การอบรม Communication Strategies for Success อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

หลักสูตร Communication Strategies for Success


บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด วันที่ 15 มิถุนายน 2560
..........
เสริมสร้างทักษะการสื่อสารและประสานงานระหว่างบุคคล ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของทีมบริการคุณภาพ

พัฒนาตนเองสู่การทำงานเชิงรุกให้เป็นคนทำงานมืออาชีพที่มีคุณค่า มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

ต่อยอดกระบวนการสื่อสารและติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการปรับทัศนคติและวิธีการสื่อสารกับบุคคลอื่นที่หยั่งถึงจิตใจ และตอบสนองความต้องการของบุคคลรอบข้าง เพื่อความสำเร็จในการทำงาน

อาจารย์ธนเดช  ทิพยอภิชยากุล
ผู้เชี่ยวชาญการอบรมหลักสูตรการสื่อสาร การบริการและหลักสูตรภาวะผู้นำ

หลักสูตร Communication Strategies for Success อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล Challenge Training
Visitors: 211,670