การอบรม เทคนิคการประชุมและการนำเสนอในที่ประชุมให้เกิดประสิทธิผล อาจารย์แหม่ม ณัฎฐ์ฑิปัณณ์ สุวรรณธรรมา


          การประชุมเป็นกลไกที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือแสดงความคิดเห็นของบุคลากรในองค์กร  โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรระดับบริหาร  การประชุมนี้จะทำให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายและได้ข้อยุติที่จะนำไปสู่การลงมือปฏิบัติและการยอมรับจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หลายครั้งที่การประชุมไม่เกิดประสิทธิผลตามที่ตั้งเป้าหมายไว้เพราะขาดการบริหารการประชุมและการดำเนินการประชุมที่มีประสิทธิภาพ  ซึ่งเกิดจากปัจจัยหลายประการ  แต่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ทำให้การประชุมล้มเหลวคือขาดทักษะการนำเสนอและขาดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของการอบรม

 • เพื่อเสริมสร้างทักษะการนำเสนอและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในที่ประชุม  ที่น่าเชื่อถือ และมีพลังดึงดูดในมิติของผู้ส่งสาร
 • เพื่อสร้างเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการเป็นผู้ออกแบบสาร (Message Designer)  เพื่อการนำเสนอในที่ประชุมได้อย่างเหมาะสม
 • เพื่อประยุกต์ใช้แนวทฤษฎีทางการสื่อสาร อาทิ การสื่อสารอวัจนภาษา (สื่อสารการแสดง) บุคลิกภาพ และการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจในการนำเสนอได้อย่างสัมฤทธิ์ผล
 • เพื่อเสริมสร้างทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าขณะนำเสนอในที่ประชุม


เนื้อหาการอบรม

 • ทักษะการเป็นผู้นำเสนอและสื่อสารตรรกะที่น่าเชื่อถือ (Ethos) การสร้างบรรยากาศให้กับผู้ฟัง (Pathos) และเหตุผลของสารในการนำเสนอได้อย่างน่าเชื่อถือ (Logos)
 • การสร้างสรรค์ แนวคิด (Concept) ในการนำเสนออย่างชาญฉลาด และมีศิลปะในการสื่อสาร

  • การทำผังความคิด (Mind Mapping)
  • จับประเด็นการออกแบบการนำเสนออย่างสร้างสรรค์
  • การเลือกสรร และเรียบเรียงสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อประสิทธิผลในการนำเสนอ
 • ทักษะการพูดในที่ประชุม พร้อมการนำเสนออย่างไรที่มีพลังและดึงดูด
 • ทักษะการพูดได้อย่างน่าเชื่อถือ โดยใช้เทคนิคการสร้างความเชื่อของศิลปะการแสดง
 • ทักษะการคิดอย่างชาญฉลาด ซึ่งจะนำไปสู่การแสดงออกและการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ (Think Smart Act Smart)
 • การวิเคราะห์ผู้ฟังที่แตกต่างกัน อันจะส่งผลให้การนำเสนอในที่ประชุมแตกต่างกัน
 • การเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ร่างกายในการนำเสนอและเพิ่มพลังในการดึงดูดความสนใจของผู้เข้าประชุม
 • การเสริมสร้างทักษะการฟังคำถาม และเทคนิคการตอบคำถามระหว่างและหลังการนำเสนอ
 • Tips ในการสื่อสารในสถานการณ์การนำเสนอ
 • การฝึกการนำเสนอในที่ประชุม


ลักษณะการเรียนรู้

 • เป็นการเรียนรู้แบบ 2 ทาง (Two ways communication) ประกอบด้วย การบรรยาย การสาธิต การฝึกปฏิบัติและระดมสมอง อาทิ การฝึกทักษะการสื่อสารในกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน  การคิดและแสดงเหตุผลในสารด้วยเกมและเวิร์คช็อป เป็นต้น โดยมีสัดส่วนการบรรยาย  การสาธิต  และการฝึกปฏิบัติเท่ากับ ร้อยละ 20:10: 65 เนื่องจากธรรมชาติของมนุษย์จะมีความสนใจดูมากกว่าฟัง กล่าวคือ ใช้ประสาทสัมผัสทางตามากกว่าหู  การสาธิตประกอบการบรรยายจึงมีความจำเป็น  ขณะเดียวกัน การฝึกอบรมที่ก่อประสิทธิผลนั้นย่อมต้องให้ผู้ฝึกอบรมได้ลงมือทำจริงเพื่อประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีที่ได้ฟังบรรยายมาใช้ได้อย่างเหมาะสม  เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง (Learning by Doing)
 • บรรยากาศการเรียนรู้ผ่อนคลายและเป็นกันเอง  เพื่อเสริมสร้างให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงสุด  เนื่องจากการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนรู้เกิดความเพลิดเพลิน  จะสามารถทำให้ผู้ฝึกอบรมจดจำสารและทักษะที่ได้รับฟังและกระทำไปได้มากขึ้น


อาจารย์แหม่ม   ณัฏฐ์ฑิปัณณ์  สุวรรณธรรมา

การอบรม Effective Meeting & Presentation Skill Development อาจารย์ณัฎฐ์ฑิปัณณ์ สุวรรณธรรมา
Visitors: 213,443