การอบรม หลักสูตรภาวะผู้นำเชิงรุก (Proactive Leadership) อาจารย์สุวัชชัย แก้วทรัพย์ศักดิ์

              ในสภาวะเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบัน  ธุรกิจประเภทต่างๆมีการแข่งขันกันอย่างสูงและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ซึ่งแต่ละองค์กรจะอยู่รอดได้จะต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้องและทันกับสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งยังสามารถรองรับปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต  ทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจของทุกองค์กร โดยเฉพาะบุคลากรระดับบริหารหรือผู้จัดการ ซึ่งถือว่าเป็นตัวกลางในการสร้างการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) และมีอิทธิพลอย่างยิ่งที่จะนำพาองค์กรไปในทิศทางที่กำหนดไว้ได้สำเร็จลุล่วงหรือไม่ อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมในการสร้างบรรยากาศในการทำงาน และวัฒนธรรมองค์กร แต่ปัญหาที่สำคัญของทุกองค์กรในปัจจุบันก็คือ การปฏิบัติตนของผู้บริหารที่ไม่ทราบถึงบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสดงภาวะผู้นำ การแก้ปัญหา และการแสดงความคิดเชิงสร้างสรรค์ อีกทั้งยังจะต้องทำให้เกิดบรรยากาศในการทำงานที่เอื้ออำนวยต่อการสร้างความ
ไว้วางใจและจูงใจให้พนักงานทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
               ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาศักยภาพทางด้านภาวะผู้นำให้กับผู้บริหาร ให้เป็นบุคคลที่มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการทำงานที่ท้าทาย มีพลังอำนาจที่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย สามารถกระตุ้นจูงใจและสื่อสารให้ผู้ใต้บังคับ-บัญชา ทุ่มเททำงานเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

วัตถุประสงค์ของการเรียน
  • ตระหนักถึงทัศนคติ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของผู้บริหาร/ผู้จัดการ
  • พัฒนาแนวคิดในการพัฒนาและแสดงออกถึงภาวะผู้นำที่เหมาะสม
  • เสริมสร้างทักษะด้านการแก้ปัญหา ตัดสินใจ และความคิดสร้างสรรค์
  • เสริมสร้างทักษะในการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา

หัวข้อ

เทคนิค / เครื่องมือการเรียนรู้

1.      กิจกรรม “เรียนรู้ก่อนเรียนรู้”

 2.      ภาวะผู้นำกับความจริงที่เกิดขึ้นในองค์กร

 3.      บทบาทของผู้นำ

 4.      การกระตุ้นและการสร้างแรงจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา

 5.      การแก้ปัญหาและตัดสินใจ

 6.      การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้

ระดมความคิดเห็น

การบรรยายแบบมีส่วนร่วม

เรียนรู้จากภาพยนตร์

 


วิทยากร
อาจารย์สุวัชชัย แก้วทรัพย์ศักดิ์  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการอบรมภาวะผู้นำ

 

Visitors: 211,671