การอบรมหลักสูตรการเป็นวิทยากรในองค์กร (Train The Trainer) อาจารย์พากร อัตตนนท์

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้สอน

   • สอนไม่รู้เรื่อง  เข้าใจยาก  ผู้เรียนเอาไปใช้ได้ไม่เต็มที่
   • ใช้เทคนิคหรือรูปแบบการสอนที่จำกัดเพียงไม่กี่รูปแบบ
   • สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ไม่เป็น  กระตุ้นความสนใจผู้เรียนไม่ได้  ผู้เรียนขาดการมีส่วนร่วม
   • ขาดเสน่ห์ที่จะทำให้การสอนน่าติดตาม และเป็นที่ต้องการของผู้เรียนในการเรียนรู้ครั้งต่อ ๆไป


หลักสูตร TRAIN THE PROFESSIONAL TRAINER จะทำให้ผู้สอน

  • เข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของผู้สอนมืออาชีพ  มีทัศนคติที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner Centered)
  • สอนให้เข้าใจได้อย่างง่ายๆ  ผู้เรียนเอาไปใช้ได้จริง  (Friendly Content and Willing-to-Do Application )
  • ใช้เทคนิคและเครื่องมือการสอนที่สร้างสรรค์ หลากหลายและน่าติดตาม (Selection of Impact Training Methods)  เน้นการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม (Activity Based Learning)
  • ส่งมอบด้วยบรรยากาศแห่งการมีส่วนร่วมของผู้เรียนซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้ทีมีประสิทธิภาพ (Show Time Delivery)
  • เคลื่อนไหวร่างกาย สบสายตา มีเสียงที่ทรงพลังด้วยการใช้น้ำเสียง ความชัดเจนฉะฉานของการออกเสียง  จังหวะจะโคนของการออกเสียง (Smart Personality)
  • ประเมินผลก่อนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อม  ประเมินผลระหว่างการสอนเพื่อปรับแผนการและกิจกรรม ประเมินผลหลังการสอนเพื่อการพัฒนาตัวเอง (Self and Learner’s Assessment)

 

หัวข้อในการเรียนรู้

หลักการของการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (To Be the Professional Trainer)

  • บทบาทและหน้าที่ของวิทยากรที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
  • คุณสมบัติที่ดีของวิทยากรมืออาชีพ
  • ทัศนคติที่ดีที่นำสู่การสอนที่มีประสิทธิภาพ

จิตวิทยาในการสอน (Psychology of Teaching)

  • หลักการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
  • การละลายพฤติกรรม (Ice Breaking)
  • การสร้างบรรยากาศที่ดีที่เอื้อต่อการเรียนรู้
  • ทำอย่างไรเมื่อกราฟตก

การบริหารเนื้อหา ( Content Management)

  • การบริหารเวลาในการสอน บทนำ เนื้อหา บทสรุป
  • โครงสร้างของเนื้อหา
  • คิดมุมกลับ “ แล้วฉันจะได้อะไร? “ (What’s in It for Me)
  • คำพาดหัว หรือ ข้อความสำคัญ (Headline / Key Message)
  • เครื่องมือ 3P เพื่อการมีส่วนได้ส่วนเสีย
  • 5 เครื่องมือในการโน้มน้าวใจ
  • ทวน  อาวุธคู่กายของผู้สอน
  • Gimmick เพื่อการจดจำอย่างยั่งยืน

บุคลิกภาพของวิทยากร (Smart Personality of Trainer) 

  • บุคลิกภาพแห่งความน่าเชื่อถือ
  • มาดที่มีเสน่ห์ในการสอน การยืน การเคลื่อนไหวร่างกาย การใช้มือ การสบตา
  • เสียงที่มีพลังดึงดูด  การใช้น้ำเสียง ความชัดเจนฉะฉาน จังหวะจะโคน ของการออกเสียง

หลักการและเทคนิคในการสอน (Principles and Training Methods)

  • ความทรงจำของมนุษย์ 4 รูปแบบ กับการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
  • 3 ทวีปในโลกของการสอน : เนื้อหา เทคนิควิธีการ การถ่ายทอด
  • ครบวงจรการเรียนรู้ด้วยหลักการ KUSA (Knowledge, Understanding, Skill, Attitude)
  • การเลือกใช้รูปแบบที่หลากหลายในการสอน เช่น กิจกรรมกลุ่ม เกมส์ การสาธิต

กรณีศึกษา บทบาทสมมติ  การฝึกปฏิบัติ คลิปวีดีโอ การแชร์ความคิดเห็น

  • เทคนิคในการถาม – ตอบคำถามที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม

สื่อการสอน (Effective Instruction Media)

  • ตัวอย่างสื่อการสอนประเภทต่าง ๆ
  • การเลือกใช้สื่อการสอนที่หลากหลายเพื่อความน่าติดตาม
  • หลักพื้นฐานในการผลิต Powerpoint SLIDE กับการเลือกใช้เพื่อความเหมาะสม
  • หลักการเขียน Flipchart  และการใช้ Flipchart แบบ Round Robin
  • คลิปวีดีโอ สื่อการสอนสร้างสรรค์

แผนการสอน (Lesson Plan)

  • ความหมายและความสำคัญของแผนการสอน
  • องค์ประกอบของแผนการสอน
  • ฝึกปฏิบัติการเขียนแผนการสอน

การเตรียมพร้อมและการประเมินผล (Self and Learner’s Assessment)

  • การเตรียมพร้อมก่อนการสอนและการวิเคราะห์ผู้เรียน
  • การประเมินผลระหว่างการสอนเพื่อปรับการสอนหน้างาน
  • การประเมินผลหลังการสอนเพื่อการพัฒนาการสอนครั้งต่อไป
  • คำถาม Coaching เพื่อการสร้าง Action Plan ด้วยตัวผู้เรียนเอง

 

อาจารย์พากร   อัตตนนท์  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการอบรมหลักสูตรการเป็นวิทยากรภายในองค์กร (Train The Trainer)

Visitors: 213,442