หลักสูตร Effective Coaching & Mentoring for High Performance

หลักการและเหตุผล

            บทบาทและหน้าที่สำคัญของผู้บริหารทุกระดับ ได้แก่ การสอนงานเพื่อพัฒนาลูกน้องหรือทีมงาน ให้มีความรู้ ทักษะ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งทุกวันนี้ผู้บริหารทุกระดับ รับบทบาทเป็นผู้สอนงานกันอยู่แล้ว แต่ผลการวิจัยของหลายองค์กรพบว่า ผู้บริหารที่มีความสามารถในการสอนงาน กลับไม่สามารถสร้างหรือพัฒนาลูกน้องให้มีศักยภาพได้ สาเหตุหลัก ๆ เกิดจากผู้บริหารทำหน้าที่เป็นเพียงผู้สอนงานที่ดี แต่ขาดการทำหน้าที่เป็น Coach ที่ดีให้แก่ลูกน้อง

               ดังนั้น ผู้บริหารหรือหัวหน้า จึงต้องเป็นทั้ง Mentor ทำหน้าที่สอนงาน และ เป็น Coach ซึ่งทำหน้าที่ในการสร้างและพัฒนาลูกน้องหรือทีมงานให้มี Performance ที่ดีขึ้น และทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมายได้ รวมทั้งต้องทำหน้าที่เป็นกระจกเงาในการสะท้อน (Feedback) ให้ลูกน้องหรือทีมงาน เห็นพ้องว่าตนเองมีจุดเด่น และจุดที่จำเป็นต้องปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาในด้านใดบ้าง เพื่อที่จะส่งเสริม สนับสนุน ให้แต่ละคน ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและเตรียมพร้อมสำหรับการก้าวหน้าในอาชีพต่อไป

หัวข้อในการเรียนรู้

หัวข้อที่ เรียนรู้เข้าใจตัวเอง เพื่อเข้าใจผู้อื่น

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจตัวเอง และเข้าใจผู้อื่นเพื่อให้การสอนงานและการโค้ชเกิดผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง

เนื้อหาหลักสูตร

   • รู้จักความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อนำไปใช้ในการสอนงานและการโค้ช
   • รู้จักตนเองและเข้าใจพฤติกรรมของธรรมชาติของคนอันจะเป็นทางให้เข้าใจบุคคลอื่นได้ถูกต้อง
   • รู้จักลักษณะของบุคลิกภาพของแต่ละคน เพื่อสามารถใช้การสื่อความหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ/ทัศนคติของแต่ละบุคคล
   • การใช้สไตล์การบริหารของลักษณะของลูกน้อง  4  แบบ

หัวข้อที่ 2 เทคนิคการสอนงานแบบ OJT

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม

   • เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความสำคัญของ “การสอนงาน” เพื่อพัฒนาทีมงาน พัฒนาผลงาน
   • เรียนรู้เทคนิค และวิธีในการสอนงานแบบ On the job training (OJT)
   • ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ทักษะ กระบวนการสอนงานแบบ OJT  ได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของทีมงานแต่ละคน (Style)

เนื้อหาหลักสูตร

   • ความหมายและความสำคัญของการสอนงานและแนะนำงาน
   • ปัญหาและอุปสรรคในการสอนงาน
   • เทคนิคสำคัญในการสอนงานแบบ OJT
   • ทักษะที่จำเป็นในการสอนงาน
   • ขั้นตอนการสอนงานที่มีประสิทธิภาพ
   • ฝึกปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการสอนงาน

หัวข้อที่ 3 เทคนิคการโค้ช (Coaching)

    วัตถุประสงค์

   • เข้าใจความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของการโค้ชทีมงาน (Coaching & Mentoring)
   • เพิ่มพูนทักษะการสร้างแรงจูงใจและการกระตุ้นให้พนักงานทำงานกันอย่างเต็มศักยภาพ
   • เรียนรู้รูปแบบและฝึกปฏิบัติการโค้ชในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างถูกวิธี

เนื้อหาหลักสูตร

   • การโค้ชเพื่อนำทีมงานไปสู่เป้าหมาย
   • บทบาทหน้าที่ของการเป็นโค้ช
   • การสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงาน
   • การสื่อสารเพื่อการโค้ชอย่างมีประสิทธิภาพ
   • รูปแบบวิธีการโค้ชและกรณีศึกษา
   • ฝึกทักษะการโค้ชแบบท้าทาย

หัวข้อที่ 4 การให้ Feedback

วัตถุประสงค์

   • เข้าใจความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของการให้ Feedback ในการสอนงานและการโค้ช
   • เรียนรู้รูปแบบและฝึกปฏิบัติการให้ Feedback ในการสอนงานและโค้ช อย่างถูกวิธี

เนื้อหาหลักสูตร

  • เทคนิคการให้ Feedback ที่มีประสิทธิผล
  • เทคนิคการให้ Feedback ลูกน้องที่ผลงานต่ำกว่ามาตรฐาน และลูกน้องที่ผลงานสูงเพื่อยกระดับศักยภาพ
  • ฝึกปฏิบัติการให้  Feedback


วิทยากร  อาจารย์แหม่ม ณัฏฐ์ฑิปัณณ์  สุวรรณธรรมา  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลักสูตรการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยงสอนงาน (Coaching & Mentoring)

Visitors: 53,085