การเป็นวิทยากรภายในองค์กรและทักษะการนำเสนอ (Train The Trainer and Presentation Skill)

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการอบรมหลักสูตร  PRESENTATION SKILLS

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการอบรมหลักสูตร  TRAIN THE TRAINER 


 


หลักสูตรที่น่าสนใจเพิ่มเติม

 
      Train The Facilitative Trainer อาจารย์พากร                      อัตตนนท์
       เพิ่ม “ศักยภาพการนำเสนอ”...สู่ความสำเร็จในชีวิตและงาน อาจารย์ณัฎฐ์ฑิปัณณ์            สุวรรณธรรมา
       การเป็นวิทยากรภายในองค์กร (Train The Trainer) อาจารย์สุวัชชัย                    แก้วทรัพย์ศักดิ์
       Creative Slide Presentation  (ออกแบบ Slide Presentation) อาจารย์เบญจ์                      ไทยอาภรณ์
       ทักษะการประชุมและการนำเสนอในที่ประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Meeting) อาจารย์ณัฎฐ์ฑิปัณณ์            สุวรรณธรรมา
       เทคนิคการออกแบบโครงสร้างหลักสูตรสำหรับวิทยากรภายใน (Instructional Design  for Corporate Trainer) อาจารย์ธนเดช                     ทิพยอภิชยากุล
       เทคนิคการสร้างสรรค์สื่อการสอน สำหรับวิทยากรภายใน  (Instructional Media Technique  for Corporate Trainer) อาจารย์ธนเดช                     ทิพยอภิชยากุล
การประเมินผลการอบรมหลักสูตร Train the Trainer  อาจารย์สุทัศน์                  ใหญ่อินทร์
Facilitation Skills for Training and Meeting   อาจารย์ ธีรัญญ์                  ไพโรจน์อังสุธร
>>Download <<
ภาพการอบรม

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 41,677