การพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership) และ ทักษะการเป็นหัวหน้างาน (Supervisory Skill)

คุณค่าของการพัฒนาภาวะผู้นำ

Leadership Development Value

ถ้าคุณค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน...ดังนั้นคุณค่าของผู้นำก็อยู่ที่การช่วยเหลือให้ผู้คนได้สร้างผลงาน” 

     คำว่า “ภาวะผู้นำ” เป็นสิ่งที่มีการพูดถึงกันมากในแทบจะทุกองค์กร ทุกคนต่างก็อยากให้หัวหน้างานมีภาวะความเป็นผู้นำ แต่ในความเป็นจริงแล้วภาวะผู้นำคืออะไรกันแน่ แบบไหนที่เรียกว่าเป็นคนมีภาวะความเป็นผู้นำ ต้องเป็นคนที่เรียนเก่ง ทำงานเก่ง หัวดี รู้ทุกเรื่อง ทำงานได้หมด มีตำแหน่งสูง ต้องเสียงดัง ต้องก้าวร้าว ต้องเผด็จการ หรือว่ามีอิทธิพล ใช่หรือไม่ หัวหน้างานที่ไม่ก้าวร้าวสามารถพัฒนาภาวะผู้นำที่ดีได้หรือไม่ คนเราต้องรอให้มีตำแหน่งสูงๆ ก่อนถึงจะสามารถแสดงภาวะความเป็นผู้นำออกมาได้ใช่หรือไม่ แล้วทำไมบางครั้งคนที่ได้รับตำแหน่งสูงๆ หรือได้เป็นหัวหน้างาน แต่กลับไม่สามารถแสดงภาวะความเป็นผู้นำออกมาได้อย่างที่เราคิด

     เมื่อการได้เป็นผู้นำหรือมีภาวะผู้นำแล้วนั้นมันจะมีผลดีหรือผลเสียอย่างไร ความรับผิดชอบและงานจะมากขึ้นตามภาวะความเป็นผู้นำใช่หรือไม่ จะต้องปวดหัวมากขึ้นใช่หรือไม่ เรื่องทุกเรื่องจะมุ่งมาหาคนที่เป็นผู้นำใช่หรือไม่ ถ้าอย่างนั้นแล้วจะต้องมีภาวะความเป็นผู้นำไปเพื่ออะไรถ้ามันทำให้ชีวิตการทำงานต้องพบกับความยากลำบากมากขึ้น...เหตุนี้ใช่หรือไม่ที่ทำให้คนเรากลัวและไม่ทำการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำเพราะไม่เห็นว่ามันจะมีคุณค่าอะไร

     สิ่งสำคัญก็คือเราต้องสร้างให้หัวหน้างานได้เห็นว่า เราจะได้อะไรกลับมาถ้าเราพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ คุณค่าที่แท้จริงที่ได้จากการพัฒนาภาวะผู้นำคืออะไร เพราะในความเป็นจริงแล้วจุดเริ่มต้นของการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำก็คือ “ความเข้าใจ” และก่อนที่จะเข้าใจอะไรได้จริงแท้นั้นจะต้องทำการเปิดใจเพื่อรับรู้ก่อน...ในความเป็นจริงแล้วทุกคนมีภาวะผู้นำด้วยกันแทบทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าบททดสอบของภาวะผู้นำมันเกิดขึ้นในด้านต่างๆ กัน เช่น พ่อ แม่ หัวหน้า ลูกน้อง พี่น้องเพื่อน สังคม แล้วภาวะผู้นำแต่ละด้านมีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร สามารถนำมาประยุกต์ใช้ด้วยกันได้หรือไม่

“ดัชนีชี้วัดหัวหน้าที่มีภาวะผู้นำอีกวิธีหนึ่งก็คือ...ลูกน้องทุกคนมีภาวะของความเป็นผู้นำ

ขอบเขตเนื้อหา ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1: นิยามและความหมายของภาวะผู้นำ 
 • ผู้นำและภาวะผู้นำหมายถึงอะไรกันแน่
 • อย่างไหนบ้างที่เรียกว่ามีภาวะผู้นำ
 • คนแบบไหนที่เหมาะในการเป็นผู้นำ
 • จริงหรือที่การเป็นผู้นำต้องมีคนตาม
 • ผู้นำ กับ อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่
 • ผู้นำ กับ คนเก่ง ต่างกันอย่างไร
 • เก่งคิด เก่งพูด เก่งทำ เป็นผู้นำได้หรือยัง 
ส่วนที่ 2 : คุณค่าของการพัฒนาภาวะผู้นำ 
 • คุณค่าที่แท้จริงที่ได้จากการพัฒนาภาวะผู้นำ
 • ความแตกต่างระหว่างคนที่พัฒนาและไม่พัฒนาภาวะผู้นำ
 • คุณค่าของคนที่แท้จริงวัดจากอะไรได้บ้าง 
ส่วนที่ 3 : พฤติกรรมและทักษะที่ช่วยเพิ่มคุณค่าภาวะผู้นำ 
 • พฤติกรรมที่ดีและที่ควรหลีกเลี่ยงเพื่อช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับการพัฒนาภาวะผู้นำ
 • คุณลักษณะของผู้นำที่ดี (เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งพูด เก่งดี)
 • ภาวะผู้นำกับการบริหารจัดการเรื่องอารมณ์ (EQ กับ ภาวะผู้นำ)
 • ภาวะผู้นำกับการฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรค (AQ กับ ภาวะผู้นำ) 
ส่วนที่ 4 : การตั้งเป้าหมายและวางแผนพัฒนาภาวะผู้นำ 
 • การประยุกต์หลักการ PDCA มาใช้ในการพัฒนาภาวะผู้นำ
 • การวิเคราะห์และค้นหาสิ่งที่ขาดหายไปภายในตัวของเราเอง
 • การตั้งเป้าหมายและวางแผนการเพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำบนพื้นฐานของ KPI และ Competency 
(เราจะทำการพัฒนาและปรับปรุงเรื่อง................ เพื่อ............ด้วยการ........... ความถี่...........)
 • เทคนิคที่ช่วยให้การพัฒนาภาวะผู้นำบรรลุความสำเร็จ
ส่วนที่ 5 : กรณีศึกษา
 • 100 แบรนด์ล้มดัง
 • ผู้นำแบบ 360 องศา (จอห์น ซี. แม็กซ์เวลล์)
 • ผู้นำ 5 ระดับ
 • ผู้นำแบบผู้รับใช้
 • วัฒนธรรมองค์กร...สะท้อนผู้นำ
 • หลักคำสอนทางศาสนา...กับการพัฒนาภาวะผู้นำ
ส่วนที่ 6: การทำ Workshop 

