การอบรมหลักสูตรทักษะการนำเสนอ (Presentation Skills) อาจารย์พากร อัตตนนท์

การอบรม หลักสูตร PERSUASIVE AND POWERFUL PRESENTATION การนำเสนอให้ทรงพลังและหวังผล
Visitors: 211,671