การอบรมหลักสูตรการเป็นวิทยากรในองค์กร (Train The Trainer) อาจารย์พากร อัตตนนท์

หลักสูตร TRAIN THE PROFESSIONAL TRAINER จะทำให้ผู้สอน

 • เข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของผู้สอนมืออาชีพ  มีทัศนคติที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner Centered)
 • สอนให้เข้าใจได้อย่างง่ายๆ  ผู้เรียนเอาไปใช้ได้จริง  (Friendly Content and Willing-to-Do Application )
 • ใช้เทคนิคและเครื่องมือการสอนที่สร้างสรรค์ หลากหลายและน่าติดตาม (Selection of Impact Training Methods)  เน้นการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม (Activity Based Learning)
 • ส่งมอบด้วยบรรยากาศแห่งการมีส่วนร่วมของผู้เรียนซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้ทีมีประสิทธิภาพ (Show Time Delivery)
 • เคลื่อนไหวร่างกาย สบสายตา มีเสียงที่ทรงพลังด้วยการใช้น้ำเสียง ความชัดเจนฉะฉานของการออกเสียง  จังหวะจะโคนของการออกเสียง (Smart Personality)
 • ประเมินผลก่อนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อม  ประเมินผลระหว่างการสอนเพื่อปรับแผนการและกิจกรรม ประเมินผลหลังการสอนเพื่อการพัฒนาตัวเอง (Self and Learner’s Assessment)
หัวข้อในการเรียนรู้

หลักการของการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (To Be the Professional Trainer)
 • บทบาทและหน้าที่ของวิทยากรที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
 • คุณสมบัติที่ดีของวิทยากรมืออาชีพ
 • ทัศนคติที่ดีที่นำสู่การสอนที่มีประสิทธิภาพ
จิตวิทยาในการสอน (Psychology of Teaching)
 • หลักการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
 • การละลายพฤติกรรม (Ice Breaking)
 • การสร้างบรรยากาศที่ดีที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 • ทำอย่างไรเมื่อกราฟตก
 การบริหารเนื้อหา ( Content Management)
 • การบริหารเวลาในการสอน บทนำ เนื้อหา บทสรุป
 • โครงสร้างของเนื้อหา
 • คิดมุมกลับ “ แล้วฉันจะได้อะไร? “ (What’s in It for Me)
 • คำพาดหัว หรือ ข้อความสำคัญ (Headline / Key Message)
 • เครื่องมือ 3P เพื่อการมีส่วนได้ส่วนเสีย
 • 5 เครื่องมือในการโน้มน้าวใจ
 • ทวน  อาวุธคู่กายของผู้สอน
 • Gimmick เพื่อการจดจำอย่างยั่งยืน
บุคลิกภาพของวิทยากร (Smart Personality of Trainer)
 • บุคลิกภาพแห่งความน่าเชื่อถือ
 • มาดที่มีเสน่ห์ในการสอน การยืน การเคลื่อนไหวร่างกาย การใช้มือ การสบตา
 • เสียงที่มีพลังดึงดูด  การใช้น้ำเสียง ความชัดเจนฉะฉาน จังหวะจะโคน ของการออกเสียง
หลักการและเทคนิคในการสอน (Principles and Training Methods)
 • ความทรงจำของมนุษย์ 4 รูปแบบ กับการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
 • 3 ทวีปในโลกของการสอน : เนื้อหา เทคนิควิธีการ การถ่ายทอด
 • ครบวงจรการเรียนรู้ด้วยหลักการ KUSA (Knowledge, Understanding, Skill, Attitude)
 • การเลือกใช้รูปแบบที่หลากหลายในการสอน เช่น กิจกรรมกลุ่ม เกมส์ การสาธิตกรณีศึกษา บทบาทสมมติ  การฝึกปฏิบัติ คลิปวีดีโอ การแชร์ความคิดเห็
 • เทคนิคในการถาม – ตอบคำถามที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
สื่อการสอน (Effective Instruction Media)
 • ตัวอย่างสื่อการสอนประเภทต่าง ๆ
 • การเลือกใช้สื่อการสอนที่หลากหลายเพื่อความน่าติดตาม
 • หลักพื้นฐานในการผลิต Powerpoint SLIDE กับการเลือกใช้เพื่อความเหมาะสม
 • หลักการเขียน Flipchart  และการใช้ Flipchart แบบ Round Robin
 • คลิปวีดีโอ สื่อการสอนสร้างสรรค์
แผนการสอน (Lesson Plan)
 • ความหมายและความสำคัญของแผนการสอน
 • องค์ประกอบของแผนการสอน
 • ฝึกปฏิบัติการเขียนแผนการสอน
การเตรียมพร้อมและการประเมินผล (Self and Learner’s Assessment)
 • การเตรียมพร้อมก่อนการสอนและการวิเคราะห์ผู้เรียน
 • การประเมินผลระหว่างการสอนเพื่อปรับการสอนหน้างาน
 • การประเมินผลหลังการสอนเพื่อการพัฒนาการสอนครั้งต่อไป
 • คำถาม Coaching เพื่อการสร้าง Action Plan ด้วยตัวผู้เรียนเอง
การอบรม หลักสูตร Train The Trainer อาจารย์พากร อัตตนนท์
Visitors: 213,450