเสนอ”...สู่ความสำเร็จในชีวิตและงาน อาจารย์ณัฎฐ์ฑิปัณณ์        สุวรรณธรรมา Classroom, Online
      การเป็นวิทยากรภายในองค์กร (Train The Trainer) อาจารย์สุวัชชัย                 แก้วทรัพย์ศักดิ์ Classroom
      Creative Slide Presentation  (ออกแบบ Slide Presentation) อาจารย์เบญจ์                   ไทยอาภรณ์ Classroom
      ทักษะการประชุมและการนำเสนอในที่ประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ  อาจารย์ณัฎฐ์ฑิปัณณ์         สุวรรณธรรมา Classroom
      เทคนิคการออกแบบโครงสร้างหลักสูตรสำหรับวิทยากรภายใน  อาจารย์ธนเดช                  ทิพยอภิชยากุล Classroom, Online
 การประเมินผลการอบรมหลักสูตร Train the Trainer อาจารย์สุทัศน์                    ใหญ่อินทร์ Classroom, Online
 Facilitation Skills for Training and Meeting  อาจารย์ ธีรัญญ์                  ไพโรจน์อังสุธร Classroom, Online

      Train The Facilitative Trainer

อาจารย์พากร                   อัตตนนท์

Classroom
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการอบรมหลักสูตรการนำเสนองาน  
(PRESENTATION SKILLS)  


วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการอบรมหลักสูตรการเป็นวิทยากรในองค์กร  (TRAIN THE TRAINER) 

>>Download <<
ภาพการอบรม

แบบฟอร์มขอรายละเอียดการจัดอบรม

Visitors: 211,671