ทักษะการจัดประชุมและนำเสนอใน Virtual Meetings

        
Workshop Descriptions

 
          หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เข้าอบรมได้ ฝึกฝนจริง ในทักษะการจัดการประชุมและการจัดกระบวนการในการประชุมผ่าน virtual meetings พร้อมทั้งทักษะการนำเสนอผ่าน virtual อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนจะได้รับเทคนิคและทักษะ virtual facilitation skills (soft skills) ที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดการประชุมออนไลน์ ตั้งแต่ทัศนคติและความท้าทายในการนำการประชุม ทักษะที่จำเป็นต้องมีในการเตรียม การคุมห้อง (The Design Star template) การเตรียมและนำการประชุมทั้ง 3 ช่วง คือ ก่อน-ระหว่าง-หลังการประชุม เทคนิคต่างๆ ที่ใช้เรียกในการกระตุ้นการมีส่วนร่วม คุมห้อง รักษา energy และ บรรยากาศของห้อง เพื่อนำไปสู่เป้าหมายของการประชุม และทักษะต่างๆ ที่จำเป็นในฐานะ virtual facilitator นอกจากนี้ ผู้เรียนยังได้เรียนรู้เทคนิคและทักษะการนำเสนอผ่าน virtual ที่ต้องอาศัยทักษะที่แตกต่างในการอธิบายและโน้มน้าวให้เกิดประสิทธิผล ซึ่งรวมถึงทักษะ Developing virtual presentation และ Delivery skillsผู้เรียน
ผู้เรียนสามารถใช้เทคนิคในการจัดและนำการประชุมผ่าน virtual ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมและรูปแบบของการประชุมให้เกิดบรรยากาศของความร่วมมือและการแบ่งปัน ร่วมแชร์ไอเดียจากผู้เข้าร่วมประชุมสู่เป้าหมายการประชุมได้อย่างทรงพลัง

Workshop Topics

 • แนะนำเข้าสู่หลักสูตร
 • เกมกิจกรรมการ run virtual meetings
 • การออกแบบ virtual meetings
 • Workshop การออกแบบ virtual meetings
 • Workshop และ Feedback การ facilitate virtual meetings
 • เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพใน virtual meetings
 
สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
 
 • เทคนิคและทักษะที่จำเป็นในการเตรียมและนำการประชุมและการนำเสนอผ่านรูปแบบ virtual
 • เทคนิคการดึงการมีส่วนร่วม การสร้างบรรยากาศ และการจัดการความท้าทายต่างๆ ในการประชุม
 • เรียนรู้และฝึกฝน virtual facilitation skills และ virtual presentation skills อย่างทรงพลัง
 • Feedback และ Improvement plan จากผู้เรียนผ่านกิจกรรมใน workshop
 • Action plan ของการ facilitate จากงานจริง
 
Workshop Format
 
 • หลักสูตรนี้มี Pre-workshop preparation
 • อบรมผ่านโปรแกรม Zoom และกิจกรรมย่อยใน Breakout rooms 

             สอบถามรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ทาง  info@challengeto.com  089-234-3057

Visitors: 53,089