การอบรม Team Building & Motivation

เพราะ เราเชื่อมั่นว่าปัจจัยแห่งความสำเร็จของธุรกิจเกิดจากบุคลากร  ทีมที่เข้มแข็งทำให้เกิดเป้าหมายร่วมที่ชัดเจน 

การนำพาทีมไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จได้นั้นจึงต้องเริ่มต้นจากบุคลากรในองค์กร

การสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นนั้นต้องอาศัยปัจจัยต่าง ๆ  ดังนี้

  • การทำงานร่วมกันของสมาชิกในทีม
  • ความสามารถส่วนบุคคลของสมาชิก
  • การนำเอาความสามารถที่มีอยู่ของสมาชิกแต่ละคนในทีมมาใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
  •  มีการกำหนดโครงสร้างของผู้นำทีม
  • การพัฒนาทีมโดยการฝึกอบรมและการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

กิจกรรม Team Building เป็นเครื่องมือที่จะช่วยยกระดับการดำเนินงานของทีมเพื่อการพัฒนาและการเรียนรู้ร่วมกัน  สู่การเปลี่ยนแปลงในเชิงรุก (Proactive) โดยเริ่มต้นจากตนเองก่อนแล้วจึงปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มเพื่อสร้างความมั่นคงและทำภารกิจให้บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

อาจารย์พากร  อัตตนนท์ 

Visitors: 211,672