ONLINE (Public Training)

 

 การอบรมออนไลน์ (Online) ที่เน้นประสิทธิผลแก่ผู้เรียนในรูปแบบของ Virtual Classroom ที่เสมือนอยู่ในห้องอบรม ด้วยจำนวนผู้เข้าอบรมที่เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรม เพื่อวิทยากรดูแลอย่างใกล้ชิด

สำหรับสมาชิก/ลูกค้าเดิม สามารถสอบถามเพื่อขอรับสิทธิพิเศษได้

 Online Public Training (Virtual Classroom)
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

 
 
 

Systems Problem Solving and Decision Making

สิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้ 

 • ประเภทของคนในการเผชิญหน้ากับปัญหา
 • ทักษะที่จำเป็นในการทำงานในศตวรรษที่ 21
 • พื้นฐานความคิดเชิงระบบในการแก้ปัญหา
 • ประเภทของปัญหา
 • หลักการพื้นฐานในการแก้ปัญหา 3G และ 2G
 • 5 ขั้นตอนในการแก้ปัญหา
 • การตัดสินใจด้วย Criteria Rating

อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร
 


เหมาะสำหรับ   หัวหน้างานและผู้จัดการ (Manager)   


รับเพียง 15 ที่นั่งเท่านั้น   เพื่อประสิทธิผลสูงสุดในการฝึกปฎิบัติและศึกษา Case Study

*** สำรองที่นั่งได้ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 Pakage จาก 10,400  บาท      เหลือเพียง  9,600 บาท  เท่านั้น (รับจำนวนจำกัด)


 

Package จาก 7,900  บาท      เหลือเพียง  7,100 บาท  เท่านั้น (รับจำนวนจำกัด)
  Online Public Training (Virtual Classroom)
ประจำเดือนสิงหาคม 2564

 
 

การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ Strategic Performance Management  System (Workshop)

สิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้
 

 • ผู้บริหารยุคใหม่กับการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Management System)
 • การเชื่อมโยงการบริหารผลการดำเนินงานกับเป้าหมายธุรกิจของบริษัท (Corporate Goal Setting)
 • การกระจายเป้าหมายองค์กรสู่หน่วยงาน (Corporate KPIs Cascading)
 • การจัดทำใบประเมินผลงานของตำแหน่งงาน/รายบุคคล (Individual Performance Evaluation)

เหมาะสำหรับผู้จัดการ (Manager)   SOLD OUT 


รับเพียง 7 ที่นั่งเท่านั้น   เพื่อประสิทธิผลสูงสุดในการฝึกปฎิบัติและศึกษา Case Study

*** สำรองที่นั่งได้ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564   


 
การสอนงานแบบ On The Job Training (OJT)

สิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้ 
 • รู้จักตนเองก่อนพัฒนาการสอนงาน
 • เจาะจุดแข็งของตนเองและเรียนรู้ความถนัดของผู้เรียน
 • ทักษะที่ผู้สอนงานควรจะมี
 • กระบวนการเตรียมตัวในการสอน

เหมาะสำหรับหัวหน้างาน และ พี่เลี้ยงผู้ที่ต้องสอนงาน   รับเพียง 15 ที่นั่งเท่านั้น   เพื่อประสิทธิผลสูงสุดในการฝึกปฎิบัติ

*** สำรองที่นั่งได้ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2564  SOLD OUT
 
 ทักษะการนำเสนอเพื่อโน้มน้าวใจ  (Persuasive Presentation Skills)

สิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้

 • Presentation Delivery : Individual Demo #1 (Making Persuasive Presentations)
 • 3 Vs Elements ในการนำเสนอเพื่อการโน้มน้าวผู้บริหาร 
 • ค้นพบจุดแข็งและจุดอ่อนของสไตล์การนำเสนอของตนเอง
 • Design rules Do’s and Don’ts
 • Q&A handling techniques
 • Presentation Demo #3

เหมาะสำหรับ ผู้จัดการและท่านที่ต้องนำเสนอเพื่ออนุมัติจากผู้บริหาร

รับเพียง 12 ที่นั่งเท่านั้น  เพื่อประสิทธิผลของผู้เข้าอบรมในการทำ Workshop

*** สำรองที่นั่งภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2564  SOLD OUT


 

