การอบรม Leading for High Performance Team อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุูล

Leading for High Performance Team
 

ความสำคัญ

ผู้จัดการเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการบริหารงานและบริหารลูกทีมในหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายและมาตรฐานการทำงานที่กำหนดไว้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพของงาน รวมถึงคุณภาพของสินค้าและการบริการ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นกับลูกค้าต่อไปได้ในที่สุด 

หลักสูตร Leading for High Performance Team ได้รับการออกแบบมาเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้จัดการมีทักษะในการสื่อสารให้ทีมงานเข้าใจในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของงาน มีความสามารถในการสร้างบรรยากาศการทำงานเป็นทีมบนพื้นฐานของความเข้าความแตกต่างของคน รวมทั้งมีทักษะการบริหารจัดการได้เหมาะสมกับสถานการณ์ สามารถสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างแรงจูงจูงใจในการทำงานให้กับลูกทีม จะช่วยผลักดันให้ผลงานของหน่วยงานบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ 

1.1     เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะการบริหารจัดการตนเองที่ดี และสามารถนำพาทีมงาน หรือนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน 

1.2     เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในการแสดงภาวะผู้นำได้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ เพื่อนำทีมไปสู่เป้าหมายที่ต้องการร่วมกันได้ 

1.3   เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารคนให้เหมาะสมกับงานบนพื้นฐานของความแตกต่างระหว่างบุคคลให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด 

หัวข้อการบรรยาย/กิจกรรม 

การออกแบบหลักสูตรพัฒนาผู้จัดการเกิดจากการศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรกลุ่มนี้ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำและองค์กรในอนาคต จึงได้วิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวนำเสนอ (Expertist Solution) หลักสูตรให้มีสาระสำคัญครอบคลุมเรื่องหลักๆที่จำเป็นต่อการบริหารงานของหัวหน้างาน ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

No Program Objective Key Content
1 ภาวะผู้นำทีมงานประสิทธิภาพสูง (Leadership in High Performance Team) §    สร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้จัดการและความคาดหวังจากองค์กร §  เสริมสร้างการเป็นผู้นำที่ดีกว่าวันนี้ ด้วยการแสดงบทบาทที่ถูกต้อง มีทัศนคติของผู้นำ และมีทักษะและความเชี่ยวชาญที่นำลูกทีม §  ผู้นำยุคใหม่กับการเตรียมความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง §  บทบาทของผู้จัดการยุคใหม่และความคาดหวังขององค์กร §  ศิลปะการบริหารทีมงานของผู้จัดการ ที่จะทำให้ได้ทั้งงาน ได้ทั้งใจ
2 การบริหารทีมงานต่าง Generation   §เข้าใจในการบริหารจัดการคนในหน่วยงานที่มีช่วงวัยที่แตกต่างกัน ให้สามารถทำงานร่วมกันได้ด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกัน รวมทั้งบริหารคนได้เหมาะสมกับสถานการณ์ §  เรียนรู้ตัวเอง เพื่อเข้าใจผู้อื่น จุดเริ่มต้น...ของผู้นำยุคใหม่ §  Generation @ Work : ต่างคน ต่างใจ จะอยู่ร่วมกันอย่างไรดี §  เทคนิคการบริหารทีมงานต่างวัย §  ฝึกปฏิบัติ : เมื่อต้องบริหารทีมงานต่าง Generation
3 เทคนิคการสื่อสารเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ทีมงาน สำหรับผู้จัดการยุคใหม่ §เรียนรู้เครื่องมือและเทคนิคการสื่อสารสำหรับผู้จัดการเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและจูงใจทีมงานในสถานการณ์ต่างๆ §  หลุมพลางการสื่อสารของผู้นำ §  เครื่องมือการสื่อสารสำหรับผู้จัดการ §  เทคนิคการสื่อสารประสิทธิภาพสูง -             เทคนิคการโน้มน้าวใจบุคคลอื่นให้ประสบความสำเร็จ -             เทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจและจูงใจทีมงาน -             เทคนิคการให้ Feedback เพื่อพัฒนาผลงาน -             ฝึกปฏิบัติ: การสร้างแรงบันดาลใจและจูงใจทีมงานในสถานการณ์ต่างๆ
4 เทคนิคการพัฒนาทีมงาน สำหรับผู้นำยุคใหม่ §เรียนรู้เครื่องมือการสร้างทีมงานและพัฒนาผลการปฏิบัติงานประสิทธิภาพสูง §  “Coaching & Mentoring” เครื่องมือสร้างทีมงานและพัฒนาผลการปฏิบัติงานประสิทธิภาพสูง §  ฝึกปฏิบัติ : การเลือกใช้เครื่องมือ “Coaching & Mentoring” ที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของทีมงาน แต่ละสไตล์

อาจารย์ธนเดช  ทิพยอภิชยากุล ผู้เชี่ยวชาญการอบรมหลักสูตรภาวะผู้นำ

Visitors: 211,672