ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง

 

  •  ควรเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง

(อย่ากลัวว่าถ้าเปลี่ยนแล้วจะสูญเสียอะไรไปให้คิดถึงส่วนรวมมากกว่าตัวเอง)

  • จะเปลี่ยนแปลงอะไร “ผู้นำ” ต้องเปลี่ยนก่อนและทำให้คนในองค์กรเห็นถึงความมุ่งมั่น จริงจัง แล้วคนในองค์กรก็จะเกิด ความเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นจริงได้
  • เมื่อคนในองค์กร มีความเชื่อก็จะเกิดความมั่นใจ ใจเขาก็จะเปิด ซึ่งจะสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติหรือความคิด ที่ฝังอยู่ในใจของเขาได้
  • เมื่อความคิดคนเปลี่ยน อุปนิสัย หรือ พฤติกรรมของคน ก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นด้วย
  • เมื่อพฤติกรรมของคนในองค์กรมีการปรับเปลี่ยนแล้ว การกระทำ ที่แสดงออกมาก็จะดี และส่งผลให้ภาพลักษณ์ขององค์กร ดีขึ้นตามไปด้าย
  •  ลองคิดดูนะครับ ว่า ผลลัพธ์ มันจะเป็นอย่างไร ?

Cr.อาจารย์ศักดิ์ดา กรรณนุช

วิทยากรและที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาการพัฒนาการผลิตและการพัฒนาภาวะผู้นำ

Visitors: 211,672