การอบรม Effective Action Plan อาจารย์ราเชน พันธุ์เวช

 การวางแผนปฏิบัติการ ในหลักสูตรนี้ จะเน้นให้ผู้เข้าอบรม สามารถวางแผนปฏิบัติ ให้มีประสิทธิภาพ เน้นการทำงานที่ตอบโจทย์เป้าหมาย และคำนึงถึงปัจจัยต่างๆในการดำเนินตามแผนไปในตัว ซึ่งเราเรียกการทำแผนลักษณะนี้ ว่า Effective Action Plan 

โครงสร้าง และ เนื้อหาของหลักสูตร

    • ภาพรวมกระบวนการการจัดทำแผนปฏิบัติการ
    • การกำหนดเป้าหมาย และทำการวิเคราะห์เป้าหมาย
    • การออกแบบทางเลือก
    • การประเมินทางเลือก เพื่อนำไปเป็นจัดทำแผนปฏิบัติการ
    • การทำตาราง Effective Action Plan

อาจารย์ราเชน  พันธุ์เวช

Visitors: 213,443