การอบรม หลักสูตร Professional Image & Best Personality

บุคลากรคือ “หัวใจ” สำคัญอย่างยิ่ง การพัฒนาบุคลิกภาพอย่างมืออาชีพให้มีท่วงท่าที่สง่างาม แต่งกายได้เหมาะสมตามโอกาส และปลูกฝังบุคลิกภาพภายในให้มีทัศนคติที่ดี มีความมั่นใจ รักการพัฒนาตนเองมุ่งสู่ความสำเร็จ สามารถสร้างความประทับใจเมื่อแรกพบ (First Impression) ย่อมส่งผลให้เกิดความน่าเชื่อถือ ติดต่อประสานงานได้ราบรื่น มีประสิทธิภาพในการทำงานและประสบความสำเร็จ ช่วยยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการให้สูงขึ้นไปอีก ครองใจลูกค้าให้กลับมาใช้บริการต่อไปและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
Visitors: 211,671