การอบรม หลักสูตรทักษะการนำเสนอ (Presentation Skill) อาจารย์พากร อัตตนนท์

“ คนที่ทำงานดี คนที่ทำงานเก่ง แต่ถ้านำเสนอไม่เก่ง ดูเหมือนคนไม่เก่ง

คนที่ทำงานไม่เก่ง แต่ถ้านำเสนอดี  กลับกลายเป็นคนเก่งในสายตาของใครหลายคน ”

“ สินค้าดีมีคุณภาพ  นำเสนอไม่ดี ขายไม่ออก

สินค้าธรรมดาๆ แต่นำเสนอเก่ง  ขายดิบขายดี ”

              

               วันนี้ หากลูกค้า หรือผู้บริหาร ฟังการนำเสนอของพนักงานในองค์กรของคุณ คิดว่าผู้ฟังจะบอกว่าอย่างไร

ลูกค้ามีตัวเลือกที่จะเลือกซื้อจากผู้นำเสนอที่หลากหลาย  ส่วนผู้บริหารก็มีเรื่องสำคัญที่ต้องตัดสินใจมากมาย  เวลาของลูกค้าและผู้บริหารมีคุณค่าทุกวินาที  แต่บางครั้ง ทั้งลูกค้าและผู้บริหารกลับต้องเสียเวลาไปกับการรับฟังการนำเสนอที่ไม่ตรงประเด็น ไม่ตอบโจทย์ วกวน เยิ่นเย้อ จับต้นชนปลายไม่ถูก และไม่ได้ให้ข้อมูลที่สำคัญเพียงพอต่อการตัดสินใจ

               ผู้ที่นำเสนอได้โดนใจลูกค้าและผู้บริหาร คือผู้ที่สามารถเรียบเรียงข้อมูลให้เข้าใจได้ง่าย  เสนอแนะทางเลือกที่สำคัญต่อการตัดสินใจ และสรุปการนำเสนอได้อย่างกระชับและตรงประเด็น ภายใต้เงื่อนเวลาอันทรงคุณค่าทุกนาที

จะเป็นอย่างไรหากผู้นำเสนอ

   • นำเสนอแล้ว ผู้ฟังไม่เข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อ
   • ขาดความมั่นใจในการนำเสนอ ตื่นเต้น ประหม่า ควบคุมตนเองไม่ได้อย่างที่ตั้งใจ
   • ไม่มีบุคลิกภาพแห่งความน่าเชื่อถืออันส่งผลลบต่อการนำเสนอ
   • ขาดการวางแผนในการนำเสนอที่รัดกุม ไม่รู้จักการบริหารเวลาหรือสัดส่วนในการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ    
   • มีข้อมูลมากมายแต่ไม่ทราบว่าจะเรียงลำดับในการนำเสนออย่างไร
   • การนำเสนอไม่น่าสนใจ  ไม่น่าติดตาม  ขาดเสน่ห์ในการดึงดูดผู้ฟังให้อยู่กับเรา
   • เคลื่อนไหวร่างกายไม่เป็น  ไม่รู้จะวางมืออย่างไร  ใช้สายตาไม่ถูกต้อง
   • น้ำเสียงราบเรียบไม่มีพลัง  ขาดความชัดเจนฉะฉาน  ไม่มีจังหวะจะโคน
   • ใช้ Powerpoint Slide แบบไม่มีหลักการ  

หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรม

   • มีเป้าหมายในการนำเสนอที่ชัดเจน และได้ผลลัพธ์ตามที่ได้เป้าหมายไว้
   • โน้มน้าวให้ผู้ฟังคล้อยตามและเปลี่ยนความคิดหรือพฤติกรรมอย่างที่เราต้องการ
   • เรียบเรียงข้อมูล จัดโครงสร้าง และลำดับการนำเสนอให้เข้าใจได้ง่าย
   • นำเสนอได้อย่างน่าติดตาม กระชับและตรงประเด็นภายในเวลาที่กำหนด
   • ครองเวที มีบุคลิกภาพและใช้น้ำเสียงด้วยความมั่นใจน่าเชื่อถือ
   • ผลิตและใช้ Powerpoint Slide อย่างมีหลักการ
   • จัดการกับคำถามและข้อโต้แย้งอย่างมืออาชีพ

หัวข้อการฝึกอบรม

บุคลิกภาพของผู้นำเสนอ (Personality of Reliable Presenter)

 • มาดที่น่าเชื่อถือในการนำเสนอ การยืน การเคลื่อนไหวร่างกาย การใช้มือ การสบตา
 • การใช้ระดับเสียงและน้ำเสียง เสริมด้วยความชัดเจน ฉะฉาน มีจังหวะจะโคน

หลักการโน้มน้าวใจ (How to Persuade)

   • ดึงดูดตั้งแต่แรกนำเสนอ
   • การแนะนำตัวให้น่าสนใจ
   • แนวความคิดแบบ “ถ้าคุณเป็นผู้ฟัง คุณอยากฟังอะไร”
   • เครื่องมือในการโน้มน้าวใจให้โดน
   • การนำเสนอข้อมูลสถิติและตัวเลขในแบบของกราฟ

    การคุมคอนเซปต์ในการนำเสนอ (Concept and Theme Controlling)

   • การตั้งวัตถุประสงค์ของการนำเสนอให้ตรงประเด็น
   • ความกลมกลืนของบทนำ  เนื้อหา  และบทสรุป
   • การเรียบเรียบและลำดับเนื้อหาเพื่อความเข้าใจง่าย
   • Key Message กับการคิด “คำพาดหัว”

จิตวิทยาในการนำเสนอ (Psychology of Persuasive Presentation)

   • ทัศนคติเชิงบวกเพื่อการนำเสนออย่างมั่นใจ
   • การวิเคราะห์และศึกษาผู้ฟัง
   • เทคนิคการเปิดการนำเสนอให้น่าติดตาม
   • ดึงดูดความสนใจด้วยหลักการ Pain & Pleasure
   • การสร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วมในการนำเสนอ
   • การประเมินผลผู้ฟัง ขณะนำเสนอ

เทคนิคในการนำเสนอ (Methods of Presentation)

   • การเลือกใช้รูปแบบหรือเทคนิควิธีการที่หลากหลายในการนำเสนอ
   • เทคนิคในการทำ Powerpoint Slide อย่างมีประสิทธิภาพ
   • เทคนิคในการใช้อุปกรณ์ประกอบการนำเสนอ
   • เทคนิคการตอบคำถามและข้อโต้แย้งในการนำเสนอ

การฝึกปฏิบัติและการประเมินผล

   • การฝึกปฏิบัติการนำเสนอโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือต่างๆ
   • การประเมินผลตนเองในการนำเสนอ
   • การให้ Feedback จากมุมมองของผู้ฟัง
   • Action Plan เพื่อต่อยอดสู่การนำเสนอในชีวิตจริง

วิทยากรผู้สอน  อาจารย์พากร  อัตตนนท์  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการอบรมหลักสูตรทักษะการนำเสนอ (Presentation Skill)
การอบรมหลักสูตร ทักษะการนำเสนอที่ทรงพลังและหวังผล (Persuasive & Powerful Presentation) อาจารย์พากร อัตตนนท์ Challenge Training
Visitors: 53,082