อุบัติการณ์แห่งพลัง

อุบัติการณ์แห่งพลัง


หลักการและเหตุผล
 
     ถ้าเราไม่เปลี่ยน จะมีคนมาเปลี่ยนเรา
 
     โลกมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในทุกๆด้าน ทุกคนไปให้ถึงความทันสมัยและสิ่งใหม่ๆ 
 
     “คน” ยังคงเป็นปัจจัยเดียวและเป็นปัจจัยสำคัญที่สุด
 
     คนต้องพร้อมที่จะปรับตัวเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้สิ่งใหม่ พร้อมที่จะยกระดับตนเองเพื่อให้ผลงานทันกับความก้าวหน้าของโลกที่เปลี่ยนแปลงในทุกๆวัน
 
      “คน” ทุกคนมีศักยภาพที่ยังไม่ได้ถูกดึงออกมาใช้อย่างเต็มพลัง ซึ่งศักยภาพคือขุมทรัพย์ที่ล้ำค่า หากทุกคนได้รู้ วิธี ปลดปล่อยศักยภาพ จะเกิด 
      
       อุบัติการณ์แห่งพลัง  ใช้ในการ การสร้างความเป้าหมาย การวางแผน การลงมือปฏิบัติ ยอมรับปรับเปลี่ยน ไปจนถึงความนับถือตนเอง
 

วัตถุประสงค์
 
1. เพื่อเปลี่ยนกรอบความคิดเพื่อการรองรับการพัฒนาตนเอง
 
2. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง
 
3. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาทราบวิธีในการกระตุ้นและพัฒนาศักยภาพภายในตนเอง
 
4. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนานำเทคนิคที่ได้มาพัฒนาตนเองให้สามารถทำงานกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
5. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้การพัฒนาอารมณ์ เติมพลังให้ตนเองและดำเนินชีวิต อย่างมีความสุข
 
>>Down Load Course Outline<<

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 38,367