การอบรม หลักสูตรทักษะการบริหารจัดการ สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ อาจารย์สุวัชชัย แก้วทรัพย์ศักดิ์

            หัวหน้างานเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการบริหารงานและบริหารลูกทีมในหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายและมาตรฐานการทำงานที่กำหนดไว้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพของงาน รวมถึงคุณภาพของสินค้าและการบริการ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นกับลูกค้าต่อไปได้ในที่สุด 
การอบรม หลักสูตรทักษะการบริหารจัดการ สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ (Supervisory Skills for Smart Supervisor)
อาจารย์สุวัชชัย  แก้วทรัพย์ศักดิ์ 
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)

Visitors: 213,443