โปรแกรม Leadership Development Programs For Next Generation Leaders


ความสำคัญ

          องค์กรที่จะประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายและกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้นนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนทำงานโดยมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของเพื่อให้งานของส่วนงานมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กร  ดังนั้น การพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมให้เป็นหนึ่งเดียวกัน (Teamwork) ต้องใช้ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อถ่ายทอดข้อมูล แนวคิด เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน เกิดการประสานงานงานที่ดีตลอดจนสามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน
หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ เพื่อความสำเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืน” ได้ถูกออกแบบมาเพื่อมุ่งเน้นการเสริมสร้างภาวะผู้นำในการบริหารทีมงานให้กับบุคลากรระดับผู้จัดการ/หัวหน้างาน ให้เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล            ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการทำงานเป็นทีมและการบริการลูกค้าภายนอก การแสดงภาวะผู้นำเพื่อสร้างการยอมรับและการปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทีมงาน รวมทั้งพัฒนาทักษะการมอบหมาย สั่งการและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนทักษะ พฤติกรรมการบริหารทีมงานด้วยหัวใจ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพทีมงานเพื่อสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูง

วัตถุประสงค์
 •  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นำในการบริหารทีมงาน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการนำหรือบริหารจัดการตนเองที่ดี และสามารถนำพาทีมงาน หรือนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน
 • ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในการแสดงภาวะผู้นำได้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ เพื่อนำทีมไปสู่เป้าหมายที่ต้องการร่วมกันได้
 • ผู้เข้ารับการอบรมสามารถค้นหาจุดแข็ง จุดเด่นของตนเองและทีมงานเพื่อพัฒนาต่อยอดได้ง่ายขึ้น พร้อมเรียนรู้หลักการสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงานช่วยเติมเต็ม เสริมจุดแข็ง เพิ่มคนดี คนเก่ง และมีความสุขในองค์กรมากขึ้น
 • ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบริหารงาน  จูงใจ และพัฒนาทีมงานของตนเอง  โดยการลดปัญหาความขัดแย้งด้านการบริหารงานระหว่างผู้จัดการ/หัวหน้างานกับทีมงานได้
 
หัวข้อการบรรยาย/กิจกรรม
          หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ เพื่อความสำเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืน ได้รับออกแบบมาโดยใช้เนื้อหาและรูปแบบ การอบรมที่ทันยุคสมัย ประกอบกรณีศึกษาเชิงธุรกิจ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและพัฒนาภาวะผู้นำของตนเอง รวมถึงเทคนิคการจูงใจทีมงานในสถานการณ์ต่างๆ  โดยผสมผสานความรู้ทางวิชาการ เช่น ภาวะผู้นำของผู้บริหารยุคใหม่ กระบวนการปฏิบัติ และการแสดงภาวะผู้นำที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ รวมทั้งความรู้เชิงจิตวิทยา อาทิ ความเข้าใจทางด้านบุคลิกภาพ การสังเกตพฤติกรรม การสร้างความไว้วางใจ การปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมกับทีมงานแต่ละสไตล์ การสื่อสารและการจูงใจทีมงาน อันจะเป็นแนวทางให้ “ผู้จัดการ/หัวหน้างาน” สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้ตรงตามสถานการณ์ ลักษณะบุคคล และลักษณะขององค์กรได้อย่าง มีประสิทธิภาพสูงสุด

วันที่
1:
 • ทัศนคติเชิงบวกกับความสำเร็จในการทำงานสำหรับผู้นำรุ่นใหม่  (Positive Thinking for Success)
       - เรียนรู้เทคนิคเกี่ยวกับแนวคิดการปรับทัศนคติเชิงบวกเพื่อความสำเร็จในการทำงาน การบริหารทีม และการทำงานร่วมกันในองค์กรอย่างมีความสุข
 • ภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลง (Leadership & Change)
       - สร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานและความคาดหวังจากองค์กร
  เสริมสร้างการเป็นผู้นำที่ดีกว่าวันนี้ ด้วยการแสดงบทบาทที่ถูกต้อง มีทัศนคติของผู้นำ และมีทักษะและความเชี่ยวชาญที่นำลูกทีม
 • เทคนิคการบริหารทีมงานต่างวัย (Generation at Work)
       - เข้าใจในการบริหารจัดการคนในหน่วยงานที่มีช่วงวัยที่แตกต่างกัน ให้สามารถทำงานร่วมกันได้ด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกัน รวมทั้งบริหารคนได้เหมาะสมกับสถานการณ์
 • เทคนิคการตั้งเป้าหมายและการวางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Smart goal setting & Effective Planning)
        - เรียนรู้เทคนิคและวิธีการตั้งเป้าหมายการทำงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร 
        - เรียนรู้เทคนิคการวางแผนงานที่สอดคล้องและสนับสนุนต่อเป้าหมายการทำงานให้มีผลการปฏิบัติงานที่สูง
 