Creative Thinking @Work


สิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้

 • นิยามและความสำคัญ ของ ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
 • องค์ประกอบ ของ ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Elements)
 • สมการพัฒนา ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Equation)
 • การค้นหาเชิงบวก เพื่อพัฒนา ความคิดสร้างสรรค์ (Appreciative Inquiry)
 • การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving)
 • การพัฒนาองค์กร ด้วย ความคิดสร้างสรรค์

เหมาะสำหรับ  : พนักงาน, ผู้บริหาร, ผู้บริหารโครงการ,  SME, Start up และ ผู้ที่กำลังค้นหาศักยภาพในตนเอง


รับเพียง 15 ที่นั่งเท่านั้น  เพื่อประสิทธิผลสูงสุดในการทำ Workshop


*** สำรองที่นั่งภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2564  SOLD  OUT


   Online Public Training (Virtual Classroom)
ประจำเดือนกันยายน 2564Customer Complaints Handling and Service Recovery Strategies

สิ่งที่ทุกท่านจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้

 • ธรรมชาติของข้อร้องเรียน
 • เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียน
 • กลยุทธ์การสื่อสารกับลูกค้าหัวร้อน
 • เทคนิคบริหารจัดการอารมณ์ลูกค้า

 

เหมาะสำหรับพนักงาน - หัวหน้างานที่เกี่ยวข้องกับการรับข้อร้องเรียนของลูกค้าและผู้ใช้บริการ


รับเพียง 15 ที่นั่งเท่านั้น เพื่อประสิทธิผลในการเรียนรู้กรณีศึกษา (Case Study)

***สำรองที่นั่งภายในวันที่  23 สิงหาคม 2564 


การมอบหมายงานและการติดตามงาน Delegating & Monitoring for Supervisor
 

สิ่งที่ทุกท่านจะได้เรียนรู้และฝึกฝน
 • บทบาทของหัวหน้างานต่อความสำเร็จของเป้าหมายทีมงาน หน่วยงาน และองค์กร
 • กระบวนการและขั้นตอนของการมอบหมายงานที่ดี
 • เทคนิคการติดตามและควบคุมงาน 
 • เทคนิคการสอนแนะ การให้คำปรึกษาและกระตุ้นให้เกิดความมุ่งมั่นในผลสำเร็จของงาน

เหมาะสำหรับ : หัวหน้างานและผู้ที่ต้องมอบหมายงาน เช่นผู้ดูแลโครงการ
 
รับเพียง 15 ท่านเท่านั้น เพื่อประสิทธิผลในการเรียนรู้และ  Workshop

*** สำรองที่นั่งภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2564      SOLD  OUT


Constructive Feedback for Better Performance

สิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้

 • ความสำคัญของการให้ Feedbackข้อควรระวังในการให้ Feedback
 • คุณสมบัติที่ดีของผู้ให้ Feedback
 • ทักษะการสื่อสารเพื่อการให้ Feedback
  • การสื่อสารเชิงบวก
  • การฟัง
  • การสะท้อนกลับ
  • การสนทนา
 • เทคนิคการให้ Feedback
 • การร่วมตั้งเป้าหมายเพื่อการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา หลังการให้ Feedback ด้วย 3F Performance Coaching Model
เหมาะสำหรับ หัวหน้างานขึ้นไป

*** สำรองที่นั่งภายในวันที่ 6 กันยายน 2564

Strategic Coaching For High Performance

สิ่งที่จะได้เรียนรู้
 • หลักการและความสำคัญของผู้นำในฐานะโค้ช และองค์ประกอบของการโค้ช
 • กระบวนการโค้ชเพื่อการพัฒนาศักยภาพทีมงาน
 • ฝึกทักษะการสร้างความมั่นคงภายในตนเองและการสร้างความสัมพันธ์ 
 • ฝึกทักษะการฟังเชิงลึกเพื่อค้นหาศักยภาพ
 • ฝึกการใช้คำถามและเครื่องมือในการโค้ชเพื่อการกระตุ้นศักยภาพในการขับเคลื่อนผลงาน

เหมาะสำหรับ หัวหน้างานขึ้นไป       SOLD  OUT

*** สำรองที่นั่งภายในวันที่ 3 กันยายน 2564   รับเพียง 15 ท่านเท่านั้น
The Art Of Presentation 

สิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้
 • ค้นพบศักยภาพในของตนเอง
 • เรียนรู้เป้าหมายหลักใหญ่ๆ ในการนำเสนอ
 • Smart Personality  
 • 3S Presentation (Stock - Style - Step)

