การอบรม หลักสูตร Getting Results without Authority อาจารย์สุวัชชัย แก้วทรัพย์ศักดิ์

         ในการทำงานร่วมกันการสื่อสารและการประสานงานเพื่อได้ผลลัพธ์ที่ตนเองต้องการเป็นสิ่งสำคัญ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการสร้างความสัมพันธ์ เป็นเครื่องมือที่จำเป็นและสำคัญอย่างหนึ่งต่อความสำเร็จในการทำงานให้ได้ผลลัพธ์นั้น ๆ  นอกจากนี้ การสื่อสารยังเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างสัมพันธ์และบรรยากาศที่ดีในการทำงาน
ปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยงานและองค์กร ส่วนใหญ่เกิดจากการสื่อสารที่ขาดประสิทธิภาพการประสานงานมองที่เป้าหมายของส่วนตนมากกว่าเป้าหมายส่วนรวมดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาศักยภาพทางด้านการสื่อสารและการประสานงานให้กับพนักงานในทุกระดับ ให้มีทักษะเบื้องต้นในการสื่อสาร เพิ่อให้การทำงานและการประสานงานขององค์กรบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
อาจารย์สุวัชชัย แก้วทรัพย์ศักดิ์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

สื่อสารและประสานงานกันโดยมองเป้าหมายรวมขององค์กรมากกว่าเป้าหมายส่วนตัว สื่อสารและโน้มน้าวเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ตนต้องการได้
Visitors: 211,672