การพัฒนาศักยภาพภาพตนเองเพื่อความสำเร็จของทีม (JAILBREAK YOUR POTENTIAL FOR TEAM)

          ในปัจจุบันองค์กรส่วนใหญ่มีเป้าหมายในการการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความสามารถสูงขึ้นเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายขององค์กร และองค์กรมี Core Value ที่ให้พนักงานในองค์กรทุก ๆ ระดับ จำเป็นต้องเรียนรู้ เข้าใจ สามารถปรับตัว พัฒนาตน เพื่อให้เข้ากับ Value ขององค์ได้ รวมทั้งแสดงออกถึงความคิดและพฤติกรรมตามแบบอย่างที่องค์กรต้องการ แต่ในขณะเดียวกันตัวพนักงานยังมีกรอบความคิด และการใช้ศักยภาพได้อย่างไม่เต็มที่ ทำให้การทำงานที่คาดหวังจะให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรนั้นไม่ประสบความสำเร็จดังที่ควรจะเป็น 
          สิ่งหนึ่งที่องค์กรต่าง ๆ คาดหวังคือ การที่พนักงานทุกคนมีความเต็มใจในการพัฒนาตนเอง และร่วมมือร่วมใจกัน ประสานงานไปในทิศทางเดียวกัน และลดความขัดแย้งระหว่างกัน หรือเรียกว่าการทำงานเป็นทีมนั้น ต้องอาศัยการพัฒนาพนักงานในหลาย ๆ ทักษะ เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ
          ดังนั้นหลักสูตร “Jailbreak Your Potential for Team: การพัฒนาศักยภาพภาพตนเองเพื่อความสำเร็จของทีม” จึงมุ่งหมายให้ผู้เข้าร่วมการอบรม เข้าใจและจดจำในตัว Vales รวมถึงแสดงออกได้ด้วยความเต็มใจ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเอง การทลายกรอบความคิดเดิม ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาศักยภาพ  เพื่อเป็นกำลังขับเคลื่อนในการทำงานเป็นทีมร่วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยใช้เทคนิคการสอน “Play & Learn Enjoineering Indoor Teambuilding” ทั้งการบรรยาย การใช้สื่อมัลติมีเดีย และกิจกรรมการเรียนรู้ ที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ซึ่งเป็นเทคนิคหนึ่งที่ไม่ทำให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย

วัตถุประสงค์
    • มีความพร้อม ความเข้าใจ ที่แสดงออกซึ่ง Core Value อย่างชัดเจนและสม่ำเสมอ
    • สร้างทัศนคติให้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเอง มีกรอบความคิดในการเปลี่ยนแปลงเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
    • สร้างความเข้าใจในเรื่องการทำงานเป็นทีม สร้างความผูกพันและความสามัคคี
    • ปรับพฤติกรรมให้พนักงานเห็นถึงความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของความสำเร็จต่อทีม และองค์กร
>>Download<<

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 38,365