การอบรม หลักสูตรทักษะการบริหารจัดการ สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ อาจารย์สุวัชชัย แก้วทรัพย์ศักดิ์

 

ทักษะการบริหารจัดการ สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่

หลักการและเหตุผล

           ในสภาวะเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบัน ธุรกิจประเภทต่างๆมีการแข่งขันกันอย่างสูงและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งแต่ละองค์การจะอยู่รอดได้จะต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้องและทันกับสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งยังสามารถรองรับปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต ทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจของทุกองค์กร โดยเฉพาะบุคลากรระดับบริหารหรือหัวหน้างาน ซึ่งถือว่าเป็นตัวกลางในการสร้างการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) และมีอิทธิพลอย่างยิ่งที่จะนำพาองค์กรไปในทิศทางที่กำหนดไว้ได้สำเร็จลุล่วงหรือไม่ อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมในการสร้างบรรยากาศในการทำงาน และวัฒนธรรมองค์กร แต่ปัญหาที่สำคัญของทุกองค์กรในปัจจุบันก็คือ การปฏิบัติตนของผู้บริหารที่ไม่ทราบถึงบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสอนงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงานให้เกิดประสิทธิผล อีกทั้งยังจะต้องทำให้เกิดบรรยากาศในการทำงานที่เอื้ออำนวยต่อการสร้างความไว้วางใจและจูงใจให้พนักงานทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข

           ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาศักยภาพทางด้านการบังคับบัญชาแก่หัวหน้างาน ให้เป็นบุคคลที่มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการทำงานที่ท้าทาย มีพลังอำนาจที่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย สามารถกระตุ้นจูงใจและสื่อสารให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุ่มเททำงานเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

วัตถุประสงค์ :

    • ตระหนักถึงทัศนคติ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของหัวหน้างาน
    • พัฒนาแนวคิดในการบริหารงานและการบริหารคนแนวใหม่
    • เสริมสร้างทักษะด้านการสั่งการ สอนงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน
    • เสริมสร้างทักษะในการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา

หัวข้อการเรียนรู้

  • ทัศนคติสำหรับหัวหน้างานที่ดี   ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นหัวหน้างานที่ดี
  • เทคนิคการสร้างความศรัทธาต่อผู้ใต้บังคับบัญชา  เรียนรู้วิธีการสร้างความศรัทธาต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
  • ศิลปะการบังคับบัญชา ภาวะผู้นำ และการมอบหมายงาน  เข้าใจและเรียนรู้รูปแบบในการมอบหมายงาน 
  • การสอนงาน การติดตามงาน การให้ Feedback  เข้าใจและเรียนรู้วิธีการสอนงาน การติดตามงานและการให้ Feedback
  • การสร้างแรงจูงใจให้ทีมงาน สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่  เข้าใจและเรียนรู้เทคนิคในการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
  • การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ สำหรับผู้นำยุคใหม่  เข้าใจหลักการในการแก้ปัญหาและตัดสินใจเบื้องต้น


อาจารย์สุวัชชัย   แก้วทรัพย์ศักดิ์   วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการอบรมหลักสูตรภาวะผู้นำ

Visitors: 211,672