การสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring Skill)

วิทยากรด้านการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching & Mentoring)
การฝึกอบรมแบบ On the Job Training
 
และการเป็นพี่เลี้ยงสอนงาน (Mentoring)หลักการและเหตุผล                        
          
          หัวหน้างานจำนวนมากเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาจากพนักงานโดยอาศัยเกณฑ์ความชำนาญหรือทักษะในงาน (Technical Skill) และความอาวุโส (Seniority) โดยไม่ได้ถูกประเมินจากความสามารถในการบริหารจัดการคน (People Skill)  ทำให้หัวหน้างานเหล่านี้ไม่รู้จักการพัฒนาลูกน้องอย่างถูกวิธี  รวมถึงไม่สามารถสอนงานให้ลูกน้องทำงานเป็นและมีประสิทธิภาพ  หัวหน้างานในฐานะ Mentor ที่มีประสิทธิภาพ คือผู้ที่สามารถเลือกใช้วิธีการเป็นพี่เลี้ยงได้อย่างสมดุลและกลมกลืน  ถูกต้องตามสถานการณ์ของ Mentee  เหมาะสมตามบริบทขององค์กร  ที่สำคัญ Mentor จำเป็นต้องมีจิตวิทยาในการเป็น  Mentor ที่ดี  สามารถกระตุ้น โน้มน้าวและสร้างกำลังใจให้กับ Mentee ที่จะปรับปรุงและพัฒนาการทำงานด้วยความเต็มใจ 

วัตถุประสงค์
 • สามารถสอนงานให้ลูกน้องทำงานเป็นและมีประสิทธิภาพในรูปแบบ On the Job Training
 • สามารถปรับทัศนคติของตนให้เป็นเชิงบวกและสร้างสรรค์ ในการเป็นพี่เลี้ยงสอนงาน
 • สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีและดูแลสมาชิกในทีมให้ทำงานอย่างมีความสุข
 
หัวข้อในการเรียนรู้

       
       
หัวข้อที่  1  บทบาทและหน้าที่ของหัวหน้างานกับการเป็นพี่เลี้ยงสอนงาน
 • ความหมายของการเป็น Mentor
 • การปรับทัศนคติเพื่อการเป็น Mentor
 • ทัศนคติเชิงบวกและการปรับ Mindset ในการเป็นพี่เลี้ยงสอนงาน
 • ความสัมพันธ์ระดับลึกระหว่างพี่เลี้ยงสอนงานกับลูกน้อง
 • หัวหน้างาน 4 ประเภทกับการสอนงาน    
หัวข้อที่ 2   เทคนิคการสอนงาน
 • เทคนิควิธีการสอนประเภทต่าง ๆ และการเลือกใช้ให้เหมาะสม
 • หลักการและเทคนิคในการสอนงานแบบ On the Job Training
 • เทคนิค 3P เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจการสอนได้ตลอดเวลา
 • ขั้นตอนของการสอนที่ทำให้เข้าใจได้อย่างง่ายๆ
 • หลักการและเครื่องมือในโน้มน้าวใจให้การสอนน่าเชื่อถือ
 • การสร้างบรรยากาศและสื่อการสอนที่ดีในการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนติดตามการสอน
 • การฝึกปฏิบัติการสอนงานแบบ On the Job Training คือพูดให้ฟัง ทำให้ดู ฝึกฝน และนำไปปฏิบัติ
หัวข้อที่ เทคนิคการให้ feedback
 • เมื่อไรควรจะให้ feedback
 • การเลือกใช้เครื่องมือในการให้ feedback ที่เหมาะสม
 • เทคนิคการใช้จิตวิทยาในการให้ Feedback ที่ไม่กระทบความรู้สึก
หัวข้อที่ 4  การตั้งคำถามเพื่อประเมินผลตนเอง
 • การฟังอย่างเข้าใจ
 • คำถามเพื่อสำรวจตัวเอง
 • คำถามเพื่อการพัฒนา
 
วิทยากรผู้สอน  อาจารย์พากร  อัตตนนท์  วิทยาการผู้เชี่ยวชาญการอบรมหลักสูตรการเป็นพี่เลี้ยงสอนงาน (Coaching & Mentoring) และ การสอนงานแบบ On The Job Training (OJT)

 

 
หลักสูตรที่น่าสนใจ

 
การสอนงาน (Mentoring Idol) 1 วัน และ 2 วัน อาจารย์พากร                อัตตนนท์
พี่เลี้ยงพนักงานใหม่ (Effective Mentor for Newcomer) อาจารย์สุวัชชัย              แก้วทรัพย์ศักดิ์
เทคนิคการสอนงานสำหรับพี่เลี้ยง  อาจารย์สุวัชชัย              แก้วทรัพย์ศักดิ์
Coaching & Mentoring (OJT) เทคนิคการสอนงานแบบ OJT อาจารย์ธนเดช               ทิพยอภิชยากุล
การเป็น...พี่เลี้ยงพนักงานใหม่มืออาชีพ อาจารย์ธนเดช               ทิพยอภิชยากุล
เทคนิคการโค้ชชิ่งและการเป็นพี่เลี้ยง อาจารย์ธนเดช               ทิพยอภิชยากุล
ทักษะการสอนงานให้น่าสนใจด้วยเทคนิค  Story telling อาจารย์เปี่ยมศักดิ์           คุณากรประทีป
พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยการสอนและแนะนำงาน  อาจารย์ณัฎฐ์ฑิปัณณ์     (อาจารย์แหม่ม)

 

>>Download <<

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 53,085