การอบรม หลักสูตร Coaching and Feedback อาจารย์สุทัศน์ ใหญ่อินทร์

          ปัญหาสำคัญของผู้นำทีม ไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้างาน  หรือผู้จัดการคือจะทำอย่างไรให้ลูกน้องสามารถคิดได้ดี ทำงานได้เก่ง หัวหน้างานอยากได้รับความร่วมมือร่วมใจในการทำงานให้สำเร็จ อยากให้ลูกน้องคล้อยตามความคิดเห็น อยากสร้างบรรยากาศการทำงานให้เป็นไปด้วยความสนุกสนาน ซึ่งมีหลายวิธีการและเครื่องมือที่สามารถช่วยให้ลูกน้องเกิดความรู้ เกิดทักษะ เกิดทัศนคติดี ๆ คือ เทคนิคการ Coaching ได้ผลดีกว่าการสอนงานทางเดียว  
การ Coach จะใช้กระบวนการอย่างเป็นขั้นตอน ช่วยให้ลูกน้องสามารถเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ และปรับพฤติกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตนเองได้ด้วยตนเอง โดยผ่านกระบวนการสังเกต การรับฟังอย่างมีสติ การใช้คำถามทรงพลังเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ เปิดใจตนเอง มองเห็นมุมมองต่างๆของตนเอง ก่อให้เกิดความเชื่อใจซึ่งกันและกันระหว่างหัวหน้างานกับลูกน้อง จนสามารถนำไปสู่ การให้คำแนะนำ สอนงาน จูงใจ สร้างข้อตกลงร่วมกัน เพื่อช่วยให้ผู้ถูกโค้ชสามารถปรับปรุงความสามารถของตนได้ทั้งชีวิตส่วนตัวและหน้าที่การงาน ทำให้ค้นพบ และใช้ศักยภาพที่มีในตนเองได้อย่างเต็มที่และเต็มประสิทธิภาพของแต่ละคน รวมทั้งสามารถให้ Feedback และจูงใจทำงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นการสร้างพื้นฐานของระบบการพัฒนาบุคลากรที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป
ดังนั้นการเข้าอบรมหลักสูตรนี้จะช่วยยกระดับ Mind set สร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้นำ และจะเสริมสร้างทักษะการ Coach และการให้ Feedback  เพื่อบริหารทีมงาน และส่งเสริมการเห็นคุณค่าดีในตนเองให้ใช้ศักยภาพที่มีได้อย่างเต็มที่

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ
 • ได้รู้สไตล์การเป็นหัวหน้าของตนเองพร้อมทั้งจุดแข็งและจุดที่ต้องปรับเพิ่ม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาทักษะการเป็นผู้จัดการและหัวหน้างาน  (Attitude)
 • ได้เครื่องมือและเทคนิคที่การ Coach สำหรับหัวหน้างานในบทบาทของพี่เลี้ยงและสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง ตามรูปแบบสไตล์ของท่านเอง(Knowledge)
 • ได้พัฒนาทักษะและฝึกปรับใช้เครื่องมือเพื่อสัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงของตนเอง แบบ Before & After (Skill)
วัตถุประสงค์
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของการเป็นหัวหน้างาน (พี่เลี้ยง) และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
  • เพื่อเสริมสร้างและยกระดับกรอบความคิดการ Coach ผู้จัดการ ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจต่อการบริหารทีมงานอย่างสร้างสรรค์
  • เพื่อเสริมสร้างทักษะในการสร้างแรงจูงใจให้กับทีมงาน
  • เรียนรู้และฝึกทักษะการ Coaching และ การให้ Feedback และการจูงใจทีมงาน เพื่อปรับปรุงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานของทีมงาน สร้างบรรยากาศการทำงานแบบร่วมแรงร่วมใจ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ทำให้เกิดการพัฒนาพฤติกรรม
 
หัวข้อการอบรม
การโค้ชกับกรอบแนวคิดที่ยอดเยี่ยม (The Leadership Coach Mindset)
 • เข้าใจสไตล์ของตนเอง ก่อนเข้าใจคนอื่น (Leadership Assessment)
 • ผู้นำยุคใหม่และเทคนิคบริหารสไตล์ของลูกน้อง (Situational Leadership Styles)
 • เข้าใจภาษาเชิงบวกกับสมอง เพื่อเข้าใจเทคนิคการใช้ “คำพูด” (The 3D Principles of Communications)
 • แนวการคิด TAPS Model เข้าใจภาพใหญ่
 • การวิเคราะห์สไตล์ของลูกน้องเพื่อการ Coach (Analyze you subordinate)
 • Coach คืออะไร และกระบวนการ Coach เป็นอย่างไร
 • สำคัญที่สุดคือ หลักการและแนวคิดของการเป็น Coach
 • เทคนิคการฟังอย่างลึกซึ้ง เพื่อกระบวนการ Coach ทำอย่างไร
 • การใช้คำถามสำหรับการ Coach เพื่อดึงศักยภาพของลูกน้อง
 • GROW Model เทคนิคการสอนงานเพื่อพัฒนาผลงาน (Coaching for Performance)
 • เทคนิคการให้การให้  Feedback
การสื่อสารและพัฒนาทีมสู่ความสำเร็จ (Effective Leadership Communication Strategies)
   • FSNP Model การพัฒนาทีมงาน (Forming, Storming, Norming, Performing)
   • สร้างบรรยากาศ กระตุ้นและจูงใจทีม ให้เพิ่มประสิทธิภาพอย่างไร?
                
             วิทยากร อาจารย์สุทัศน์  ใหญ่อินทร์


Visitors: 211,672