การอบรม การเป็นพี่เลี้ยงพนักงานใหม่ (Effective Mentor for Newcomer) อาจารย์สุวัชชัย แก้วทรัพย์ศักดิ์

    หลักสูตรการเป็นพี่เลี้ยงพนักงานใหม่          

ปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งของพนักงานใหม่ คือการปรับตัวเข้ากับคน ทีมงาน วัฒนธรรม และลักษณะงานขององค์กร นอกจากนี้ยังมีปัญหาความสามารถในการปฏิบัติงานให้ได้ตรงตามความคาดหวังขององค์กรด้วย ซึ่งถ้าหากพนักงานใหม่สามารถปรับตัวได้ดี ก็จะสามารถอยู่ทำงานต่อไปได้อย่างมีความสุข ในทางตรงกันข้าม หากปรับตัวไม่ได้ มีแนวโน้มอย่างสูงที่พนักงานใหม่ จะลาออกไปหลังจากเริ่มงานได้ไม่นาน ซึงเป็นการสูญเสียอย่างยิ่งสำหรับองค์กร ทั้งงบประมาณ และเวลา ในการสร้างคนขึ้นมาใหม่

              ดังนั้น พี่เลี้ยงจึงมีความสำคัญที่จะต้องได้รับความรู้ ฝึกทักษะของการเป็นพี่เลี้ยงที่ดี เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ขององค์กร ให้ขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

              บริษัท ไทยยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

Visitors: 53,084