การอบรมหลักสูตรการเป็นวิทยากรในองค์กร (Train The Trainer) อาจารย์พากร อัตตนนท์

หลักสูตรการเป็นวิทยากรในองค์กร (Train The Trainer)

ปัจจุบันองค์กรโดยส่วนใหญ่มีความตั้งใจที่จะพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้เป็นวิทยากร (Trainer) ที่มีคุณภาพ สามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ ความสามารถโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานใน Functional ที่มีความเฉพาะเจาะจง  จึงเกิดประเด็นปัญหาเรื่องการสร้างวิทยากรที่มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากร

              และเมื่อก้าวสู่การเป็นวิทยากรในองค์กร (Internal Trainer) แล้วประสบปัญหามากมายในด้านการสอนเนื่องจากขาดทักษะการเป็นวิทยากรภายในองค์กร (Internal Trainer) ที่ดี  ขาดการฝึกฝนจากผู้มีความชำนาญ ทำให้หมดความเชื่อมั่นในตัวเอง และรู้สึกเหมือนล้มเหลว จึงล่าถอยไปในที่สุด
                
             การเป็นวิทยากร (Trainer) ที่ดีและประสบความสำเร็จได้นั้นต้องเริ่มจากการสร้างทัศนคติต่อการสอน  และเข้าสู่กระบวนการการฝึกฝน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง จนถึงการพัฒนาตัวเองให้เป็นวิทยากร (Trainer) ระดับ Professional
หาก TRAINER
  • ให้ความสำคัญกับการสอน “เนื้อหา”  แต่ผู้เรียนกลับไม่สามารถรับเอาเนื้อหาที่ท่านสอนไปใช้ได้อย่างเต็มที่
  • ใช้เทคนิคหรือรูปแบบการสอนที่จำกัดเพียงไม่กี่รูปแบบ
  • ไม่ทราบเคล็ดลับในการสร้างบรรยากาศที่ดีการในการเรียนรู้
  • ไม่สามารถจัดการกับสภาวะ “กราฟตก” ของผู้เรียนได้
  • การสอนไม่เป็นมาตรฐานในทุกๆ ครั้ง  ผลลัพธ์ที่ออกมาไม่สม่ำเสมอในแต่ละครั้งที่สอน
  • ไม่รู้จักการวาง “บุคลิกภาพ” ที่เหมาะสม รวมถึงท่วงท่าอิริยาบถที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่ไหลลื่น
  • ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเสียงที่ทรงพลังและดึงดูดความสนใจ
  • ไม่ได้ทำการประเมินผลอย่างครบวงจร ทั้งก่อน หลัง และแม้แต่ขณะที่การสอนดำเนินอยู่
  • ยังขาด “เสน่ห์” ที่จะทำให้การสอนน่าติดตาม   และเป็นที่ต้องการของผู้เรียนในการเรียนรู้ครั้งต่อ ๆ ไป
 
หลักสูตร TRAIN THE TRAINER จะทำให้ท่าน
  • ยืน เคลื่อนไหวร่างกาย ใช้มือ สบสายตา และมีท่วงท่าอิริยาบถที่แสดงถึงความเป็นมืออาชีพ
  • มีเสียงที่ทรงพลังด้วยการใช้น้ำเสียง ความชัดเจนฉะฉานของการออกเสียง  จังหวะจะโคนของการออกเสียง 
  • สร้างบริบท (Context) ด้วยเทคนิคที่หลากหลาย   ที่จะนำสู่เนื้อหา (Content) ได้เองโดยอัตโนมัติ
  • สอนด้วยรูปแบบการสอนที่หลากหลาย  ที่ไม่ใช่แค่การบรรยายประกอบ Power Point
  • สร้างบรรยากาศการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
  • จัดการกับสภาวะ “กราฟตก” ของผุ้เรียนได้ด้วยเคล็ดลับง่ายๆ
  • จัดทำ “แผนการสอน” ได้เอง  เพื่อสร้างมาตรฐานในการสอนแบบมืออาชีพ
  • จัดการกับบุคลิกภาพของตัวเองได้ในระดับที่ “พอดี” และ “เหมาะสม”
  • ประเมินผลก่อนการสอนเพื่อการเตรียมตัว  ประเมินผลระหว่างการสอนเพื่อปรับแผนการและกิจกรรม ประเมินผลหลังการสอนเพื่อการพัฒนาตัวเอง
  • สร้าง “เสน่ห์” ในการสอนให้เป็นที่น่าติดตามและเป็นที่ต้องการของผู้เรียนในครั้งต่อ ๆ ไป

 

หัวข้อในการเรียนรู้ 


หลักพื้นฐานของการเป็นวิทยากรภายในองค์กร (Internal Trainer) ที่ดี
   • บทบาทและหน้าที่ของวิทยากรในองค์กร (Internal Trainer)
   • คุณสมบัติที่ดีของวิทยากรมืออาชีพ
   • ทัศนคติที่ดีที่นำสู่การสอนที่มีประสิทธิภาพ
   • การสอนกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
 
จิตวิทยาในการสอน
 • การศึกษาผู้ฟังก่อนการสอน
 • การละลายพฤติกรรม
 • การสร้างบรรยากาศที่ดี
 • ทำอย่างไรเมื่อกราฟตก
 
           บุคลิกภาพของวิทยากร
   • การแต่งกายแบบมืออาชีพ
   • มาดที่มีเสน่ห์ในการสอน การยืน การเคลื่อนไหวร่างกาย การใช้มือ การสบตา
   • เสียงที่มีพลังดึงดูด  การใช้น้ำเสียง ความชัดเจนฉะฉาน จังหวะจะโคน ของการออกเสียง
   • บุคลิกภาพกับค่านิยมหลักขององค์กร
การคุม THEME และ Message ในการสอน
  • ความกลมกลืนของบทนำ  เนื้อหา  และบทสรุป
  • การคิด “คำพาดหัว” หรือ Key Message 
  • ความเชื่อมโยงบริบททั้งหมดในการสอน
เทคนิคในการสอน
  • การเลือกใช้รูปแบบที่หลากหลายในการสอน เช่น กิจกรรมกลุ่ม เกม การสาธิต
  • กรณีศึกษา บทบาทสมมติ การสาธิต การฝึกปฏิบัติ
  • เทคนิคในการถาม – ตอบคำถาม
  • การจัดผังที่นั่ง
 
สื่อการสอน
   • ตัวอย่างสื่อการสอนประเภทต่าง ๆ
   • การเลือกใช้สื่อการสอนที่หลากหลายเพื่อความน่าติดตาม
   • หลักพื้นฐานในการผลิต Powerpoint Slide กับการเลือกใช้เพื่อความเหมาะสม
แผนการสอน
   • ความหมายและความสำคัญของแผนการสอน
   • องค์ประกอบของแผนการสอน
   • ผึกปฏิบัติการเขียนแผนการสอน
การประเมินผล
   • การประเมินผลก่อนการสอน
   • การประเมินผลระหว่างการสอน
   • การประเมินผลหลังการสอน

อาจารย์พากร   อัตตนนท์  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลักสูตรการเป็นวิทยากรในองค์กร (Internal Trainer)


การอบรม หลักสูตร Train The Professional Trainer อาจารย์พากร อัตตนนท์ Challenge Training
Visitors: 213,443