วันที่ 2:
 • เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  (Smart Communication Techniques)
            - สร้างเสริมทักษะการสื่อสารและประสานงานระดับบุคคล ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการทำงานเป็นทีม อีกทั้งสามารถพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่มีคุณค่า มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย สามารถติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เทคนิคการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ  (Effective Presentation Techniques)
          - เสริมสร้างวิธีการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความคุ้นเคยให้กับผู้ฟังและสามารถรักษาบรรยากาศการนำเสนอ การควบคุมอารมณ์ขณะนำเสนอ และการควบคุมคำถามและคำตอบอย่างมืออาชีพได
 • เทคนิคการมอบหมายงานและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
         - เรียนรู้เทคนิคการมอบหมายและกระจายงาน และการติดตามงานตามแผนงานอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างผลการปฏิบัติงานระดับสูงอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 3:

 •  เทคนิคการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ 
          - เรียนรู้เทคนิคการค้นหาต้นตอสาเหตุของปัญหาอย่างเป็นระบบ ด้วยการเก็บรวมรวมข้อเท็จจริงของปัญหา ซึ่งจะนำไปสู่การวิเคราะห์หาสาเหตุที่เป็นไปได้มากที่สุด
         - เรียนรู้เทคนิคการพิจารณาทางเลือกเพื่อการตัดสินใจที่เหมาะสมที่สุดและได้รับการยอมรับจากทุกๆฝ่าย 
 • เทคนิคการพัฒนาทีมงานประสิทธิภาพสูง
          - เรียนรู้เครื่องมือการสร้างทีมงานและพัฒนาผลการปฏิบัติงานประสิทธิภาพสูง
 
วันที่ 4:

Presenting the projects
รายละเอียดหลักสูตร :
เมื่อกลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent) เรียนรู้ครบทุกหัวข้อตามแผนพัฒนาเสร็จเรียบร้อย จะได้รับมอบหมายให้บูรณาการความรู้ทั้งหมดไปจัดทำแผนงานโครงการที่สนับสนุนทิศทางขององค์กร พร้อมนำเสนอให้ต่อผู้บริหารระดับสูง และนำไปทดลองใช้ในชีวิตการทำงานจริง
   
รูปแบบการฝึกอบรม
 • บรรยาย และยกตัวอย่างประกอบเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจหลักการของภาวะผู้นำในการบริหารและการสร้างทีมงาน
 • การแลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์ ด้วย Case Study และ Discussion
 • ประยุกต์หลักการและแนวคิดผ่านการระดมสมอง และ Workshop
 • บูรณาการองค์ความรู้แต่ละวิชาโดย Workshop Group Presentation

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม   ผู้จัดการ/หัวหน้างาน จำนวน  รุ่นละไม่เกิน  25 ท่าน

ระยะเวลา 4 วัน     เวลา 09.00 – 16.00 น.

การประเมินผล
 • ประเมินสมรรถนะด้านภาวะผู้นำและการบริหารจัดการแบบ 360 องศา ก่อนและหลังการฝึกอบรม
 • ประเมินความพึงพอใจของกลุ่มผู้เรียน โดยใช้แบบประเมินวัดความพึงพอใจ
 • ประเมินผลการเรียนรู้ (Learning) แบบบูรณาการผ่านการนำเสนอผลงานตาม Job Assignment
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 • ผู้ผ่านการอบรมตระหนักถึงความสำคัญ ประโยชน์และบทบาทหน้าที่ในการแสดงภาวะผู้นำเพื่อสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูง
 • ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการนำระบบ/เครื่องมือการบริหารและพัฒนาทีมงานที่สำคัญและเกี่ยวข้องมาปรับใช้ในการบริหารทีมงานในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำเทคนิคการแสดงภาวะผู้นำในการสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูงไป Implement ใช้จริงในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิผลและเป็นไปในทิศทางที่องค์กรต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ และการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์
Visitors: 53,083