Power of Motivation

หลักการและเหตุผล

               ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้บุคคลทำงาน หรือทำอะไรบางอย่างสำเร็จไปได้นั้นเริ่มมาจากแรงจูงใจ (Motivation) ซึ่งจะเห็นว่าทำไมพนักงานบางคนทำงานหรือทำกิจกรรมใดๆ อย่างมีพลัง มีชีวิตชีวา ตั้งอกตั้งใจ ขยันขันแข็งมีความกระตือรือร้น หรือเราเรียกอีกอย่างว่า “ศักยภาพ” ศักยภาพของคนเปรียบเสมือนกับภูเขาน้ำแข็ง ส่วนที่เป็นส่วนยอดที่โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำซึ่งมีส่วนน้อยนั้นเปรียบเสมือนศักยภาพที่คนนำออกมาใช้งานจริง ส่วนน้ำแข็งที่จมอยู่ใต้น้ำซึ่งมีขนาดใหญ่กว่านั้นคือศักยภาพของคนที่ยังซ่อนอยู่หรือยังไม่ถูกดึงขึ้นมาใช้งาน การที่เราจะสามารถให้คนมีแรงจูงใจ ในการดึงศักยภาพส่วนลึกของตนเองนั้นออกมาใช้ให้ได้มากที่สุด นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย...แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ เช่นกัน...

วัตถุประสงค์  

  • สร้างทัศนคติทางบวกต่อผู้ร่วมงานในองค์กรทุกระดับ
  • เน้นความสำคัญ ศักยภาพภายในเพื่อทำชีวิตให้ก้าวหน้าอย่างมีศักยภาพ
  • ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทัศนคติทางบวกต่อการทำงานในองค์กร ศรัทธาองค์กร รักองค์-กร และทำเพื่อองค์กร
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักการพื้นฐานของการติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล
  • เข้าใจและเห็นความสำคัญของบทบาทและความรับผิดชอบของตนในการสื่อข้อความในองค์การ
  • เพื่อเพิ่มทักษะในการสื่อข้อความด้วย  การพูด  การฟัง  การประสานงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและแก้ปัญหาในการบริหารงานประจำวัน

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 38,367