หลักสูตร Board Game for Productivity“Board Game เป็น เครื่องมือที่ทําให้การเรียนรู้ ทั้งสนุก และได้สาระ

พร้อมทั้งฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ร่วมกันได้อย่างน่าเหลือเชื่อ”


วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เรียน รู้จัก เข้าใจ และใช้ บอร์ดเกม Board Game ในงานพัฒนาบุคลากรได้
 • เพื่อให้ผู้เรียน สามารถประยุกต์ใช้ Board Game ที่มีจําหน่ายในประเทศไทย ในการฝึกฝน ที่มงานในทักษะที่จําเป็นได้ (Essential Skills)

 

หัวข้อการอบรม

บอร์ดเกม สําหรับ การสื่อสาร Board Game for Communication
 • Workshop Board Game - Codename Picture (หรือ Space Voice)
 • บอร์ดเกมสื่อสารด้วย 1 คํา และ 1 ตัวอักษร เพื่อใบ้ภาพหลายภาพให้กับทีม ในการค้นหา “สายลับ” ของทีมตนเอง ก่อนที่ที่มอื่นจะหาเจอ เรียนรู้การสื่อสารที่สั้น กระชับ ได้ใจความ อย่างสร้างสรรค์

บอร์ดเกม สําหรับ การคิดสร้างสรรค์ Board Game for Creative Thinking

 • Workshop Board Game - Dream On
 • ผลัดกัน แต่งเรื่อง และเล่าให้ต่อกัน ให้สร้างสรรค์ โดยเปิดภาพจากบอร์ดเกม คนละ 1 ภาพ จากนั้น เชื่อมโยงความสร้างสรรค์สู่ การทํางานต่อไป

บอร์ดเกม สําหรับ การวางแผน Board Game for Co-Planning

 • Workshop Human Size Board Game – Lost Elements
 • บอร์ดเกมช่วยกันเล่น Co-op วางแผนพร้อมนําพา ธาตุที่กําลังจะจมหาย ไปพร้อมกับแต่ละประเทศในโลก ก่อนพาคนของทุกทีมขึ้นยานออกนอกโลก
 • เรียนรู้การวางแผน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อภารกิจขององค์กร

บอร์ดเกม สําหรับการทํางานเป็นทีม Board Game for Collaboration
 • Workshop Board Game - Space Voice บอร์ดเกมช่วยกันนําพานักบินอวกาศที่เครื่องนําทางขัดข้อง กลับมายังฐาน ก่อนที่จะอากาศในยานจะหมดลงไป
 • เรียนรู้การทํางานเป็นทีม ตั้งแต่ หัวหน้า ส่งต่อมาถึงลูกน้อง

Visitors: 53,085