การอบรม หลักสูตร ทักษะการนำเสนอ (Presentation Skill) อาจารย์พากร อัตตนนท์

“ คนที่ทำงานดี คนที่ทำงานเก่ง แต่ถ้านำเสนอไม่เก่ง ดูเหมือนคนไม่เก่ง

คนที่ทำงานไม่เก่ง แต่ถ้านำเสนอดี  กลับกลายเป็นคนเก่งในสายตาของใครหลายคน ”

“ สินค้าดีมีคุณภาพ  นำเสนอไม่ดี ขายไม่ออก

สินค้าธรรมดาๆ แต่นำเสนอเก่ง  ขายดิบขายดี ”

              

               วันนี้ หากลูกค้า หรือผู้บริหาร ฟังการนำเสนอของพนักงานในองค์กรของคุณ คิดว่าผู้ฟังจะบอกว่าอย่างไร

ลูกค้ามีตัวเลือกที่จะเลือกซื้อจากผู้นำเสนอที่หลากหลาย  ส่วนผู้บริหารก็มีเรื่องสำคัญที่ต้องตัดสินใจมากมาย  เวลาของลูกค้าและผู้บริหารมีคุณค่าทุกวินาที  แต่บางครั้ง ทั้งลูกค้าและผู้บริหารกลับต้องเสียเวลาไปกับการรับฟังการนำเสนอที่ไม่ตรงประเด็น ไม่ตอบโจทย์ วกวน เยิ่นเย้อ จับต้นชนปลายไม่ถูก และไม่ได้ให้ข้อมูลที่สำคัญเพียงพอต่อการตัดสินใจ

               ผู้ที่นำเสนอได้โดนใจลูกค้าและผู้บริหาร คือผู้ที่สามารถเรียบเรียงข้อมูลให้เข้าใจได้ง่าย  เสนอแนะทางเลือกที่สำคัญต่อการตัดสินใจ และสรุปการนำเสนอได้อย่างกระชับและตรงประเด็น ภายใต้เงื่อนเวลาอันทรงคุณค่าทุกนาที

จะเป็นอย่างไรหากผู้นำเสนอ

  • นำเสนอแล้ว ผู้ฟังไม่เข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อ
  • ขาดความมั่นใจในการนำเสนอ ตื่นเต้น ประหม่า ควบคุมตนเองไม่ได้อย่างที่ตั้งใจ
  • ไม่มีบุคลิกภาพแห่งความน่าเชื่อถืออันส่งผลลบต่อการนำเสนอ
  • ขาดการวางแผนในการนำเสนอที่รัดกุม ไม่รู้จักการบริหารเวลาหรือสัดส่วนในการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ    
  • มีข้อมูลมากมายแต่ไม่ทราบว่าจะเรียงลำดับในการนำเสนออย่างไร
  • การนำเสนอไม่น่าสนใจ  ไม่น่าติดตาม  ขาดเสน่ห์ในการดึงดูดผู้ฟังให้อยู่กับเรา
  • เคลื่อนไหวร่างกายไม่เป็น  ไม่รู้จะวางมืออย่างไร  ใช้สายตาไม่ถูกต้อง
  • น้ำเสียงราบเรียบไม่มีพลัง  ขาดความชัดเจนฉะฉาน  ไม่มีจังหวะจะโคน
  • ใช้ Powerpoint Slide แบบไม่มีหลักการ  

หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรม

  • มีเป้าหมายในการนำเสนอที่ชัดเจน และได้ผลลัพธ์ตามที่ได้เป้าหมายไว้
  • โน้มน้าวให้ผู้ฟังคล้อยตามและเปลี่ยนความคิดหรือพฤติกรรมอย่างที่เราต้องการ
  • เรียบเรียงข้อมูล จัดโครงสร้าง และลำดับการนำเสนอให้เข้าใจได้ง่าย
  • นำเสนอได้อย่างน่าติดตาม กระชับและตรงประเด็นภายในเวลาที่กำหนด
  • ครองเวที มีบุคลิกภาพและใช้น้ำเสียงด้วยความมั่นใจน่าเชื่อถือ
  • ผลิตและใช้ Powerpoint Slide อย่างมีหลักการ
  • จัดการกับคำถามและข้อโต้แย้งอย่างมืออาชีพ

หัวข้อการฝึกอบรม

บุคลิกภาพของผู้นำเสนอ (Personality of Reliable Presenter)

    • มาดที่น่าเชื่อถือในการนำเสนอ การยืน การเคลื่อนไหวร่างกาย การใช้มือ การสบตา
    • การใช้ระดับเสียงและน้ำเสียง เสริมด้วยความชัดเจน ฉะฉาน มีจังหวะจะโคน

หลักการโน้มน้าวใจ (How to Persuade)

  • ดึงดูดตั้งแต่แรกนำเสนอ
  • การแนะนำตัวให้น่าสนใจ
  • แนวความคิดแบบ “ถ้าคุณเป็นผู้ฟัง คุณอยากฟังอะไร”
  • เครื่องมือในการโน้มน้าวใจให้โดน
  • การนำเสนอข้อมูลสถิติและตัวเลขในแบบของกราฟ

    การคุมคอนเซปต์ในการนำเสนอ (Concept and Theme Controlling)

  • การตั้งวัตถุประสงค์ของการนำเสนอให้ตรงประเด็น
  • ความกลมกลืนของบทนำ  เนื้อหา  และบทสรุป
  • การเรียบเรียบและลำดับเนื้อหาเพื่อความเข้าใจง่าย
  • Key Message กับการคิด “คำพาดหัว”

จิตวิทยาในการนำเสนอ (Psychology of Persuasive Presentation)

  • ทัศนคติเชิงบวกเพื่อการนำเสนออย่างมั่นใจ
  • การวิเคราะห์และศึกษาผู้ฟัง
  • เทคนิคการเปิดการนำเสนอให้น่าติดตาม
  • ดึงดูดความสนใจด้วยหลักการ Pain & Pleasure
  • การสร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วมในการนำเสนอ
  • การประเมินผลผู้ฟัง ขณะนำเสนอ

เทคนิคในการนำเสนอ (Methods of Presentation)

  • การเลือกใช้รูปแบบหรือเทคนิควิธีการที่หลากหลายในการนำเสนอ
  • เทคนิคในการทำ Powerpoint Slide อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เทคนิคในการใช้อุปกรณ์ประกอบการนำเสนอ
  • เทคนิคการตอบคำถามและข้อโต้แย้งในการนำเสนอ

การฝึกปฏิบัติและการประเมินผล

   • การฝึกปฏิบัติการนำเสนอโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือต่างๆ
   • การประเมินผลตนเองในการนำเสนอ
   • การให้ Feedback จากมุมมองของผู้ฟัง
   • Action Plan เพื่อต่อยอดสู่การนำเสนอในชีวิตจริง


วิทยากรผู้สอน  อาจารย์พากร  อัตตนนท์  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการอบรมหลักสูตรทักษะการนำเสนอ (Presentation Skill)

Visitors: 213,436