การอบรม หลักสูตร Strategic Planning & Business Policy Development for Success

        หลักสูตร การวางแผนกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจสู่ความสำเร็จ (Strategic Planning & Business Policy Development for Success)

       ออกแบบมาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ เสริมสร้างทักษะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวางแผนกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจให้กับผู้บริหารสายงาน โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้หลักการและการประยุกต์ใช้เครื่องมือการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ โดยเฉพาะเครื่องมือการวิเคราะห์สถานการณ์ด้วย SWOT Analysis ซึ่งจะช่วยให้รับรู้จุดแข็งที่มีอยู่ จุดอ่อนที่ควรต้องแก้ไขปรับปรุง โอกาสที่ส่งผลดีต่องานหรือธุรกิจ และอุปสรรคที่ขัดขวางธุรกิจ รวมทั้งสามารถเสนอแผนกลยุทธ์ในทางปฏิบัติ (Strategic Planning) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        นอกจากนั้น หลักสูตรนี้ยังเสริมความแข็งแกร่งให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกปฏิบัติ Workshop เพื่อกำหนดเป้าหมาย (Goal setting) และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ของระดับหน่วยงานและระดับบุคคล (Function and Individual) ให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อเป้าหมายขององค์กร (Corporate Goal) และสามารถนำผลลัพธ์ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดในการพัฒนากลยุทธ์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อผลักดันผลสำเร็จของธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

อาจารย์ธนเดช  ทิพยอภิชยากุล

การอบรม หลักสูตร Strategic Planning & Business Policy Development for Success อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
Visitors: 213,441