อาจารย์ณัฎฐ์ฑิปัณณ์ สุวรรณธรรมา (อาจารย์แหม่ม)   ผู้เชี่ยวชาญการอบรมหลักสูตรการสื่อสาร และหลักสูตรภาวะผู้นำ
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะผู้นำ (Leadership) และ ทักษะการเป็นหัวหน้างาน (Supervisory Skill)

หลักสูตรที่น่าสนใจเพิ่มเติม

 

ผู้นำผู้ทรงประสิทธิภาพเพื่อสัมฤทธิ์ผล อาจารย์พากร                  อัตตนนท์
คุณค่าของการพัฒนาภาวะผู้นำ อาจารย์ณัฎฐ์ฑิปัณณ์       สุวรรณธรรมา (อาจารย์แหม่ม)
การพัฒนาความเป็นผู้นำ 360 องศา ด้วยตัวคุณเอง อาจารย์ณัฎฐ์ฑิปัณณ์       สุวรรณธรรมา (อาจารย์แหม่ม)
การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา อาจารย์สุวัชชัย                แก้วทรัพย์ศักดิ์
ภาวะผู้นำเชิงรุก (Proactive Leadership) อาจารย์สุวัชชัย                แก้วทรัพย์ศักดิ์
วิธีคิดแบบผู้นำยุคการเปลี่ยนแปลง อาจารย์ศักดิ์ดา                กรรณนุช
ภาวะผู้นำกับการสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูง อาจารย์ธนเดช                 ทิพยอภิชยากุล
การพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ เพื่อความสำเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืน  อาจารย์ธนเดช                 ทิพยอภิชยากุล
เทคนิคการมอบหมายและติดตามงาน สำหรับหัวหน้างาน อาจารย์ธนเดช                 ทิพยอภิชยากุล
Leading for High Performance Team อาจารย์ธนเดช                 ทิพยอภิชยากุล
Leading for High Performance Team_for Supervisor_1 วัน อาจารย์ธนเดช                 ทิพยอภิชยากุล
การพัฒนาและสร้างความสำเร็จในการทำงาน (Leading Yourself for Success for Staff) อาจารย์ธนเดช                 ทิพยอภิชยากุล
ทักษะการบริหารจัดการ สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ อาจารย์ธนเดช                 ทิพยอภิชยากุล
การบริหารทีมสู่ความสำเร็จสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ อาจารย์ธนเดช                 ทิพยอภิชยากุล
การบริหารทีมงานต่าง Generation อาจารย์ธนเดช                 ทิพยอภิชยากุล
Delegating & Monitoring for Supervisor เทคนิคการมอบหมายและติดตามงาน สำหรับหัวหน้างาน อาจารย์ธนเดช                 ทิพยอภิชยากุล
การบริหารทีมสู่ความสำเร็จ สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ Management Skills for Supervisor อาจารย์ธนเดช                 ทิพยอภิชยากุล
ภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลง อาจารย์ธนเดช                 ทิพยอภิชยากุล
Effective Supervisory Skill  อาจารย์พากร                   อัตตนนท์
ทักษะหัวหน้างาน (Smart Supervisory Skill) อาจารย์สุวัชชัย                แก้วทรัพย์ศักดิ์
การบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์

อาจารย์สุทัศน์                 ใหญ่อินทร์

เตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน

อาจารย์สุทัศน์                  ใหญ่อินทร์

Self-awareness and Transformational Leadership

อาจารย์อัครินทร์               ภูทองกลม  

Strategic Leading the Team with Compassionate Mind  อาจารย์อัครินทร์               ภูทองกลม 
กลยุทธ์สามก๊กสำหรับการบริหารบุคลากร    อาจารย์เปี่ยมศักดิ์             คุณากรประทีป
Empowering Leadership Through Emotional Intelligence  อาจารย์ ธีรัญญ์                 ไพโรจน์อังสุธร
Facilitative Leadership for Executive  อาจารย์ ธีรัญญ์                  ไพโรจน์อังสุธร
Daily Management for Supervisor  อาจารย์อาจน์อำนงค์           อภิรักษ์ภูบาล
ภาวะผู้นำยุค 4.0   อาจารย์อนุภาพ                 พันชำนาญ
>>Download <<
ภาพการอบรม

ขอรับรายละเอียดการจัดอบรม

Visitors: 53,089