การอบรม หลักสูตร Coaching and Feedback for High Performance

Coaching and Feedback for High Performance

         บทบาทและหน้าที่สำคัญของผู้บริหารทุกระดับ ได้แก่ การสอนงานเพื่อพัฒนาลูกน้องหรือทีมงาน มีความรู้ ทักษะ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งทุกวันนี้ผู้บริหารทุกระดับ รับบทบาทเป็นผู้สอนงานกันอยู่แล้ว แต่ผลการวิจัยของหลายองค์กรพบว่า ผู้บริหารที่มีความสามารถในการสอนงาน กลับไม่สามารถสร้างหรือพัฒนาลูกน้องให้มีศักยภาพได้ สาเหตุหลัก ๆ เกิดจากผู้บริหารทำหน้าที่เป็นเพียงผู้สอนงานที่ดี แต่ขาดการทำหน้าที่เป็น Coach ที่ดีให้แก่ลูกน้อง

         วันนี้องค์กรชั้นนำ ต่างมั่นใจแล้วว่า การ Coaching และ Feedback เป็นความสามารถ ที่สำคัญและจำเป็นของผู้บริหารยุคใหม่ทุกระดับ ตั้งแต่หัวหน้างาน จนถึงผู้บริหารระดับสูง เนื่องจากผู้บริหารมีส่วนสำคัญในการพัฒนาลูกน้องให้มี Performance ที่ดีขึ้น และทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมายได้....

              ดังนั้น ผู้บริหารหรือหัวหน้า จึงเปรียบเสมือน Coach ซึ่งทำหน้าที่ในการสร้างและพัฒนาลูกน้องหรือทีมงานให้ไปสู่เป้าหมายร่วมกัน รวมทั้งต้องทำหน้าที่เป็นกระจกเงาในการสะท้อน (Feedback) ให้ลูกน้องหรือทีมงาน เห็นพ้องว่าตนเองมีจุดเด่น และจุดที่จำเป็นต้องปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาในด้านใดบ้าง เพื่อที่จะส่งเสริม สนับสนุน ให้แต่ละคน ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและเตรียมพร้อมสำหรับการก้าวหน้าในอาชีพต่อไป

วัตถุประสงค์ 
 • เข้าใจวิธีการสร้างให้ลูกน้อง
 • เกิดความไว้วางใจ และศรัทธา
 • มีทักษะในการ Coaching & Feedback องค์กร
 • ผลงานขององค์กรเป็นไปตามเป้าหมาย
เนื้อหาการอบรม
 • การสร้างความไว้วางใจ เพื่อการเป็น Coach ที่ได้รับความศรัทธา
 • การประเมินคุณสมบัติในการเป็น Coach ทีดี
 • การวิเคราะห์สไตล์ลูกน้องแต่ละคน
 • เทคนิคการ Coaching ให้เหมาะสมกับลูกน้องแต่ละสไตล์
 • การสร้างและพัฒนาทักษะการเป็น Coach เพื่อพัฒนาผลงาน
 • กลยุทธ์การให้ Feedback ที่มีประสิทธิภาพ
 • เทคนิคการให้ Feedback ลูกน้องที่ผลงานต่ำกว่ามาตรฐาน และลูกน้องที่ผลงานสูงเพื่อยกระดับศักยภาพ
 • ข้อพึงระวังในการ Coaching & Feedback
 • Key Success Factor ในการ Coaching & Feedback
การอบรม หลักสูตร Coaching and Feedback for High Performance อาจารย์ณัฎฐ์ฑิปัณณ์ สุวรรณธรรมา (อาจารย์แหม่ม)
Visitors: 211,671