การพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership) และ ทักษะการเป็นหัวหน้างาน (Supervisory Skill)

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะผู้นำ (Leadership) และ ทักษะการเป็นหัวหน้างาน (Supervisory Skill)

คุณค่าของการพัฒนาภาวะผู้นำ

Leadership Development Value

ถ้าคุณค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน...ดังนั้นคุณค่าของผู้นำก็อยู่ที่การช่วยเหลือให้ผู้คนได้สร้างผลงาน” 

     คำว่า “ภาวะผู้นำ” เป็นสิ่งที่มีการพูดถึงกันมากในแทบจะทุกองค์กร ทุกคนต่างก็อยากให้หัวหน้างานมีภาวะความเป็นผู้นำ แต่ในความเป็นจริงแล้วภาวะผู้นำคืออะไรกันแน่ แบบไหนที่เรียกว่าเป็นคนมีภาวะความเป็นผู้นำ ต้องเป็นคนที่เรียนเก่ง ทำงานเก่ง หัวดี รู้ทุกเรื่อง ทำงานได้หมด มีตำแหน่งสูง ต้องเสียงดัง ต้องก้าวร้าว ต้องเผด็จการ หรือว่ามีอิทธิพล ใช่หรือไม่ หัวหน้างานที่ไม่ก้าวร้าวสามารถพัฒนาภาวะผู้นำที่ดีได้หรือไม่ คนเราต้องรอให้มีตำแหน่งสูงๆ ก่อนถึงจะสามารถแสดงภาวะความเป็นผู้นำออกมาได้ใช่หรือไม่ แล้วทำไมบางครั้งคนที่ได้รับตำแหน่งสูงๆ หรือได้เป็นหัวหน้างาน แต่กลับไม่สามารถแสดงภาวะความเป็นผู้นำออกมาได้อย่างที่เราคิด

     เมื่อการได้เป็นผู้นำหรือมีภาวะผู้นำแล้วนั้นมันจะมีผลดีหรือผลเสียอย่างไร ความรับผิดชอบและงานจะมากขึ้นตามภาวะความเป็นผู้นำใช่หรือไม่ จะต้องปวดหัวมากขึ้นใช่หรือไม่ เรื่องทุกเรื่องจะมุ่งมาหาคนที่เป็นผู้นำใช่หรือไม่ ถ้าอย่างนั้นแล้วจะต้องมีภาวะความเป็นผู้นำไปเพื่ออะไรถ้ามันทำให้ชีวิตการทำงานต้องพบกับความยากลำบากมากขึ้น...เหตุนี้ใช่หรือไม่ที่ทำให้คนเรากลัวและไม่ทำการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำเพราะไม่เห็นว่ามันจะมีคุณค่าอะไร

     สิ่งสำคัญก็คือเราต้องสร้างให้หัวหน้างานได้เห็นว่า เราจะได้อะไรกลับมาถ้าเราพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ คุณค่าที่แท้จริงที่ได้จากการพัฒนาภาวะผู้นำคืออะไร เพราะในความเป็นจริงแล้วจุดเริ่มต้นของการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำก็คือ “ความเข้าใจ” และก่อนที่จะเข้าใจอะไรได้จริงแท้นั้นจะต้องทำการเปิดใจเพื่อรับรู้ก่อน...ในความเป็นจริงแล้วทุกคนมีภาวะผู้นำด้วยกันแทบทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าบททดสอบของภาวะผู้นำมันเกิดขึ้นในด้านต่างๆ กัน เช่น พ่อ แม่ หัวหน้า ลูกน้อง พี่น้องเพื่อน สังคม แล้วภาวะผู้นำแต่ละด้านมีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร สามารถนำมาประยุกต์ใช้ด้วยกันได้หรือไม่

“ดัชนีชี้วัดหัวหน้าที่มีภาวะผู้นำอีกวิธีหนึ่งก็คือ...ลูกน้องทุกคนมีภาวะของความเป็นผู้นำ

ขอบเขตเนื้อหา ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1: นิยามและความหมายของภาวะผู้นำ 
 • ผู้นำและภาวะผู้นำหมายถึงอะไรกันแน่
 • อย่างไหนบ้างที่เรียกว่ามีภาวะผู้นำ
 • คนแบบไหนที่เหมาะในการเป็นผู้นำ
 • จริงหรือที่การเป็นผู้นำต้องมีคนตาม
 • ผู้นำ กับ อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่
 • ผู้นำ กับ คนเก่ง ต่างกันอย่างไร
 • เก่งคิด เก่งพูด เก่งทำ เป็นผู้นำได้หรือยัง 
ส่วนที่ 2 : คุณค่าของการพัฒนาภาวะผู้นำ 
 • คุณค่าที่แท้จริงที่ได้จากการพัฒนาภาวะผู้นำ
 • ความแตกต่างระหว่างคนที่พัฒนาและไม่พัฒนาภาวะผู้นำ
 • คุณค่าของคนที่แท้จริงวัดจากอะไรได้บ้าง 
ส่วนที่ 3 : พฤติกรรมและทักษะที่ช่วยเพิ่มคุณค่าภาวะผู้นำ 
 • พฤติกรรมที่ดีและที่ควรหลีกเลี่ยงเพื่อช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับการพัฒนาภาวะผู้นำ
 • คุณลักษณะของผู้นำที่ดี (เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งพูด เก่งดี)
 • ภาวะผู้นำกับการบริหารจัดการเรื่องอารมณ์ (EQ กับ ภาวะผู้นำ)
 • ภาวะผู้นำกับการฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรค (AQ กับ ภาวะผู้นำ) 
ส่วนที่ 4 : การตั้งเป้าหมายและวางแผนพัฒนาภาวะผู้นำ 
 • การประยุกต์หลักการ PDCA มาใช้ในการพัฒนาภาวะผู้นำ
 • การวิเคราะห์และค้นหาสิ่งที่ขาดหายไปภายในตัวของเราเอง
 • การตั้งเป้าหมายและวางแผนการเพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำบนพื้นฐานของ KPI และ Competency 
(เราจะทำการพัฒนาและปรับปรุงเรื่อง................ เพื่อ............ด้วยการ........... ความถี่...........)
 • เทคนิคที่ช่วยให้การพัฒนาภาวะผู้นำบรรลุความสำเร็จ
ส่วนที่ 5 : กรณีศึกษา
 • 100 แบรนด์ล้มดัง
 • ผู้นำแบบ 360 องศา (จอห์น ซี. แม็กซ์เวลล์)
 • ผู้นำ 5 ระดับ
 • ผู้นำแบบผู้รับใช้
 • วัฒนธรรมองค์กร...สะท้อนผู้นำ
 • หลักคำสอนทางศาสนา...กับการพัฒนาภาวะผู้นำ
ส่วนที่ 6: การทำ Workshop 

