การอบรมหลักสูตรการเป็นวิทยากรในองค์กร (Train The Trainer) อาจารย์พากร อัตตนนท์

หลักสูตร Train The Professional Trainer

ปัจจุบันองค์กรโดยส่วนใหญ่มีความตั้งใจที่จะพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้เป็นวิทยากรที่มีคุณภาพ สามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ ความสามารถโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานใน Functional ที่มีความเฉพาะเจาะจง  จึงเกิดประเด็นปัญหาเรื่องการสร้างวิทยากรที่มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากร 

              และเมื่อก้าวสู่การเป็นวิทยากรแล้วประสบปัญหามากมายในด้านการสอนเนื่องจากขาดทักษะการเป็นวิทยากรที่ดี  ขาดการฝึกฝนจากผู้มีความชำนาญ ทำให้หมดความเชื่อมั่นในตัวเอง และรู้สึกเหมือนล้มเหลว จึงล่าถอยไปในที่สุด
                 การเป็นวิทยากรที่ดีและประสบความสำเร็จได้นั้นต้องเริ่มจากการสร้างทัศนคติต่อการสอน  และเข้าสู่กระบวนการการฝึกฝน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง จนถึงการพัฒนาตัวเองให้เป็นวิทยากรระดับ Professional
หาก TRAINER
  • ให้ความสำคัญกับการสอน “เนื้อหา”  แต่ผู้เรียนกลับไม่สามารถรับเอาเนื้อหาที่ท่านสอนไปใช้ได้อย่างเต็มที่
  • ใช้เทคนิคหรือรูปแบบการสอนที่จำกัดเพียงไม่กี่รูปแบบ
  • ไม่ทราบเคล็ดลับในการสร้างบรรยากาศที่ดีการในการเรียนรู้
  • ไม่สามารถจัดการกับสภาวะ “กราฟตก” ของผู้เรียนได้
  • การสอนไม่เป็นมาตรฐานในทุกๆ ครั้ง  ผลลัพธ์ที่ออกมาไม่สม่ำเสมอในแต่ละครั้งที่สอน
  • ไม่รู้จักการวาง “บุคลิกภาพ” ที่เหมาะสม รวมถึงท่วงท่าอิริยาบถที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่ไหลลื่น
  • ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเสียงที่ทรงพลังและดึงดูดความสนใจ
  • ไม่ได้ทำการประเมินผลอย่างครบวงจร ทั้งก่อน หลัง และแม้แต่ขณะที่การสอนดำเนินอยู่
  • ยังขาด “เสน่ห์” ที่จะทำให้การสอนน่าติดตาม   และเป็นที่ต้องการของผู้เรียนในการเรียนรู้ครั้งต่อ ๆ ไป
 
หลักสูตร TRAIN THE PROFESSIONAL TRAINER จะทำให้ท่าน
  • ยืน เคลื่อนไหวร่างกาย ใช้มือ สบสายตา และมีท่วงท่าอิริยาบถที่แสดงถึงความเป็นมืออาชีพ
  • มีเสียงที่ทรงพลังด้วยการใช้น้ำเสียง ความชัดเจนฉะฉานของการออกเสียง  จังหวะจะโคนของการออกเสียง 
  • สร้างบริบท (Context) ด้วยเทคนิคที่หลากหลาย   ที่จะนำสู่เนื้อหา (Content) ได้เองโดยอัตโนมัติ
  • สอนด้วยรูปแบบการสอนที่หลากหลาย  ที่ไม่ใช่แค่การบรรยายประกอบ Power Point
  • สร้างบรรยากาศการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
  • จัดการกับสภาวะ “กราฟตก” ของผุ้เรียนได้ด้วยเคล็ดลับง่ายๆ
  • จัดทำ “แผนการสอน” ได้เอง  เพื่อสร้างมาตรฐานในการสอนแบบมืออาชีพ
  • จัดการกับบุคลิกภาพของตัวเองได้ในระดับที่ “พอดี” และ “เหมาะสม”
  • ประเมินผลก่อนการสอนเพื่อการเตรียมตัว  ประเมินผลระหว่างการสอนเพื่อปรับแผนการและกิจกรรม ประเมินผลหลังการสอนเพื่อการพัฒนาตัวเอง
  • สร้าง “เสน่ห์” ในการสอนให้เป็นที่น่าติดตามและเป็นที่ต้องการของผู้เรียนในครั้งต่อ ๆ ไป
 
หัวข้อในการเรียนรู้
หลักพื้นฐานของการเป็นวิทยากรที่ดี
  • บทบาทและหน้าที่ของวิทยากร
  • คุณสมบัติที่ดีของวิทยากรมืออาชีพ
  • ทัศนคติที่ดีที่นำสู่การสอนที่มีประสิทธิภาพ
  • การสอนกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
จิตวิทยาในการสอน
 • การศึกษาผู้ฟังก่อนการสอน
 • การละลายพฤติกรรม
 • การสร้างบรรยากาศที่ดี
 • ทำอย่างไรเมื่อกราฟตก
บุคลิกภาพของวิทยากร
  • การแต่งกายแบบมืออาชีพ
  • มาดที่มีเสน่ห์ในการสอน การยืน การเคลื่อนไหวร่างกาย การใช้มือ การสบตา
  • เสียงที่มีพลังดึงดูด  การใช้น้ำเสียง ความชัดเจนฉะฉาน จังหวะจะโคน ของการออกเสียง
  • บุคลิกภาพกับค่านิยมหลักขององค์กร
การคุม THEME และ Message ในการสอน
  • ความกลมกลืนของบทนำ  เนื้อหา  และบทสรุป
  • การคิด “คำพาดหัว” หรือ Key Message 
  • ความเชื่อมโยงบริบททั้งหมดในการสอน
เทคนิคในการสอน
  • การเลือกใช้รูปแบบที่หลากหลายในการสอน เช่น กิจกรรมกลุ่ม เกม การสาธิต
  • กรณีศึกษา บทบาทสมมติ การสาธิต การฝึกปฏิบัติ
  • เทคนิคในการถาม – ตอบคำถาม
  • การจัดผังที่นั่ง
สื่อการสอน
  • ตัวอย่างสื่อการสอนประเภทต่าง ๆ
  • การเลือกใช้สื่อการสอนที่หลากหลายเพื่อความน่าติดตาม
  • หลักพื้นฐานในการผลิต Powerpoint SLIDE กับการเลือกใช้เพื่อความเหมาะสม
แผนการสอน
  • ความหมายและความสำคัญของแผนการสอน
  • องค์ประกอบของแผนการสอน
  • ผึกปฏิบัติการเขียนแผนการสอน
การประเมินผล
  • การประเมินผลก่อนการสอน
  • การประเมินผลระหว่างการสอน
  • การประเมินผลหลังการสอน
 
อาจารย์พากร   อัตตนนท์  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการอบรมหลักสูตรการเป็นวิทยากรภายในองค์กร (Train The Trainer)
Visitors: 211,670