หลักสูตร การเป็นวิทยากรภายในองค์กร (Train the Trainer)

          ตามทฤษฎี80/20 The Pareto Principle ขอเปรียบวิทยากรเสมือน “นักมวย” ความสำเร็จของการขึ้นชกแต่ละครั้ง มีหลายองค์ประกอบแต่หลักๆขอแบ่งเป็น 2 ส่วน หนึ่งคือการฝึกซ้อมอย่างหนักเรียกว่า 80% คือการเตรียมตัว เปรียบเสมือนวิทยากรต้องวางแผนเตรียมตัว เตรียมซ้อม เตรียมเนื้อหา สองคืออีก 20% ตอนขึ้นชกบนเวที ก็เสมือนกับวิทยากรกำลังขึ้นบรรยาย ดังนั้นความเข้าใจที่ถูกต้องของการเป็นวิทยากรคือการเตรียมตัวก่อนขึ้นบรรยายเป็นสำคัญ แต่จะดีมากยิ่งขึ้น ณ ขณะฝึกอบรมวิทยากรสามารถปรับใช้เครื่องมือ เพิ่มเทคนิค วิธีการ กิจรรมบางอย่างเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ฟังเกิดความรู้(Knowledge) ได้แรงบันดาลใจ(Attitude) สามารถทำได้(Skills) ตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม ซึ่งคำว่าทักษะ เป็นสิ่งที่สามารถฝึกฝนและพัฒนาได้ หมายความว่าทุกคนสามารถเป็นวิทยากรที่ดีได้ ตามรูปแบบและสไตล์ของตนเอง ไม่จำเป็นต้องเหมือนใคร ไม่ต้องเหมือนวิทยากรผู้สอน
ดังนั้นผมมีความเชื่อมั่นว่าทุกคนมีความสามารถ มีทักษะ สามารถถ่ายทอดข้อมูลและเรื่องราวให้กับคนอื่นได้มากน้อยแตกต่างกัน ขอเพียงมีความตั้งใจที่จะส่งมอบสิ่งดีๆให้กับผู้ฟัง หลักสูตรนี้จึงเน้นทั้งสองส่วนข้างต้นคือการเตรียมตัวและเทคนิคการบรรยาย เพื่อผู้เรียนเกิดทักษะและสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้จริงตามวัตถุประสงค์ต่อไป

วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ความรู้ หลักการและเทคนิคการสอนอย่างมืออาชีพ (Knowledge, Attitude)
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาทักษะการสอนและสามารถสอนได้อย่างมั่นใจ (Skills)
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และเทคนิคการสอนไปปรับใช้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ (Skills)
ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ
 • ได้รู้จุดแข็งของตนเองและจุดที่สามารถพัฒนาได้อีก เพื่อให้เกิดการยกระดับทักษะการสอน (Attitude. Skills)
 • ได้พัฒนาทักษะและสัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงของตนเอง แบบ BEFORE & AFTER (Skills)
 • ได้เครื่องมือและเทคนิคการสอนที่ง่าย และใช้ได้จริงด้วยรูปแบบสไตล์ของท่านเอง (Knowledge)
 • ได้เครื่องมือ วิธีการสอนที่หลากหลายและเทคนิคการสอนใหม่ๆ (Knowledge, Skills)
 • ได้พัฒนาทักษะการสอนให้เกิดความมั่นใจ จากภายในสู่ภายนอก (Attitude. Skills)

Contents: Day 1

Chapter1: Start with Why?  
 • ทำไมถึงอยากเป็นวิทยากร ?
 • Belief การสร้างความเชื่อที่ทรงพลังสำหรับตนเอง
 • ความแตกต่างระหว่างTrainer VS Presenter สำคัญมาก
 • Ethics of Trainer (จริยธรรมของอาชีพวิทยากร)
 • 2C หัวใจสำคัญของวิทยากร (Context & Content )
Chapter 2: How to be effective trainer? #เตรียมตัวก่อนสอน
 • CMD Key Elements องค์ประกอบหลักของวิทยากร
  • Contents (เนื้อหา)
  • Methods (วิธีการฝึกอบรม)
  • Delivery (การถ่ายทอด)
 • KSA สำหรับวิเคราะห์และเก็บข้อมูล เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์การสอน
 • เทคนิคการเก็บข้อมูล
 • VARK จิตวิทยาสไตล์การเรียนรู้
 • ขั้นตอนการเขียนโครงร่างหลักสูตร (Course Outline)
 • สร้างความมั่นใจ ด้วยการเขียนแผนการสอน (Lesson Plan)
Chapter3: Slide presentation design
 • 4 Step Slide Presentation Design
 • กฎ 7 ข้อในการออกแบบสไลด์

Contents:Day 2

Chapter 4: How to trainer delivery? #ระหว่างการสอน
 • SECOT เทคนิคการเปิดใจและสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียนในคลาส
 • รูปการฝึกอบรม 3 แบบหลักคือ PBL, LBL, ABL
 • เทคนิคการโน้มน้าวผู้ฟังด้วย PAJES Model
 • การถ่ายทอดเนื้อหา(Delivery) Body Language + Tone of Voice
 • 5 เทคนิคการฝึกอบรมแบบง่ายๆแต่ใช้ได้เยี่ยม
 • เทคนิคการลดอาการประหม่า ตื่นเต้น และการตอบคำถาม
Chapter 5: ฝึกสอนท่านละ 10 นาที (ประเมินตนเอง + Positive Feedback+พร้อมแบบประเมินจากวิทยากร)

วิทยากร อาจารย์สุทัศน์   ใหญ่อินท์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ความรู้ หลักการและเทคนิคการเป็นวิทยากร (Train The Trainer) อย่างมืออาชีพ
Visitors: 53,088