การอบรม หลักสูตรผู้นำผู้ทรงประสิทธิภาพเพื่อสัมฤทธิ์ผล อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล


หลักสูตร ผู้นำผู้ทรงประสิทธิภาพเพื่อสัมฤทธิ์ผลTHE EFFECTIVE LEADER FOR ACHIEVEMENT จะทำให้ผู้นำ
  • เป็นผู้นำที่ครบเครื่องด้วยการเก่งคน เก่งตน เก่งงาน ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจจากลูกน้อง  ดูแลและให้ความใส่ใจกับสภาพจิตใจและความเป็นอยู่ที่ดีของลูกน้องอย่างทั่วถึง   
  • เปี่ยมด้วยภาวะผู้นำ มีบุคลิกภาพของผู้นำที่น่าเชื่อถือศรัทธา
  • มีทักษะในการสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพ  เป็นผู้ฟังที่ดีด้วยเทคนิคการฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ  หลีกเลี่ยงคำพูดที่ทำให้ลูกน้องเสียกำลังใจ   รู้จักเลือกใช้คำพูดที่มีเสน่ห์ที่จะทำให้ลูกน้องทำงานให้เราอย่างเต็มใจ
  • เป็นผู้นำตามสถานการณ์ที่สามารถแยกแยะลูกน้องได้ตามปัจจัยต่างๆ ที่ไม่เหมือนกัน  เพื่อบริหารจัดการกับลูกน้องหลากหลายประเภทได้อย่างแม่นยำเหมาะสม
  • มีเทคนิคในการนำเสนอได้อย่างตรงประเด็น กระชับ ได้ประสิทธิผลตามต้องการ
  • สามารถฝึกเทคนิคในการพูดเพื่อโน้มน้าวใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นกับลูกน้องได้อย่างทรงพลัง
  • รู้จักใช้เทคนิคในการมอบหมายงานและสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • เป็นโค้ชที่สามารถส่งเสริมและสอนแนะให้ลูกน้องค้นหาและดึงเอาศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเองออกมาใช้ได้อย่างยั่งยืน
  • หล่อหลอมรวมใจรวมพลังลูกน้องที่หลากหลาย  ให้ทำงานเป็นทีม เพื่อขับเคลื่อนสู่เป้าหมายร่วมกัน
  • เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกน้องด้วยการเป็นผู้นำตัวอย่าง (Leader by Example)
   อาจารย์ธนเดช  ทิพยอภิชยากุล  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลักสูตรภาวะผู้นำ
Visitors: 53,083