การอบรมหลักสูตรการเป็นวิทยากรในองค์กร (Train The Trainer) อาจารย์พากร อัตตนนท์


ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้สอน
 • สอนไม่รู้เรื่อง  เข้าใจยาก  ผู้เรียนเอาไปใช้ได้ไม่เต็มที่
 • ใช้เทคนิคหรือรูปแบบการสอนที่จำกัดเพียงไม่กี่รูปแบบ
 • สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ไม่เป็น  กระตุ้นความสนใจผู้เรียนไม่ได้  ผู้เรียนขาดการมีส่วนร่วม
 • ขาดเสน่ห์ที่จะทำให้การสอนน่าติดตาม และเป็นที่ต้องการของผู้เรียนในการเรียนรู้ครั้งต่อ ๆไป

 

หลักสูตร TRAIN THE TRAINER จะทำให้ผู้สอน

 • เข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของผู้สอนมืออาชีพ  มีทัศนคติที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner Centered)
 • สอนให้เข้าใจได้อย่างง่ายๆ  ผู้เรียนเอาไปใช้ได้จริง  (Friendly Content and Willing-to-Do Application)
 • ใช้เทคนิคและเครื่องมือการสอนที่สร้างสรรค์ หลากหลายและน่าติดตาม (Selection of Impact Training Methods)  เน้นการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม (Activity Based Learning)
 • ส่งมอบด้วยบรรยากาศแห่งการมีส่วนร่วมของผู้เรียนซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้ทีมีประสิทธิภาพ (Show Time Delivery)
 • เคลื่อนไหวร่างกาย สบสายตา มีเสียงที่ทรงพลังด้วยการใช้น้ำเสียง ความชัดเจนฉะฉานของการออกเสียง  จังหวะจะโคนของการออกเสียง (Smart Personality)
 • ประเมินผลก่อนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อม  ประเมินผลระหว่างการสอนเพื่อปรับแผนการและกิจกรรม ประเมินผลหลังการสอนเพื่อการพัฒนาตัวเอง (Self and Learner’s Assessment)

 

หัวข้อในการเรียนรู้


                  
 หลักการของการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (To Be the Professional Trainer)
 • บทบาทและหน้าที่ของวิทยากรที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
 • คุณสมบัติที่ดีของวิทยากรมืออาชีพ
 • ทัศนคติที่ดีที่นำสู่การสอนที่มีประสิทธิภาพ
                   
จิตวิทยาในการสอน (Psychology of Teaching)
 • หลักการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
 • การละลายพฤติกรรม (Ice Breaking)
 • การสร้างบรรยากาศที่ดีที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 • ทำอย่างไรเมื่อกราฟตก
                  
การบริหารเนื้อหา (Content Management)
 • การบริหารเวลาในการสอน บทนำ เนื้อหา บทสรุป
 • โครงสร้างของเนื้อหา
 • คิดมุมกลับ “ แล้วฉันจะได้อะไร ? " (What’s in It for Me)
 • คำพาดหัว หรือ ข้อความสำคัญ (Headline / Key Message)
 • เครื่องมือ 3P เพื่อการมีส่วนได้ส่วนเสีย
 • 5 เครื่องมือในการโน้มน้าวใจ
 • ทวน  อาวุธคู่กายของผู้สอน
 • Gimmick เพื่อการจดจำอย่างยั่งยืน
                 
บุคลิกภาพของวิทยากร (Smart Personality of Trainer)
 • บุคลิกภาพแห่งความน่าเชื่อถือ
 • มาดที่มีเสน่ห์ในการสอน การยืน การเคลื่อนไหวร่างกาย การใช้มือ การสบตา
 • เสียงที่มีพลังดึงดูด  การใช้น้ำเสียง ความชัดเจนฉะฉาน จังหวะจะโคน ของการออกเสียง
                 
หลักการและเทคนิคในการสอน (Principles and Training Methods)
 • ความทรงจำของมนุษย์ 4 รูปแบบ กับการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
 • 3 ทวีปในโลกของการสอน : เนื้อหา เทคนิควิธีการ การถ่ายทอด
 • ครบวงจรการเรียนรู้ด้วยหลักการ KUSA (Knowledge, Understanding, Skill, Attitude)
 • การเลือกใช้รูปแบบที่หลากหลายในการสอน เช่น กิจกรรมกลุ่ม เกมส์ การสาธิต
                
กรณีศึกษา บทบาทสมมติ  การฝึกปฏิบัติ คลิปวีดีโอ การแชร์ความคิดเห็น
 • เทคนิคในการถาม – ตอบคำถามที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
                
สื่อการสอน (Effective Instruction Media)
 • ตัวอย่างสื่อการสอนประเภทต่าง ๆ
 • การเลือกใช้สื่อการสอนที่หลากหลายเพื่อความน่าติดตาม
 • หลักพื้นฐานในการผลิต Powerpoint SLIDE กับการเลือกใช้เพื่อความเหมาะสม
 • หลักการเขียน Flipchart  และการใช้ Flipchart แบบ Round Robin
 • คลิปวีดีโอ สื่อการสอนสร้างสรรค์
                
แผนการสอน (Lesson Plan)
 • ความหมายและความสำคัญของแผนการสอน
 • องค์ประกอบของแผนการสอน
 • ฝึกปฏิบัติการเขียนแผนการสอน
               
การเตรียมพร้อมและการประเมินผล (Self and Learner’s Assessment)
 • การเตรียมพร้อมก่อนการสอนและการวิเคราะห์ผู้เรียน
 • การประเมินผลระหว่างการสอนเพื่อปรับการสอนหน้างาน
 • การประเมินผลหลังการสอนเพื่อการพัฒนาการสอนครั้งต่อไป
 • คำถาม Coaching เพื่อการสร้าง Action Plan ด้วยตัวผู้เรียนเอง
 
รูปแบบการฝึกอบรม
 • ใช้เทคนิคในการจำลองสถานการณ์การสอนจริงเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้รูปแบบการนำเสนอและเทคนิคต่าง ๆ อันหลากหลาย  และซึมซับบรรยากาศในการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพได้ด้วยตัวเอง
 • เรียนรู้ผ่านรูปแบบวิธีการสอนที่หลากหลายผ่านกิจกรรมกลุ่ม เกม VDO และ Workshop มากมาย ที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้
 • บรรยากาศการเรียนรู้เป็นแบบสนุกสนานและเป็นกันเอง ชวนติดตาม ไม่น่าเบื่อ     
 • ผู้เรียนมีโอกาสได้ออกแบบการสอนและทำการสอนจริงพร้อมการประเมินผลแบบโค้ชชิ่ง และ Feedback จากผู้สอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการนำเสนอให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น
 • มีการบันทึกวีดีโอการฝึกสอนของผู้เรียน  และส่งมอบให้กับผู้เรียนเพื่อได้เห็นการสอนของตนจากมุมผู้เรียน  เพื่อความตระหนักรู้และการปรับปรุงเพื่อพัฒนาการสอนต่อไป
 
วิทยากรผู้สอน : อาจารย์พากร  อัตตนนท์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลักสูตร Train The Trainer

 

Visitors: 211,671