หลักสูตร ULTIMATE Leadership Program

 
         

            
          
          การเปลี่ยนแปลงภายนอกองค์กรจากการเมือง เศรษฐกิจ สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงจาก เทคโนโลยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็น “Disruptive Technology” ที่ส่งผลให้องค์กรต้องปรับเปลี่ยน ต้องมีการพัฒนาองค์กรเพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ในภาวะดังกล่าวนี้ หนึ่งในแนวทางการบริหารจัดการที่สำคัญที่ช่วยสร้างความสามารถในการดำเนินธุรกิจขององค์กรให้ยั่งยืน คือ ผู้นำที่มีทักษะในการบริหารจัดการทีมงาน
หลักสูตร สุดยอดผู้นำเหนือระดับ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นออกแบบมาเพื่อให้ผู้บริหารและผู้จัดการได้เรียนรู้หลักการ และเทคนิคใหม่ ๆ ในการบริหารจัดการผลการปฏิบัติงานของทีมงาน การมอบหมายและติดตามผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนรูปแบบการสอนงานทีมงานจึงมีความสำคัญยิ่ง เนื่องจากความรู้และทักษะเหล่านี้จะส่งผลให้การบริหารจัดการผลงานของทีมงานบรรลุผลสำเร็จ และนำไปสู่ผลงานที่ดีเลิศขององค์กรต่อไป


รายละเอียดหัวข้อการฝึกอบรม
          หลักสูตรได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อเสริมทักษะด้านภาวะผู้นำและทักษะการบริหารจัดการที่เชื่อมโยง 4 ระดับ คือ องค์กร หน่วยงาน ทีมงาน และตนเอง และให้ความสำคัญกับ 3 ประเด็นหลักคือ
  • ความสามารถด้านการบริหารจัดการ (Strategic Planning & Execution)
  • ความสามารถด้านการบริหารคน (Managing Team)
  • ความสามารถด้านการบริหารผลงาน (Managing Performance)

ทั้งนี้ ในการกำหนดหัวข้อฝึกอบรมจะมุ่งเน้นความรู้ ทักษะและความสามารถด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นของผู้นำยุคใหม่ เริ่มจากระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง โดยระหว่างการฝึกอบรมจะมีการอบรมและมอบหมายงานอย่างต่อเนื่อง และให้ผู้เข้าอบรมกำหนดโครงงานที่สนับสนุนทิศทางขององค์กร โดยประมวลความรู้จากการอบรมในโปรแกรมมาใช้งานจริง

  • ภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลง (Leading & Change)
  • ภาวะผู้นำกับการสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูง (Managing Team)
  • ผู้บริหารยุคใหม่กับการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning & Execution)
  • ผู้นำยุคใหม่กับการบริหารผลงานประสิทธิภาพสูง (Managing Performance)
  • บทสรุปและสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไป

 

Visitors: 211,672