การอบรม หลักสูตร PTTGC’s Mentoring Idol,The Follow up ครั้งที่ 1 อาจารย์พากร อัตตนนท์

หลักการและเหตุผล

การฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพจะเกิดผลแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดทั้งทางทัศนคติและทางพฤติกรรมของผู้เข้าอบรมโดยเฉพาะในช่วงแรกๆหลังจากนั้น  แต่ด้วยธรรมชาติของการฝึกอบรม  หากไม่มีการติดตามผลและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ก็จะมีแนวโน้มของการถดถอยทางพฤติกรรมทีละเล็กทีละน้อย  จนแทบจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมก่อนที่จะฝึกอบรมเสียอีกในบางกรณี 
ดังนั้น  เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ทรงพลังและยั่งยืน จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เข้าอบรม จะต้องกลับมาทบทวนบทเรียนและตระหนักรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้น  ประเมินผลตนเอง และออกเดินอีกครั้งด้วยความมั่นคงด้วย  Mindset  และพลังที่เกิดขึ้นภายในตัว  ผู้สอนเอง ก่อนส่งผ่านความเติบโตนี้สู่ผู้เรียนต่อไป

วัตถุประสงค์
 • เพื่อทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปในครั้งที่แล้ว
 • เพื่อประเมินผลสถานการณ์ปัจจุบันเทียบกับความตั้งใจหรือ Action Plan ในครั้งแรก
 • เพื่อตระหนักถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นและทำให้ไม่เกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจน
 • เพื่อให้ได้  Action Plan  ที่ปรับใหม่และนำไปใช้ได้ทันที

หัวข้อในการเรียนรู้
 • ทบทวนบทเรียน
  • บทบาทและหน้าที่ของการเป็นผู้สอนงาน
  • การปรับตัวตามดิน น้ำ ลม ไฟ ของผู้สอนงาน และ  ผู้เรียน
  • Mindset ของการเป็น ผู้สอนที่คิดบวก
  • ความสัมพันธ์ระดับลึกระหว่างผู้สอนงานกับผู้เรียน
  • เทคนิคการสอนงานให้ได้ประสิทธิผล
  • การให้  Feedback หรือให้คำแนะนำที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
  • การฟังและการตั้งคำถามด้วยบทบาทของโค้ช
 • Action Plan ที่เขียนไว้กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงหลังการฝึกอบรม
 • สิ่งที่ทำได้ดีและก่อให้เกิดกำลังใจ
 • ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาในการเป็นผู้สอนงาน
 • โค้ชชิ่งเพื่อให้เห็นมุมมองที่แตกต่าง
 • Perceptual Position เพื่อการมองเห็นตนเอง ครึ่งชั่วโมง
 • Action Plan ใหม่กับก้าวเดินที่มั่นคงและยั่งยืน และ Skill Renew

วิทยากรผู้สอน  อาจารย์พากร   อัตตนนท์  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลักสูตรการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching & Mentoring)
Visitors: 53,082