โครงการปลูกฝังค่านิยมองค์กร (Core Value Project)


ทำไมต้องปลูกฝังค่านิยมองค์กร Core Value

 • ชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ แบรนด์ไปสู่วิถีการใช้ชีวิตของคน
 • ซึ่งวิถีการใช้ชีวิตของคนจะสะท้อนผ่านค่านิยม (Core Value) องค์กร
 • ค่านิยมองค์กรจะทำให้เกิดการรับรู้ในแบรนด์ที่ถูกต้องและแท้จริง
 • ช่วยให้องค์กรบรรลุพันธกิจ และทำให้วิสัยทัศน์เป็นไปได้จริง
 • ค่านิยมองค์กรที่ดียังจะกำจัดวัฒนธรรมสนิมร้าย ร้อยใจคนห้เป็น
 • หนึ่งเดียว สร้างองค์กรที่เป็นสุขร่วมกัน
 • ค่านิยมองค์กรจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะร่วมผลักดันผลสำเร็จทางธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยคน

แนวทางการกำหนดและปลูกฝัง Core Value

 • “สอดรับ” และ “สนับสนุน” วิสัยทัศน์ให้เกิดขึ้นจริง
 • “ผลักดัน” พันธกิจและกลยุทธ์ขององค์กร
 • “แปลงค่านิยม” สู่พฤติกรรม รูปแบบ ความสัมพันธ์และวิถีการใช้ชีวิตร่วมกัน
 • “รักษา” วัฒนธรรมที่ดีที่มีอยู่เพื่อนำเอามาต่อยอดให้ชัดเจนขึ้น
 • “ขจัด” วัฒนธรรมที่ไม่พึงปรารถนาให้ลดน้อยลง

 

 
Visitors: 213,448