การอบรม หลักสูตรการประชุมและการนำเสนอที่มีประสิทธิผล (Effective Meeting and Presentation Skill)

ทักษะการเป็นผู้นำเสนอและสื่อสาร การสร้างบรรยากาศให้กับผู้ฟัง (Pathos) และเหตุผลของสารในการนำเสนอได้อย่างน่าเชื่อถือ (Logos)
การสร้างสรรค์ แนวคิด (Concept) ในการนำเสนออย่างชาญฉลาด และมีศิลปะในการสื่อสารทักษะการพูดในที่ประชุม พร้อมการนำเสนออย่างไรที่มีพลังและดึงดูด
การทำผังความคิด (Mind Mapping)
จับประเด็นการออกแบบการนำเสนออย่างสร้างสรรค์
การเลือกสรร และเรียบเรียงสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อประสิทธิผลในการนำเสนอ
ทักษะการพูดได้อย่างน่าเชื่อถือ โดยใช้เทคนิคการสร้างความเชื่อของศิลปะการแสดง
ทักษะการคิดอย่างชาญฉลาด ซึ่งจะนำไปสู่การแสดงออกและการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ (Think Smart Act Smart)
การวิเคราะห์ผู้ฟังที่แตกต่างกัน อันจะส่งผลให้การนำเสนอในที่ประชุมแตกต่างกัน
การเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ร่างกายในการนำเสนอและเพิ่มพลังในการดึงดูดความสนใจของผู้เข้าประชุม
การเสริมสร้างทักษะการฟังคำถาม และเทคนิคการตอบคำถามระหว่างและหลังการนำเสนอ
Visitors: 53,085