การอบรม หลักสูตรการทำงานเป็นทีมข้ามสายงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Cross Functional Team)


วัตถุประสงค์ของการอบรม

  • ตะหนักถึงความสำคัญและผลที่จะได้รับจากการทำงานข้ามสายงาน
  • มีความรู้ความเข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ทักษะและความรู้ที่จำเป็นต่อการทำงานข้ามสายงาน
  • มีทักษะเบื้องต้นในการสื่อสาร ทั้งการสื่อสารภายในหน่วยงาน และการสื่อสารข้ามหน่วยงาน
  • มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานข้ามสายงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
สิ่งที่ได้เรียนรู้
  • ตระหนักถึงปัญหาและอุปสรรคในเรื่องการทำงานเป็นทีมอยู่ในปัจจุบัน
  • ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างองค์ประกอบที่ดีในการทำงาน
  • เรียนรู้ เข้าใจธรรมชาติและความแตกต่างของพฤติกรรมมนุษย์ เพื่อยอมรับและปรับตัวเข้าหากัน
  • เรียนรู้ เข้าใจและเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นต่อการสื่อสารข้ามสายงาน
  • เข้าใจและเรียนรู้ทักษะของการประสานงานและทำงานร่วมกัน
อาจารย์สุวัชชัย  แก้วทรัพย์ศักดิ์
 
Visitors: 213,443