อาจารย์ณัฎฐ์ฑิปัณณ์ สุวรรณธรรมา (อาจารย์แหม่ม)   ผู้เชี่ยวชาญการอบรมหลักสูตรการสื่อสาร และหลักสูตรภาวะผู้นำ

     

หลักสูตรที่น่าสนใจ

 
  • ผู้นำผู้ทรงประสิทธิภาพเพื่อสัมฤทธิ์ผล
อาจารย์พากร                  อัตตนนท์
  • คุณค่าของการพัฒนาภาวะผู้นำ
อาจารย์ณัฎฐ์ฑิปัณณ์       สุวรรณธรรมา (อาจารย์แหม่ม)
  • การพัฒนาความเป็นผู้นำ 360 องศา ด้วยตัวคุณเอง
อาจารย์ณัฎฐ์ฑิปัณณ์       สุวรรณธรรมา (อาจารย์แหม่ม)
  • การพัฒนาหัวหน้าสู่ภาวะผู้นำมืออาชีพ 
อาจารย์ราเชน                 พันธุ์เวช
  • การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
อาจารย์สุวัชชัย                แก้วทรัพย์ศักดิ์
  • ภาวะผู้นำเชิงรุก (Proactive Leadership)
อาจารย์สุวัชชัย                แก้วทรัพย์ศักดิ์
  • วิธีคิดแบบผู้นำยุคการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ศักดิ์ดา                กรรณนุช
  • ภาวะผู้นำกับการสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูง
อาจารย์ธนเดช                 ทิพยอภิชยากุล
  • การพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ เพื่อความสำเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืน 
อาจารย์ธนเดช                 ทิพยอภิชยากุล
  • เทคนิคการมอบหมายและติดตามงาน สำหรับหัวหน้างาน
อาจารย์ธนเดช                 ทิพยอภิชยากุล
  • Leading for High Performance Team
อาจารย์ธนเดช                 ทิพยอภิชยากุล
  • Leading for High Performance Team_for Supervisor_1 วัน
อาจารย์ธนเดช                 ทิพยอภิชยากุล
  • การพัฒนาและสร้างความสำเร็จในการทำงาน (Leading Yourself for Success for Staff)
อาจารย์ธนเดช                 ทิพยอภิชยากุล
  • ทักษะการบริหารจัดการ สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่
อาจารย์ธนเดช                 ทิพยอภิชยากุล
  • การบริหารทีมสู่ความสำเร็จสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่
อาจารย์ธนเดช                 ทิพยอภิชยากุล
  • การบริหารทีมงานต่าง Generation
อาจารย์ธนเดช                 ทิพยอภิชยากุล
  • Delegating & Monitoring for Supervisor เทคนิคการมอบหมายและติดตามงาน สำหรับหัวหน้างาน
อาจารย์ธนเดช                 ทิพยอภิชยากุล
  • การบริหารทีมสู่ความสำเร็จ สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ Management Skills for Supervisor
อาจารย์ธนเดช                 ทิพยอภิชยากุล
  • ภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ธนเดช                 ทิพยอภิชยากุล
  • Effective Supervisory Skill 
อาจารย์พากร                   อัตตนนท์
  • ทักษะหัวหน้างาน (Smart Supervisory Skill)
อาจารย์สุวัชชัย                แก้วทรัพย์ศักดิ์
  • การบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์

อาจารย์สุทัศน์                 ใหญ่อินทร์

  • เตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน

อาจารย์สุทัศน์                  ใหญ่อินทร์

  • Self-awareness and Transformational Leadership

อาจารย์อัครินทร์               ภูทองกลม  

  • Strategic Leading the Team with Compassionate Mind
 อาจารย์อัครินทร์               ภูทองกลม 
  • กลยุทธ์สามก๊กสำหรับการบริหารบุคลากร  
 อาจารย์เปี่ยมศักดิ์             คุณากรประทีป
  • Empowring Leadership Through Emotional Intelligence
 อาจารย์ ธีรัญญ์                 ไพโรจน์อังสุธร
  • Facilitative Leadership for Executive
 อาจารย์ ธีรัญญ์                  ไพโรจน์อังสุธร
  • Daily Management for Supervisor
 อาจารย์อาจน์อำนงค์           อภิรักษ์ภูบาล
 •    ภาวะผู้นำยุค 4.0
  อาจารย์อนุภาพ                 พันชำนาญ
>>Download <<
ภาพการอบรม

ขอรับรายละเอียดการจัดอบรม

Visitors: 41,681