การวางแผนเพื่อเพิ่มผลงาน (PLANING FOR BETTER PERFORMANCE)

หลักการและเหตุผล

          เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่า “การวางแผนดี มีชัยไปกว่าครึ่ง” เพราะไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม หากมีการวางแผนไว้เป็นอย่างดี มักมีโอกาสบรรลุเป้าหมายได้มากกว่าการทำโดยไม่มีแผน หรือมีแผนที่ไม่เอื้อต่อการนำไปปฏิบัติได้จริง อย่างไรก็ตามการวางแผนยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของความสำเร็จ ต่อให้มีแผนที่ดีเพียงใด แต่ไม่ถูกนำไปปฏิบัติ ก็เท่ากับโอกาสของความสำเร็จยังอยู่ห่างไกล  ดังนั้นการจัดระบบคือกระบวนการสำคัญที่จะช่วยให้แผนงาน ถูกดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ มีทิศทางที่ชัดเจน โดยมีเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งสู่ผลสำเร็จของงาน

          หลักสูตร “การวางแผนเพื่อเพิ่มผลงาน” จึงมุ่งหมายให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตรการอบรม เข้าใจหลักการของการวางแผน ทั้งในส่วนของการวางแผนเพื่อแก้ปัญหา การวางแผนเพื่อพัฒนาผลงาน และการวางแผนการใช้เวลาในการทำงาน รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของการลงมือทำตามแผน โดยใช้เทคนิคการสอน EIT: Enjoineering Indoor Teambuilding” ทั้งการบรรยาย การใช้สื่อมัลติมีเดีย และกิจกรรมการเรียนรู้ ที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ซึ่งเป็นเทคนิคหนึ่งที่ไม่ทำให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย

วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เข้าอบรม

      • เห็นความสำคัญ และเกิดทัศนคติที่ดีต่อการวางแผนและบริหารจัดการงานให้มีประสิทธิภาพ ตระหนักในบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบต่องาน พร้อมความมุ่งมั่น ที่จะดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จ
      • มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการจัดลำดับความสำคัญของงาน การวางแผน การจัดทำแผนงาน และการกำหนดเป้าหมายของงานได้
>>Download<<

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 39,272