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องนำเสนอบ่อย ๆ แต่ยังนำเสนอได้ไม่โดนใจ

*** สำรองที่นั่งภายในวันที่ 6 กันยายน 2564  

Thinking Skills for Managementสิ่งที่จะได้เรียนรู้
 • แนวการคิดที่สำคัญกับการบริหารธุรกิจ
  • การคิดแก้ปัญหาและการปรับปรุง
  • การคิดเชิงวิเคราะห์
  • การคิดเชิงวิพากษ์
  • การคิดเป็นระบบ และ เป็นเหตุเป็นผล
  • การคิดเชิงกลยุทธ์
  • การคิดเชิงออกแบบ และ สร้างสรรค์
 • การคิดวิเคราะห์
 • การคิดเชิงกลยุทธ์
 • แนวคิดการบริหารโครงการด้วย Agile Mindset 

เหมาะสำหรับผู้บริหาร

*** สำรองที่นั้งภายในวันที่ 6 กันยายน 2564  รับเพียง 12 ที่นั่งเท่านั้น   SOLD  OUT Online Public Training (Virtual Classroom)
ประจำเดือนตุลาคม 2564


SMART SUPERVISORY SKILLS

หัวข้อการเรียนรู้

 • ทัศนคติสำหรับหัวหน้างานที่ดี
 • เทคนิคการสร้างความศรัทธาต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ศิลปะการบังคับบัญชา ภาวะผู้นำ และการมอบหมายงาน
 • การสอนงาน การติดตามงาน การให้ Feedback


เหมาะสำหรับหัวหน้างาน

*** สำรองที่นั่งภายในวันที่  28 กันยายน 2564  รับเพียง 15 ที่นั่งเท่านั้น


PROFESSIONAL PERSONALITY & BUSINESS ETIQUETTE

สิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้

HEAD : ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบุคลิกภาพและมารยาททางธุรกิจ
 • ความสำคัญของบุคลิกภาพและมารยาททางธุรกิจ (Business Etiquette)
 • ภาพลักษณ์ที่สะท้อนความเป็นมืออาชีพ (Professional Image)
HEART : ความเข้าใจตนเอง และเข้าใจผู้อื่นเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ
 • เข้าใจและสามารถดูแลอารมณ์ของตัวเองและผู้อื่น
 • เข้าใจ Do/Don’t สำหรับวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ
HAND : วิธีการนำไปใช้ในการเสริมสร้างบุคลิกภาพและมารยาททางธุรกิจ
 • พัฒนาบุคลิกภาพด้วยหลัก 3V
 • พัฒนาบุคลิกภาพด้วยการแต่งกาย
 • มารยาททางธุรกิจในสถานการณ์ต่าง ๆ (Business Etiquette)
 • ออกแบบการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางธุรกิจในสไตล์ของตนเอง

เหมาะสำหรับทุกส่วนงานหรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางธุรกิจ

*** สำรองที่นั่งภายในวันที่ 15 กันยายน 2564  รับเพียง 20 ที่นั่งเท่านั้น

 

B.E.S.T. SOFT SKILLS


สิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้

B: Building Trust and Courage
 • ความไว้วางใจในการทำงาน (Trust)
 • การสื่อสารผ่าน 3V (Verbal, Vocal, Visual)
 • เทคนิคการสร้างการยอมรับชื่นชม (Recognition)
E: Emotional Intelligence
 • การตระหนักรู้อย่างสมดูล (Balancing Awareness)
 • มุมมองเชิงบวกใน 3 มิติ (Positive Outlook)
 • เทคนิคในการเป็นคนที่น่าเข้าหา (Approachable Person)
S: Social Intelligence
 • ทักษะการฟัง (Listening Skills)
 • การตระหนักรู้ในองค์กร (Organizational Awareness)
 • เทคนิคการใช้ We-Statement และ I-Statement
T: Team Learning
 • เทคนิคในการประชุมกลุ่มแบบต่าง ๆ
 • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันแบบ Dialogue
 • ตกผลึกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

เหมาะสำหรับหัวหน้างานขึ้นไป 

*** สำรองที่นั่งภายในวันที่  25 กันยายน 2564  SOLD OUT
แบบฟอร์มขอรายละเอียดการจัดอบรม

Visitors: 213,436